Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4005. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 10792.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 19. seji, dne 29. 6. 2004 in 20. seji dne 8. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Krško znašajo:
                                      v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
                Starostna                    
               skupina 3–4                   
         Starostna   let in   Starostna   Starostna  Razvojni 
   Vrtec   skupina 1–3  kombinirani skupina 3–6  skupina 3–6 oddelek 
        let (6–9 ur)   oddelek  let (6–9 ur) let (4–6 ur)      
                (6–9 ur)                    
-------------------------------------------------------------------------------
 1.Brestanica       –    73.717    67.785      –     –
 2.Koprivnica       –    94.642    67.345      –     –
 3.Kostanjevica    94.370       –    64.999      –     –
 4.Krško       100.740    80.636    71.819      –  251.328
 5.Leskovec      97.442    81.544    72.638      –     –
 6.Podbočje      97.886    72.886    62.829      –     –
 7.Raka       100.451    72.959    64.319      –     –
 8.Senovo       82.751    68.504    57.920    51.009     –
-------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,102/00, 111/00 in 92/02). Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04).
3. člen
Kadar vrtec ne izvaja poldnevnega programa, v oddelek dnevnega programa pa je vključenih najmanj 6 otrok prvega starostnega obdobja oziroma najmanj 11 otrok drugega starostnega obdobja, katerih čas bivanja je krajši od 6 ur dnevno, je osnova za plačilo staršev cena, ki je 10% nižja od osnove za plačilo staršev istovrstnega dnevnega programa. Občina zavezanka krije razliko med veljavno ceno dnevnega programa in plačilom staršev.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško (Uradni list RS, št. 85/03).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2004.
Št. 380-05-5/2004-O704
Krško, dne 29. junija in 8. julija 2004
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.