Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4002. Odlok o ureditvenem načrtu Zdole, stran 10784.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 19. seji dne 29. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Zdole
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško sprejme ureditveni načrt Zdole, ki ga je izdelalo podjetje Elite d.o.o. Krško, pod št. E018-U.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualni del, pogoje in mnenja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, odlok in grafični del:
A)    Tekstualni del
1.0   Uvod
2.0   Povzetki iz prostorskih vsebin planskih aktov
     Občine Krško
3.0   Pogoji organov, organizacij in skupnosti
4.0   Ureditvena situacija območja
5.0   Etapnost poseganja v prostor
6.0   Obveznosti investitorjev in izvajalcev
7.0   Mnenja organov, organizacij in skupnosti
8.0   Odlok
 
B)    Grafični del
list 1  Izsek iz grafičnih prilog prostorskih sestavin
     dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
     1986-2000 in družbenega plana Občine Krško
     za obdobje 1986-1990               1: 5000
list 2  Geodetski načrt                  1: 500
list 3  Katastrski načrt                 1: 2880
list 4  Katastrski načrt z vrisom meje UN        1: 2880
list 5  Obstoječe stanje z zbirno situacijo
     infrastrukturnih vodov in naprav         1: 500
list 6  Ureditvena situacija               1: 500
list 7  Področja in značilnosti grajene strukture     1: 500
list 8  Situacija z elementi za zakoličbo         1: 500
list 9  Situacija komunalnih in energetskih ureditev   1: 500
list 10 Načrt gradbenih parcel              1: 500
II. OPIS MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje naselja Zdole, ki se ureja z ureditvenim načrtom, obsega površine velikosti cca 4,5 ha.
Meja urejanja poteka iz izhodiščne točke na severu pred križiščem lokalne ceste LC 191 060 in javne poti. Meja se nadaljuje po desnem robu lokalne ceste LC 191 060 do križišča z državno cesto R3-677, vključno z obstoječo kapelico, ki se nahaja v križišču. Nadaljuje se ob desnem robu cestišča državne ceste do križišča ob večnamenskem objektu, kjer se meja spusti po desnem pobočju in poteka proti zahodu in vključuje obstoječe objekte, ki se nahajajo na tem pobočju. Skrajna zahodna točka ureditvenega območja se nahaja na vhodu v naselje Zdole s smeri Krškega. Na tem delu meja ureditve prečka državno cesto R3-677 in poteka po levem delu pobočja mimo pokopališča in vključuje vso grajeno strukturo na levi strani državne ceste R3-677 in lokalne ceste LC 191 060.
4. člen
Meja ureditvenega načrta poteka v k.o. Pleterje in sicer po parcelah s številkami:
*155/1, *155/2, 9, *210, 10 delno, 1 / 2, *34/10, 1/1, 259, *33, *1, *36, 2, 257, 256, *38/1, 1480 delno, 251/5, 251/6, 251/7, 251/1 delno, 44/2 delno, 250, 1473 delno, 255 delno, *38/2, *38/3, 1485 delno, 1491/2 delno, 253/1 delno, 253/3, *39, 253/2, *200, 252/1, *131/1, 252/2, 1540/3, 174/1 delno, 1474/2, *3, 1540/1, 308/2 delno, 307 delno, *201, 1540/2, 246/4, *6, 174/4 delno, 246/11, 246/8 delno, *174, 309, 312 delno, 311/2, 311/1 delno, 314, 315/1, *40/1, 313 delno, *169, 1413/1 delno, 315/2, 1482 delno, *42, 318, *5, 317 delno.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
5. člen
Območje ureditvenega načrta je razdeljeno na posamezna funkcionalna območja:
I. Območje starega jedra naselja
II. Območje novega jedra naselja
III. Območje stanovanjske strukture.
6. člen
V območju ureditvenega načrta so, ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov, dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja novih objektov (stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih, gospodarskih in enostavnih objektov)
– nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov, vzdrževalna dela
– gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture (promet in zveze, kanalizacija, vodovod, energetika, telekomunikacijsko omrežje…)
– rušitve objektov
– spremembe namembnosti objektov
– dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
A) Splošni pogoji za ureditvene enote naselja
7. člen
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, razmerja, merila in kvalitete posameznih ureditvenih območij.
Posegi v prostor morajo vzpostavljati oblikovno celoto v posameznem ureditvenem območju in se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam.
Pri varovanih objektih naravne in kulturne dediščine je za predvidene posege potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije.
8. člen
Območje starega jedra naselja
Nahaja se na slemenu Zdolskega hriba, ob neposredni bližini cerkve Sv. Jurija.
