Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4003. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško, stran 10790.

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 19. seji dne 29. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško
1. člen
V odloku o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško (Uradni list RS, št. 47/00) se spremeni in dopolni 6. člen in glasi:
»Zavod izvaja, organizira in opravlja:
22.110 Izdajanje knjig
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.473 Dejavnost papirnic
55.220 Dejavnost kampov
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.510 Dejavnost menz
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
64.200 Telekomunikacije
65.210 Finančni zakup
66.020 Dejavnost pokojninskih skladov
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.210 Razvoj in založba programskih paketov
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.120 Računovodske, knjigovodske dejavnosti in davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Oglaševanje
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
80.301 Višje strokovno izobraževanje
80.302 Visoko strokovno izobraževanje
80.303 Univerzitetno izobraževanje
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.521 Dejavnost muzejev
92.522 Varstvo kulturne dediščine
93.050 Druge osebne storitve
2. člen
Ta odlok, katerega sprejemajo kot spremembo ustanovnega akta tudi prof. dr. Janez Usenik, prof. dr. Marija Bogataj in Martin Bratanič, univ. dipl. inž. (vsi kot ustanovitelji), začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-05-6/2004-O403
Krško, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
prof. dr. Janez Usenik l. r.
Trebnje, dne 29. junija 2004.
prof. dr. Marija Bogataj l. r.
Brežice, dne 29. junija 2004.
Martin Bratanič l. r.