Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3988. Odlok o lokacijskem načrtu Stegujev hrib - I. faza, stran 10752.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Stegujev hrib – I. faza
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt Stegujev hrib – I. faza (v nadaljevanju: LN), ki ga je izdelal IUP d.o.o. Celje pod št. 100/03 v marcu 2004. LN je skladen s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01).
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) tekstualni del,
B) smernice in mnenja,
C) grafične priloge.
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu LN iz prvega člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Severna meja ureditvenega območja teče po južnem robu lokalne poti št. 536450, ki povezuje naselje Zagrad na južnem pobočju grajskega hriba, vzhodna po meji funkcionalnega zemljišča obstoječe stanovanjske hiše, južna meja prečka gozd in travnik v premi v smeri severovzhod-jugozahod, zahodna pa poteka po meji med gozdom in travnikom ter po zahodnem robu gozdne poti.
Ureditveno območje lokacijskega načrta vključuje naslednje parcele v k.o. Zagrad: 658/1, 658/2, 658/3, 654/1 del, 654/2, 654/3 in 654/4.
Ureditveno območje meri ca. 0.966 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje lokacijskega načrta je s planskimi dokumenti opredeljeno kot območje stanovanjske gradnje. Predvidena je gradnja 9 enodružinskih stanovanjskih hiš.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju LN so predvideni naslednji posegi:
1. gradnja devetih enodružinskih stanovanjskih prostostoječih hiš ter pripadajoča prometna, komunalna in energetska infrastruktura;
2. pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja dovozne ceste "A",
– ureditev dovoznih priključkov in peš dostopov;
3. ureditev zelenih površin;
4. za obstoječi stanovanjski objekt je dovoljena nadomestna gradnja, adaptacija, gradnja prizidka ali sprememba namembnosti po predhodni strokovni preveritvi.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obstoječe prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture,
– upoštevanje obstoječe parcelacije.
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
Okvirni tlorisni gabariti in etažnost: 1–9 stanovanjska hiša tlorisnih dimenzij 12 m x 10 m; predvidena etažnosti K+P ali K+P+IP, kletna etaža bo delno vkopana.
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati je treba odmik gradbenih linij od predvidenih dovoznih cest,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov,
– novi objekti morajo biti enotno oblikovani kar velja za izbiro materialov pri obdelavi fasad,
– strehe morajo biti dvokapnice (lahko tudi s čopi), ca. 30° naklonom, slemena vzporedno s plastnicami terena in enotno kritino s strukturo opeke ter v opečni barvi,
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah naj izhaja iz funkcije objekta,
– izbira materialov pri obdelavi fasad naj bo enotna,
– pri oblikovanju fasad je treba upoštevati elemente oblikovanja v prisotni arhitekturni krajini,
– parkirne površine bodo urejene na ali ob dovoznih priključkih v sklopu gradbenih parcel,
– za gradnjo posameznih objektov je potrebno predhodno obvezno pridobiti geotehnične pogoje gradnje,
– pri urejanju gradbenih parcel in izgradnji prometne in komunalne infrastrukture je treba upoštevati pogoje Zavoda za gozdove Slovenije – Območna enota Celje.
8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah;
– ureditev gradbenih parcel kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice;
– izvedba utrjenih površin znotraj gradbenih parcel v asfaltu ali tlakih;
– dovoljena je zasaditev živice višine 1 m ob cestah in 1,80 m med gradbenimi parcelami ter postavitev ustrezno oblikovanih transparentnih ograj na zidanih parapetnih zidovih višine do 0,40 m na parcelni meji;
– gradnja opornih zidov, ki morajo biti primerno oblikovani in zazelenjeni, je dovoljena le za nujno premostitev višinskih razlik, sicer je pri urejanju okolice objekta upoštevati reliefno danost obstoječega terena.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
Zelenice bodo zasajene z drevjem in pokrovnim grmičevjem ter zatravljene. Neformalne skupine dreves bodo sestavljene iz avtohtonih iglavcev in listavcev in zasajene tako, da bodo tvorile zelene bariere med posameznimi parcelami.
Novoustvarjeni gozdni rob mora biti oblikovan z zasaditvijo avtohtonih grmovnic.