Predvideno je zgoščevanje objektov in urejanje javnih površin.
Dve večji gospodarski poslopji se porušita in se na njunem mestu zgradijo novi stanovanjski objekti. Območju med kompleksom Jamšek ter cesto skozi Zdole in cesto proti pokopališču, se spremeni namenska raba zemljišča (iz območja za obrt in servisne dejavnosti v mešano območje centralno stanovanjskih dejavnosti) ter se na njem predvidi izgradnja novega poslovno – stanovanjskega objekta. Na območju obstoječega gospodarskega objekta ob župnišču se predvidi gradnja novega stanovanjskega objekta.
Objekte se tlorisno prilagodi obstoječi pozidavi. Vertikalni gabariti objektov so: možnost v celoti vkopane kleti, delno vkopano pritličje ali pritličje ter nadstropje ali izkoriščeno podstrešje.
Pobočje okoli cerkve sv. Jurija se parkovno uredi.
Dovoljena so vzdrževalna dela na dotrajanih obstoječih objektih v starem jedru naselja.
9. člen
Območje novega jedra naselja
Poteka ob državni cesti R3-677, od starega jedra naselja do kapelice v križišču z lokalno cesto LC 191 060.
Namenjeno je poslovno-stanovanjski pozidavi, z možnostjo opravljanja manjših, nemotečih uslužnostnih dejavnosti, ki ne zahtevajo večjih zunanjih ureditev, hkrati pa ne povzročajo negativnih vplivov na okolje.
Nove objekte se tlorisno prilagodi obstoječi pozidavi. Vertikalni gabariti na območju že zgrajenih obstoječih objektov so: možnost v celoti vkopane kleti, delno vkopano pritličje ali pritličje, nadstropje ali izkoriščeno podstrešje; vertikalni gabariti na še nepozidanih površinah v tem delu naselja so: delno vkopana klet ali delno vkopano pritličje, pritličje in izkoriščeno podstrešje.
Z rušenjem obstoječega dotrajanega gospodarskega objekta Šoba se na tem območju pojavi javna površina za ureditev novega vaškega jedra.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo vzdrževalnih del, rekonstrukcij, nadomestnih gradenj, dozidav in nadzidav objektov.
Ohranjajo in preoblikujejo se zelene in tlakovane površine. Ob glavni cesti se zasadi drevored iz visokodebelnega drevja.
10. člen
Območje stanovanjske strukture
Na območju od kapelice na križišču ceste za Kostanjek se na levi strani vzdolž lokalne ceste LC 191 060 izvede nova stanovanjska pozidava.
Predvidena je razširjena stanovanjska struktura, predvsem z manjšim številom večjih parcel s stanovanjskimi objekti, ki se definirajo z gradbeno linijo.
Vertikalni gabariti novih objektov so: možnost v celoti vkopane kleti, pritličje in izkoriščeno podstrešje.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo vzdrževalnih del, rekonstrukcij, nadomestnih gradenj in dozidav objektov.
Ohranjajo in preoblikujejo se zelene in tlakovane površine. Ob lokalni cesti se zasadi drevored iz visokodebelnega drevja.
B) Urbanistično – arhitektonski pogoji objektov
11. člen
Stanovanjska struktura naj se prenavlja oziroma dopolnjuje, pri tem pa naj se ohranjajo njene kvalitetne oblikovne prvine. Novi objekti naj se tlorisno prilagajajo obstoječi pozidavi. Pri oblikovanju fasad je potrebno upoštevati obliko in simetričen razpored okenskih odprtin, oblikovanje vhodov ter oblikovanje gankov in balkonov, ki naj se ne nahajajo na uličnih fasadah.
12. člen
Gabariti objektov
Smer poteka daljše stranice objekta je vzporedna s cesto. Razmerje med krajšo in daljšo stranico objekta naj bo med 1:1,2 do 1:1,5. Osnovni pravokotni tloris je lahko členjen z izrastki in utori k objektu, kateri ne presegajo 20% površine osnovnega objekta.
Pri dozidavah so dovoljeni tudi tlorisi v obliki črke L. Maksimalna zazidljivost znotraj meje zazidljivosti gradbene parcele znaša 70%.
V starem jedru naselja so dovoljeni višinski gabariti: v celoti vkopana klet, delno vkopano pritličje ali pritličje ter nadstropje ali izkoriščeno podstrešje. Pri vseh objektih je možnost izvedbe v celoti vkopane kleti, razen pri objektu PST1, kjer je delno vkopano pritličje.
V novem jedru so dovoljeni vertikalni gabariti na območju že zgrajenih obstoječih objektov: v celoti vkopana klet, delno vkopano pritličje ali pritličje, nadstropje ali izkoriščeno podstrešje; vertikalni gabariti na še nepozidanih površinah v tem delu naselja so: delno vkopana klet ali delno vkopano pritličje, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Objekt PST2 ima klet v celoti vkopano. Objekta ST6 in ST7 imata delno vkopano pritličje. Pri ostalih objektih pa je delno vkopana klet. Pri vseh objektih, razen pri ST6 in PST2 je dovoljena izvedba izkoriščenega podstrešja s kolenčnim zidom max. 80 cm od vrha etažne plošče.
V stanovanjskem delu ureditvenega območja se dovolijo vertikalni gabariti: možnost v celoti vkopane kleti, pritličje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom max. 80cm od vrha plošče nad pritličjem.
13. člen
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| Št. |Namembnost | Tlorisni | Višinski  |  Kota  | Drugi pogoji, opombe|
|    | objekta | gabariti |  gabarit  | pritličja |           |
|    |      |  (m)   |       |      |           |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST1 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL + P + N |  307.15 | D, E, F, G, dvojček |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST2 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL + P + N |  307.15 | D, E, F, G, dvojček |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST3 |   A   | 11,0 x 9,0 | KL + P + Po |  309.15 |   D, E, F, H   |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST4 |   A   | 11,0 x 9,0 | KL + P + Po |  309.15 |   D, E, F, H   |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST5 |   A   | 11,0 x 9,0 | KL + P + Po |  310.30 |   D, E, F, H   |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST6 |   A   | 11,0 x 9,0 |  P* + N  |  307.60 |   D, E, F, G   |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST7 |   A   | 11,0 x 9,0 | P* + N + Po |  298.90 |   D, E, F, H   |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST8 |   A   | 11,0 x 9,0 |KL* + P + Po |  302.50 |   D, E, F, H   |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST9 |   A   | 10,0 x 8,0 |KL* + P + Po |  307.20 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST10 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL+ P + Po |  307.95 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST11 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL+ P + Po |  306.00 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST12 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL+ P + Po |  305.20 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST13 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL+ P + Po |  301.50 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| ST14 |   A   | 10,0 x 8,0 | KL+ P + Po |  301.40 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST1 |   B   | 10,0 x 8,0 | P* + N + Po |  306.30 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST2 |   B   |16,0 x 10,5 | KL + P + N |  306.55 |  C, D, E, F, G,  |
|    |      |      |       |      |    dvojček    |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST3 |   B   | 13,0 x 9,0 |KL* + P + Po |  302.50 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST4 |   B   | 10,0 x 8,0 |KL* + P + Po |  302.10 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST5 |   B   | 10,0 x 8,0 |KL* + P + Po |  302.50 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST6 |   B   | 10,0 x 8,0 |KL* + P + Po |  304.20 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST7 |   B   | 11,5 x 8,0 |KL* + P + Po |  304.50 |  C, D, E, F, H  |
|    |      | + 11,5 x |       |      |           |
|    |      |  8,0   |       |      |           |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
| PST8 |   B   | 10,0 x 8,0 |KL* + P + Po |  305.60 |  C, D, E, F, H  |
+-------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------------+
A – stanovanjska namembnost
B – poslovno-stanovanjska namembnost
C – v pritličju so dovoljene tudi storitvene dejavnosti, ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega prometa in za katere je parkirišče mogoče zagotoviti v okviru posamezne parcele ali v bližnjem delu območja naselja
D – strešina simetrična dvokapnica z naklonom od 35 do 45 stopinj, dovoljeni so čopi in elementi za osvetlitev (frčade, strešna okna)
E – dovolijo se odstopanja pri gabaritih objektov za ±10%
F – dovolijo se odstopanja pri višinskih kotah kleti oziroma pritličij objektov do ±0,5 m, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve glede prilagoditev niveletam cest in drugim mejnim pogojem lokacij
G – objekt brez kolenčnega zidu v podstrešju
H – objekt z max. 80cm kolenčnega zidu od vrha etažne plošče
KL* – objekt z delno vkopano kletjo
KL – objekt z v celoti vkopano kletjo
P* – objekt z delno vkopanim pritličjem
14. člen
Strehe
Nove strehe naj bodo strme, simetrične dvokapnice, naklona od 35 – 45 stopinj. Dovoljena je izvedba čopov in frčad za osvetlitev. Te smejo biti trikotne ali pravokotne s trikotnim zatrepom. Izvedba frčad trapezne oblike ni dovoljena. Dovoljena je tudi osvetlitev s strešnimi okni.
V starem jedru naselja je obvezna izvedba kritine opečno rdeče barve. Kritina je opečna ali betonska (bobrovec ali zareznik). Na preostalih območjih ureditvenega načrta se uporabljajo zgoraj opisane kritine ali sodobni posnetki tovrstnih kritin opečno rdeče barve. Izjemoma pa so dovoljene tudi druge kritine sive ali temnorjave barve, če se prilagajajo kritinam na obstoječih objektih.
15. člen
Fasade
Na območju ureditve je potrebno oblikovanje fasad prilagoditi obstoječim značilnostim klasične lokalne arhitekture.
Fasade naj bodo izvedene v zaglajenem zidarskem ometu in opleskane v odtenkih toplih barv. Pri delno vkopanih objektih v strmejšem terenu na območju ureditvenega območja je obvezna horizontalna členitev fasade (izvedba lesenega ganka, balkon z leseno ograjo). Gradnja balkonov in gankov na uličnih fasadah novih objektov ni ustrezna. Okenske odprtine na fasadah morajo biti pokončne in simetrično razporejene.
16. člen
Materiali
Pri gradnji in prenovah objektov naj se uporablja klasični zidani ali kombinirani sistem z betonskimi montažnimi elementi. Uporabljajo naj se klasični materiali (opeka, beton, steklo, les, zaglajen fasadni omet).
17. člen
Enostavni objekti
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov, kot samostojni ali dozidani k objektu ter pritlični. Objekti za lastne potrebe ne smejo biti grajeni v obcestnem pasu, temveč v ozadju objektov (izjema nadstrešek pred vhodom v objekt), znotraj območja zazidljivosti gradbene parcele (izjema bazen), kolikor je zazidljivost prikazana v ureditvenem načrtu in ne presega meje zazidljivosti gradbene parcele, ki znaša 70%.
Oblikovno se prilagajajo obstoječi grajeni strukturi. Objekti so lahko zidani ali leseni. Strehe samostoječih objektov, morajo biti prilagojene streham obstoječih objektov glede oblike, vrste in barve kritine ter naklona. Strehe prizidkov, ki so manjšega naklona od 15 stopinj, morajo biti skrite v vencu.
Objekti za lastne potrebe
V območju individualnih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov je dovoljena gradnja naslednjih objektov za lastne potrebe:
– garaža za shranjevanje osebnih motornih vozil, tlorisne površine do 30,0 m2
– nadstrešek (manjša streha), ki je lahko odprt ali deloma zaprt, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim vrtom, ali namenjen zaščiti motornih vozil in koles, tlorisne površine do 20,0 m2
– steklenjak (s steklom pokrit prostor) za gojenje vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, tlorisne površine do 30,0 m2
– ute oziroma senčnica, manjša lesena, delno odprta pritlične stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, namenjena sedenju in počitku, tlorisne površine do 15,0 m2
– lopa, pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, namenjena za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno, tlorisne površine do 15,0 m2
– drvarnica, katere streha je hkrati strop nad prostorom, namenjena za hrambo trdega kuriva, tlorisne površine do 15,0 m2
– bazen, montažni ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, tlorisne površine do 30,0 m2, globine do 1,5 m od roba do dna bazena
– nadzemni rezervoarji za utekočinjen naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, prostornine do 5,0 m3, ki morajo biti vizualno zakriti z zelenjem ali ograjo
– podzemni rezervoarji za utekočinjen naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, prostornine do 5,0 m3
Ograje
Dovoljena je postavitev medsosedskih ograj, ki so namenjene omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo, višine do 1,5 m ter dvoriščnih in vrtnih ograj, višine do 1,0 m.
Dovoljena je postavitev lesenih ograj, žive meje ter zazelenitev iz grmovnic. Ograje so lahko tudi zidane ali betonske, vendar le te ne smejo biti višje od 60 cm. Lahko so višje (do višine 1,5 m) le v primeru, če so kombinirane z betonskimi, kovinskimi ali lesenimi stebrički, z vmesnimi polnili.
Dovoljena je tudi postavitev opornih zidov oziroma škarp, katerih najvišja točka konstrukcije je 1,2 m nad terenom. Oporni zidovi oziroma škarpe morajo biti oblikovno reliefno obdelani ali zazelenjeni.
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
Znotraj območja, na katerem stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije oziroma na zemljišču znotraj gradbene parcele objektov kmetije, je dovoljena gradnja naslednjih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov:
– lesen čebelnjak s čebelnimi panji in prostorom za pripravo ali točenje medu, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, tlorisne površine do 20,0 m2
– kašča, katere streha je hkrati strop nad prostorom, namenjena za shranjevanje žit, koruze in drugih poljščin, tlorisne površine do 20,0 m2
– kmečka lopa, katere streha je hkrati strop nad prostorom, namenjena za shranjevanje kmetijske mehanizacije, tlorisne površine do 30,0 m2
Pomožni infrastrukturni objekti
Znotraj območja ureditvenega načrta je dovoljena naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– cestni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, pločnik in kolesarska steza, avtobusno postajališče)
– energetski objekti (NN elektroenergetsko omrežje, priključek na plinovodno omrežje…)
– telekomunikacijski objekti (sekundarno telekomunikacijsko omrežje)
– komunalni objekti (vodovodni in kanalizacijski priključek, tipska oziroma montažna greznica, mala tipska čistilna naprava, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto)
Začasni objekti
Znotraj območja, namenjenega poslovno-stanovanjski dejavnosti, je dovoljena izgradnja naslednjih začasnih objektov:
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi:
– sezonski gostinski vrt z nadstreškom ali brez, tlorisne površine do 50,0 m2
– začasni objekti, namenjeni prireditvi:
– oder z nadstreškom, tlorisne površine do 30,0 m2
– prodajni kiosk oziroma tipski zabojnik, tlorisne površine do 20,0 m2
Spominska obeležja
Znotraj območja ureditvenega načrta je dovoljeno:
– spominsko obeležje (spomenik), višine do 5,0 m, tlorisne površine do 20,0 m2
– spominska kapelica tlorisne površine do 10,0 m2, višina pa do 4,0 m, merjeno od terena do kapi
– spominska plošča narisne površine do 5,0 m2 in se jo postavlja na zemljišče, zgornji rob pa do 4,0 m od terena, če se jo postavlja na zunanjo steno (fasado) stavbe
Urbana oprema
Znotraj območja ureditvenega načrta je dovoljena izgradnja naslednje urbane opreme:
– nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, tlorisne površine do 15,0 m2
– reklamni stolp, namenjen reklamiranju z lepaki, višine do 3,5 m nad terenom, premera 2,0 m
– transparent preko javne ceste, dimenzij do 8,0 x1,0 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste.
Drugi pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki niso posebej določeni v ureditvenem načrtu, se urejajo s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
18. člen
Gradbene linije
Pri gradnji novih objektov je obvezno upoštevanje gradbene linije. Gradbeni liniji na ureditvenem območju sta vezani na potek cestne infrastrukture; v primeru odstopanj pri načrtovanju prometne infrastukture se posledično prilagodita tudi obe gradbeni liniji.
19. člen
Glavni dostopi, dovozi in vhodi
Dostopi na dvorišče so urejeni z dovoznih cest. Glavni vhodi v objekte so na daljši stranici objekta.
20. člen
Načrt gradbenih parcel in elementi za zakoličbo
Gradbena parcela se določi v skladu z načrtom gradbenih parcel. Znotraj gradbene parcele je določena meja zazidljivosti. Maksimalna zazidljivost znotraj območja meje zazidljivosti gradbene parcele znaša 70%.
Predvideno je manjše število večjih parcel s predvidenimi objekti. Drugi deli novih gradbenih parcel, ki niso namenjeni pozidavi, se namenijo za ureditev vrtov, sadovnjakov in podobno. Dovoljena je gradnja bazenov izven meje zazidljivosti gradbene parcele.
V situaciji zakoličbe so prikazani:
– elementi za zakoličbo gradbenih linij in predvidenih objektov
– meje gradbenih parcel
– meje zazidljivosti gradbenih parcel
– horizontalni gabariti objektov
– gabariti drugih ureditev (ceste, parkirišča, avtobusni postaji)
C) Pogoji za zunanje in druge ureditve
21. člen
V starem jedru naselja se ohrani parkovna ureditev na pobočju okoli cerkve sv. Jurija z dosaditvijo nizkih grmovnic in cvetličnih gred.
Ohranjajo se obstoječe zazelenitve na ureditvenem območju. Na večjih dvoriščih se predvidi ureditev zelenic ali cvetličnjakov.
Vzdolž glavne ceste se zasadi drevored iz visokodebelnega drevja.
22. člen
Pri zunanjih ureditvah okolice objektov se višine ureditev prilagajajo višini sosednjih zemljišč, višini cest in drugim načrtovanim ureditvam v prostoru.
Nivojske razlike je potrebno premoščati s travnatimi brežinami. V primeru izrazito strmega terena je dovoljena gradnja opornih zidov ali škarp, vendar morajo biti reliefno obdelani ali zazelenjeni s plezalkami.
23. člen
Na območju ureditvenega načrta je prenova odprtega prostora poenotena. Za ureditev trgov, površin za pešce in oblikovanje urbane opreme (svetilke, koši za smeti, klopi, oblika in barva tlakovcev) se priporoča izdelava projekta oziroma kataloga, ki bo enoten za celotno naselje.
V. POGOJI GLEDE PROMETNEGA, KOMUNALNEGA TER ENERGETSKEGA UREJANJA OBMOČJA
24. člen
Promet
Skozi naselje potekata glavna cesta Krško – Pohanca (R3-677) in lokalna cesta Zdole – Kostanjek (LC 191 060), ki se rekonstruirata in razširita na širino cestišča 5,0 m. Izvede se ustrezna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.
Ob državni cesti R3-677 se od cerkve Sv. Jurija do objekta Černoga izvede enostranski peš pločnik širine 1,2 m na desni strani cestišča iz smeri Krškega. Od objekta Černoga do večnamenskega objekta se izvede enostranski peš pločnik širine 1,2 m na nasprotni strani cestišča. Od večnamenskega objekta do kapelice v križišču z lokalno cesto za Kostanjek se izvede obojestranski peš pločnik širine 1,2 m. Ob lokalni cesti LC 191 060 se izvede enostranski peš pločnik širine 1,2 m.
Nasproti cerkve Sv. Jurija se zaradi poseganja obstoječega objekta v vozni pas v celoti ruši obstoječa betonska škarpa in se izvede nova, ki se prestavi proti cerkvi za 1,2 m.
Iz smeri Krškega se na desni strani cestišča na območju med cerkvijo in objektom Černoga uredi prostor za avtobusno postajališče. Iz smeri Pohance pa se izvede avtobusno postajališče nasproti novega večnamenskega objekta.
Obstoječe tehnično neustrezne priključke se primerno rekonstruira glede na promet in obremenitve, ki se bodo pojavljale (širina, radiji,…). Novi priključki se izvedejo v niveleti ceste in v skladu s cestno prometnimi predpisi.
Parkirišča ob novih objektih so lahko asfaltirana ali tlakovana. V območju jedra pa se jih uredi kot del tržnih površin naselja (tlakovanje). V sklopu gradbenih parcel je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javne ceste.
25. člen
Vodovod
Za oskrbo s pitno vodo uporablja naselje Zdole vodo iz vodovodnega sistema Krško, preko črpališča Potoče.
Obstoječi vodovod PE fi 90 poteka po desni strani lokalne ceste Zdole – Kostanjek s smeri severa proti jugu ter deloma ob glavni cesti Krško – Pohanca.
Na omrežju so predvidena vzdrževalna dela na cevovodnem omrežju, rekonstrukcije oziroma obnove omrežij ter izvedba novih priključkov na obstoječe vodovodno omrežje.
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje po pogojih upravljalca, ki se določijo za vsak objekt posebaj. Profili se definirajo po znanem končnem odvzemu.
Vodomerni jaški se predvidijo izven objektov na vedno dostopnem mestu.
V naselju se nahajata dva obstoječa hidranta. Obstoječa hidranta ne pokrivata celotnega območja ureditve, zato se izvedejo še štirje nadzemni hidranti.
Pod povoznimi površinami se cevi ustrezno zaščitijo.
26. člen
Kanalizacija
Na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Fekalna kanalizacija obstoječih objektov je priklopljena na nepretočne greznice na praznjenje.
Ob severni in zahodni strani ureditvenega območja se predvidi koridor za izvedbo bodočega javnega mešanega kanalizacijskega omrežja. Do izvedbe le tega se predvidijo priklopi novih objektov na betonske, dvoprekatne, nepretočne greznice na praznjenje. Po izvedbi javnega kanalizacijskega omrežja se objekti mimo greznic obvezno priklopijo na novi sistem javne mešane kanalizacije.
Ob rekonstukciji državne in lokalne ceste se izvede tudi nov sistem meteorne kanalizacije, ki se spelje v ponikovalnice na terenu. Istočasno se pod cestiščem izvedejo kinete za prehod cevi sistema mešane javne kanalizacije.
Ob izvedbi sistema javnega mešanega kanalizacijskega omrežja se meteorna kanalizacija iz cest in objektov obvezno priključi na novi sistem.
Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se izvede preko lovilcev olj v sistem meteorne kanalizacije.
Pod povoznimi površinami se cevi ustrezno zaščitijo.
