Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3991. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje, stran 10758.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji, dne 8. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
1
Cene programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
Dnevnem programu za otroke v
– skupini prvega starostnega obdobja
(od enega do treh let)           80.338 SIT
– skupini drugega starostnega obdobja
(od treh let do vstopa v šolo)       62.029 SIT
– starostno kombinirani skupini      65.080 SIT
 
Poldnevnem programu za otroke v
– skupini prvega starostnega obdobja
(od enega do treh let)           62.594 SIT
– skupini drugega starostnega obdobja
(od treh let do vstopa v šolo)       49.094 SIT
– starostno kombinirani skupini      51.490 SIT
 
Razvojnem oddelku             199.584 SIT
2
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
3
Cene programov iz 1. točke sklepa so podlaga za izstavitev računov staršem, za katere Mestna občina Celje po veljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa in lokalni skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo razlike.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vpisane v celjske javne vrtce, se plačilo zniža za 9,09%.
4
Starši otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en cel in največ dva cela meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo plačajo starši 50% njim določenega zneska plačila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni so starši, ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni plačila. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
6
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in občino za otroka, vključenega v izbran program od 1. 8. 2004 dalje.
7
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje, št. 15301/0003/2003 z dne 22. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03).
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150301-0007/2004
Celje, dne 8. julija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.