9. člen
Tolerance
Lokacijski načrt določa namembnost objektov, tlorisne in višinske gabarite.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti in gradbena linija objektov, ki upoštevajo odmike od dovozne ceste in parcelnih mej.
Kot toleranca je dopustna povečava tlorisnih gabaritov za 20% pod pogojem, da spremembe gabarita ne bodo poslabšale bivalnih pogojev v soseski in zmanjšanje tlorisnih gabaritov do 20% ob obveznem upoštevanju podolgovate tlorisne zasnove objekta.
Kot toleranca je na gradbeni parceli stanovanjskih objektov dopustna postavitev pomožnih objektov za lastne potrebe pod pogojem usklajenosti z arhitekturnim oblikovanjem stanovanjskega objekta, ki mu pripada.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– na ureditvenem območju in v neposredni bližini ni vodotokov,
– meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v meteorno kanalizacijo preko peskolovov,
– sanitarne odplake iz predvidenih objektov je treba odvajati v javno kanalizacijo, ki bo priključena na čistilno napravo,
– odvod padavinskih voda mora biti urejen tako, da bo v največji možni meri zmanjšan odtok z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki).
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– izvedba dovozne ceste "A" na lokalno pot št. 536450;
– izvedba hišnih dovoznih priključkov na dovozno cesto "A";
– ureditev dovozne poti z dovoza "A" na travnik za dostop do gozdnih površin in transport lesa.
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja (DN Ø 80 mm) in priključitev na obstoječi vodovod (glavni vod LŽ Ø80 mm) Osrednjega vodovodnega sistema Celje,
– ureditev hišnih priključkov z vodomernimi jaški iz novega vodovodnega omrežja,
– izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v predpisanih rastrih in odmikih,
– zaradi predvidenega tlaka 5–8 bar na mestih priključitve, bodo morali investitorji na lastne stroške zgraditi ustrezne naprave za zmanjšanje tlaka.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih in sanitarnih odplak v ločenem sistemu in priključitev omrežja na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje,
– odvodnja meteornih vod s strešin objektov v meteorno kanalizacijo z iztokom v obstoječi meteorni kanal,
– odvodnja fekalnih odplak preko predvidenega fekalnega kanala, ki se priključi na kolektor GZ – 0,
– vse priključitve objektov na predvideno kanalizacijo bodo lahko izvedene preko revizijskega jaška,
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne tehnične predpise ter ostale pogoje soglasjedajalca.
14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega omrežja za napajanje predvidenih objektov; oskrba bo izvedena z obstoječega daljnovoda DV 10 kV Dornov kamnolom,
– izgradnja transformatorske postaje s priključnimi nizkonapetostnimi in visokonapetostnimi vodi;
– vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in pod nadzorom upravljalca v skladu z ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov, standardov in varnostnih ukrepov.
15. člen
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– navezava na obstoječe TK omrežje, ki poteka na severnem delu ureditvenega območja;
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca.
16. člen
Ogrevanje objektov:
– ureditev z individualnimi izvedbami centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu, energetski vir je zemeljski plin ali lahko kurilno olje (cisterne);
– po izvedbi nizkotlačnega plinovodnega omrežja ob plinifikaciji naselja Zagrad bodo objekti priključeni nanj.
17. člen
Tolerance
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja ali lastništvo zemljišč in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta lokacijskega načrta.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v II. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.
Pričakovati je, da predvideni posegi v prostor ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
Zrak
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta kot energetski vir predvidena zemeljski plin ali lahko kurilno olje.
Vode
Odpadne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo. Meteorne vode bodo odvajane preko peskolovov v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik.
Naravna in kulturna krajina
Na območju zazidalnega načrta ni objektov zavarovane naravne in kulturne dediščine. Gozdni rob ob meji ureditvenega območja se mora ohraniti in zasaditi z avtohtonim grmičevjem.
Požarna varnost
Lokacijski načrt upošteva določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Najmanjši odmik je 12 m.
Oskrba za gašenje z vodo bo zagotovljena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Lokacijski načrt omogoča etapno izvajanje. Etapna gradnja se bo izvajala v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo z ničemer poslabšale ekološkega stanja. Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
20. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
LN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Mestni Občini Celje in pri Upravni enoti Celje.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-001/2003-8
Celje, dne 8. julija 2004.
Župan
Mestne Občine Celje
Bojan Šrot l. r.