27. člen
Odpadki
Odvoz komunalnih odpadkov z omenjenega območja je urejen in ga opravlja pooblaščeno komunalno podjetje iz Krškega.
Na območju urejanja sta predvidena dva ekološka otoka kot odjemna mesta komunalnih odpadkov. Plato za ekološki otok je betoniran in ograjen. Tip, veličino in število posod za odvoz odpadkov določi upravljalec odvoza komunalnih odpadkov.
28. člen
Elektroenergetsko omrežje – NN kabelsko omrežje
Na severnem delu območja ureditvenega načrta se nahaja obstoječa trafo – postaja Zdole moči 100 kVA. Na področju, ki ga zajema ureditveni načrt je napajanje obstoječih odjemalcev izvedeno z zemeljskim kablom.
Novi objekti se priklopijo na obstoječe elektroenergetsko omrežje. Razvod mreže mora biti izveden z zemeljskim kabliranjem. Obstoječi vodi pod novimi objekti se ustrezno prestavijo.
Za vsak objekt, ki bo priklopljen na elektroenergetsko omrežje se predvidi samostojna priključna omarica in merilne naprave za merjenje porabe električne energije.
Pod povoznimi površinami se cevi ustrezno zaščitijo.
Ob rekonstrukciji cest se istočasno izvede nov sistem javne razsvetljave z vmesnimi ojačitvenimi omaricami, ki poteka od obstoječe trafo postaje, do vhoda v naselje Zdole pri Domu Bena Zupančiča.
29. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na območju ureditvenega načrta poteka obstoječe zemeljsko telekomunikacijsko omrežje.
Predvidi se dograditev telefonske kabelske kanalizacije in prestavitev ogroženega telekomunikacijskega omrežja zaradi izgradnje novih objektov.
Telefonski priključki za nove objekte so predvideni zemeljsko z navezavo na obstoječo kabelsko kanalizacijo. Do vsakega novega objekta se predvidi položitev AC cevi ( 50 mm.
KDS omrežje
Predvideni KDS sistem bo izveden po obstoječem sistemu kabelske kanalizacije iz Krškega na Zdole. Trase razvoda KDS sistema po naselju pa se izvedejo neposredno ob obstoječih in predvidenih trasah telekomunikacijskega omrežja.
30. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo urejeno individualnim sistemom ogrevanja na tekoča goriva, trda goriva ali plin.
Lokacija postavitve rezervoarja za plin je na območju gradbene parcele, znotraj območja zazidljivosti. Plinski rezervoarji morajo biti v celoti vkopani na območju starega jedra naselja Zdole. Na ostalem delu območja ureditvenega načrta ne smejo biti vizualno izpostavljeni.
Po plinifikaciji naselja se predvidi ogrevanje iz krajevnega plinovodnega omrežja.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
31. člen
Zrak
Glavni viri onesnaževanja zraka na območju urejanja in v okolici so kurišča in promet. Zaradi individualnega načina ogrevanja novih objektov se bo pozimi minimalno povečalo onesnaženje zraka.
32. člen
Voda
Dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološkimi vodami onesnaževale okolje niso predvidene in so za to območje prepovedane. Na parkirnih površinah se predvideva odvajanje meteornih voda preko lovilcev olj.
Na južni strani ureditvenega območja se nahaja III. širši varstveni pas zaščite vodnih virov – vodni vir Črna mlaka in Čele (Odlok o spremembi odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Krško, Uradni list RS, št. 64/02). Meja le tega poteka po robu državne ceste R3-677. V območju varstvenega pasu je prepovedano graditi deponije komunalnih, industrijskih in kakršnih koli drugih odpadkov in čistilne naprave za odpadne vode brez predhodnih raziskav o primernosti lokacije in pridobitvi mnenja ustrezne strokovne institucije.
33. člen
Hrup
Obravnavano območje spada v II. stopnjo zahtevnosti (območje primarno namenjeno bivanju), kjer so mejne vrednosti ravni hrupa za dan 55dBA in za noč 45dBA.
34. člen
Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami
Območje urejanja spada v območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg, zato je pri načrtovanju novih objektov potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63).
Glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji ni potrebno predvideti.
Požarna varnost se zagotovi z zunanjim rekonstruiranim hidrantnim omrežjem.
