Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3981. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
3982. Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu
3983. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije
3984. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode

MINISTRSTVA

3985. Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda

OBČINE

Celje

3986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2004 ter Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005
3987. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Celjski mladinski center"
3988. Odlok o lokacijskem načrtu Stegujev hrib - I. faza
3989. Odlok o lokacijskem načrtu Srce sever
3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijski center Na Golovcu
3991. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje

Divača

3992. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče

Dobrova-Polhov Gradec

3993. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec

Dornava

3994. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Dornava
3995. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Dornava
3996. Sklep o ceni najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice na pokopališču Dornava in Polenšak

Grosuplje

3997. Sprememba in dopolnitev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004
3998. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje

Hrpelje-Kozina

3999. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev Republike Slovenije v Državni zbor v letu 2004

Kamnik

4000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
4001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov

Krško

4002. Odlok o ureditvenem načrtu Zdole
4003. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško
4004. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004
4005. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
4006. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah last Rudnika Senovo v zapiranju

Markovci

4007. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2004
4008. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci

Mežica

4009. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4010. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Nova Gorica

4011. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture
4012. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
4013. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
4014. Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja
4015. Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja
4016. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4017. Sklep o podelitvi priznanja Mestne občine Nova Gorica
4018. Pravilnik o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Podčetrtek

4019. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4020. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šempeter-Vrtojba

4021. Statut Občine Šempeter-Vrtojba

Šmarje pri Jelšah

4022. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

99. Uredba o ratifikaciji spremembe Dodatka I k Prilogi A Konvencije o začasnem uvozu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti