Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4004. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004, stran 10791.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 20. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic neurij v juniju in juliju leta 2004, ki so povzročila škodo na območju naslednjih krajevnih skupnosti: Senovo, Kostanjevica na Krki, Podbočje, Raka in Koprivnica.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 18.085.140,85 tolarjev.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov:
– javna pot JP 691261 Reštanj-Zakov-
Ravni log                     1.541.712,00
– javna pot JP 691261 Jevša-Globoko         938.832,00
– lokalna cesta LC 372130 Stranje-Mrzla
Planina                       360.504,00
– javna pot JP 691401 Dolenji Leskovec-
Kovačič-Poreber                   515.664,00
– lokalna cesta LC 372130 Jablance-Zalog      736.272,00
– javna pot JP odcep Kozole 691295         393.576,00
– javna pot odcep Vovčko 691372           431.967,00
– lokalna cesta LC Bočje-Žabjek v
Podbočju 191241                   421.160,60
– lokalna c. LC Kostanjevica -Črneča v.-Prušna
v. 191221                     1.677.097,15
– javna pot JP Jablance -Zavode-Stari
grad 693351                     264.868,80
– lokalna cesta LC Kostanjevica-
Orehovec 191261                   125.860,00
– javna pot JP Mladje-Brlog-Hrastek 693381     556.396,80
– javna pot JP Gadova peč -Premagovci
694431                       260.640,00
– javna pot JP Jarek-Brezovica 693401        822.192,00
– lokalna cesta LC Šutna -Trebelnik 191211     441.696,00
– lokalna cesta LC Raka-Zabukovje 191161      188.898,50
– javna pot JP Krepser-Lašče 694272         215.376,00
– javna pot JP Planina Bedenk 694001        338.088,00
– lokalna cesta LC 191020 Jablance-Dobrava     709.060,00
– javna pot JP 691402 Bratov Zorko-Porebar     460.520,00
– javna pot JP 691292 odcep Vovčko R        696.000,00
– javna pot JP 691302 odcep Pertnač         223.440,00
– javna pot JP 691063 odcep Povše          139.720,00
– javna pot JP 691146 Dol-Reštanj          206.220,00
– javna pot JP 691142 Ivačič-cesta do Jakoba    236.980,00
– krajevna cesta LK 193172 Senovo-Tomšičeva
ul. (Kladje)                    182.080,00
– lokalna cesta JP Koprivnica-Jerič Dol-Graben  2.064.840,00
– javna pot JP 691722 Koprivnica-Kladje       517.760,00
– javna pot JP 691721 Kladje-Handeja        529.340,00
– lokalna cesta LC 191011 Senovo-Kališevec     288.740,00
– javna pot JP 691401 Dol. Leskovec-Poreber-
Kajuhova ul.                    806.400,00
– javna pot JP 691193 Belo-Mali Kamen        658.400,00
– lokalna cesta LC 191051 Brestanica-Armeško-
Vel. Kamen                     134.840,00.
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje tudi občinskemu svetu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-03/2004-605
Krško, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.