Predvideni objekti ST5, PST2 in PST3 se stikajo z objekti, ki so v lasti le-teh in predstavljajo dozidavo obstoječe gradnje. V primeru bodočega tujega lastništva morata biti objekta požarno ločena z izvedbo požarnega zidu, vključno z ločitvijo na predelu ostrešja in strehe. Napušč na predelu stičišča dveh objektov mora biti negorljiv oziroma požarno-odporno zaščiten. Detajl požarne ločitve bo razviden iz PGD dokumentacije za novi objekt. Predvideni objekt ST5 in obstoječi stanovanjski objekt na parceli *38/1 na vzhodni strani se medsebojno požarno ne ogrožata, saj se nezaščitene fasadne površine ne projecirajo ena na drugo in so hkrati dovolj oddaljene kot to definirajo smernice SZPU 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami, dovoljene požarno-neodporne površine v zidovih malih nastanitvenih stavb iz 1., 2., 3. namembnostne skupine (revija Požar, letnik 5, maj 1999, št. 2., tabela 1).
35. člen
Varstvo naravne dediščine
Dendrološka dediščina:
– Lipa na dvorišču hiše Zdole 22
Za vse posege na objektih oziroma površinah, ki so evidentirani kot naravna dediščina je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine.
36. člen
Varstvo kulturne dediščine
Arheološka dediščina:
– teren okoli cerkve Sv. Jurija je varovan z drugim varstvenim režimom, kar pomeni, da je potrebno pred vsakim posegom v prostor oziroma zemeljske plasti izvesti zaščitne arheološke raziskave
– drugi teren na Zdolah je varovan s tretjim varstvenim režimom, kar pomeni, da morajo vsi posegi v zemeljske plasti potekati pod arheološkim nadzorom
Umetnostnozgodovinska dediščina:
– cerkev Sv. Jurija
– znamenje ob glavni cesti Krško – Pohanca (R3-677) in znamenje ob lokalni cesti Zdole – Kostanjek (LC 191 060)
– kapelica z divjima kostanjema in lipo na križišču ceste proti Kostanjku
– znamenje z lipo na razpotju v skrajnem severnem delu območja ob TP
Zgodovinska dediščina:
– spomenik – doprsni kip Bena Zupančiča na parkovno urejeni zelenici ob severovzhodni fasadi Doma Bena Zupančiča.
Za vse posege na objektih oziroma površinah, ki so evidentirani kot kulturna dediščina je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo kulturne dediščine.
VII. TOLERANCE
37. člen
Tolerance za horizontalne in vertikalne gabarite so 10%, kolikor ne vplivajo negativno na sosednje objekte, naprave ali druge pomembne površine, kar se ugotovi v postopku izdelave projektne dokumentacije.
Gradnja gospodarskih objektov, ki niso prikazani v grafičnih prilogah, je pod pogoji odloka dopustna, samo v sklopu dvorišč obstoječih kmetij, kolikor ne vpliva na ureditev, načrtovane v ureditvenem načrtu.
Prav tako so dopustne tolerance pri izvedbi komunalne, energetske in prometne infrastrukture ob pogoju, da ne spreminjajo vsebinskega koncepta ureditve.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
38. člen
Načrtovane posege na območju UN je možno izvajati fazno, vendar v smiselnih vsebinsko funkcionalnih sklopih.
I. ETAPA
– Rekonstrukcija in ureditev cestnega omrežja
– Infrastrukturna ureditev znotraj ureditvenega načrta
II. ETAPA
– Izgradnja novih objektov
Dovoljeno je odstopanje od faznosti pri izgradnji novogradenj, pod pogojem, da vsebinsko ne vplivajo in ne spreminjajo načrtovanih posegov in da upoštevajo omejitve in pogoje navedene v odloku.
IX. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
39. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi oziroma drugi fazi, se lahko uporabijo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
40. člen
Investitorji in izvajalci del so v času gradnje in po končani gradnji dolžni:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati ter jo uporabiti za zunanjo ureditev,
– upoštevati odlok o ravnanju z odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 36/00),
– zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet,
– varovati obstoječe komunalne naprave, elektroenergetske vode in sisteme zvez, da niso ob izgradnji poškodovane; obstoječe naprave ob posegih zavarovati in zaščititi po pogojih upravljalcev,
– sočasno z izgradnjo posameznih objektov izvesti tudi zunanjo ureditev,
– gradbene parcele, ki ne bodo pozidane v začetni fazi realizacije ureditvenega načrta je potrebno vzdrževati v urejenem stanju, tako da ne bodo niti funkcionalno niti vizualno motila značaj naselja,
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami; po končani gradnji odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico in višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
XI. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Z dnem uveljavitve odloka na območju ureditvenega načrta preneha veljati Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS 75/96, 73/00).
42. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
43. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Krško, prostorih Krajevne skupnosti Zdole ter na Upravni enoti Krško.
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14/99-O502
Krško, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.