Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4008. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci, stran 10794.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00, 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. izredni seji dne 12. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Markovci so opredeljene v:
– Dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci za obrtno cono Novi Jork (Uradni list RS, št. 42/03); v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci so opredeljene v:
– Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci za obrtno cono Novi Jork (Uradni list RS, št. 42/03); v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja in zasnovo energetskega omrežja.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– v točki 5.1.13. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »5.1.13. Območje Občine Markovci bo enotno prostorsko obdelano kot planska celota P13, ki jo sestavljajo naslednja poselitvena območja:
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|   Oznaka  |        |      |           | Prostorski  |
| poselitvenega | Naziv območja | Površina v |  Namembnost    | izvedbeni akt |
|  območja  |        |   ha   |           |        |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S1   |   Borovci  |  17,09  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S2   |  Prvenci I  |  6,93  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S3   |   Strelci  |  4,86  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S4   |  Sobetinci  |  13,99  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S5   |  Prvenci II  |  2,89  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S7   |   Zabovci  |  18,89  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S8   |  Markovci  |  26,36  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    S9   | Nova vas pri |  23,08  |    SKP      |   PUP   |
|        |  Markovcih  |      |           |        |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|   S10   |  Bukovci I  |  2,64  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|   S11   |  Bukovci II  |  39,27  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|   S12   |   Stojnci  |  39,05  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|   S13   |  Bukovci III |  3,94  |    SKP      |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    P1   |  Markovci  |  2,55  | perutninarstvo   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    P2   |   Stojnci  |  3,57  | perutninarstvo   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    O1   |  Novi Jork  |  13,37  |  obrtna cona,    |   LN    |
|        |        |      |  proizvodne    |        |
|        |        |      |  dejavnosti    |        |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R1   |   Jezero   |  316,42  |  energetska,    |   LN    |
|        |        |      |vodnogospodarska,   |        |
|        |        |      |športnorekreacijska, |        |
|        |        |      |  turistična,    |        |
|        |        |      | naravovarstvena,   |        |
|        |        |      |znanstvenoraziskovalna|        |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R2   |   Borovci  |  2,08  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R3   |  Sobetinci  |  1,01  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R4   |   Stojnci  |  0,75  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R5   |  Markovci  |  1,68  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R6   |   Bukovci  |  1,28  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R7   |  Markovci  |  1,46  |  pokopališče    |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R8   |   Prvenci  |  0,63  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    R9   |   Zabovci  |  1,31  |šport, rekreacija   |   PUP   |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
|    KG   | Občina Markovci|  2438,19 |  kmetijska,    |   PUP   |
|        |        |      |gozdarska, ostalo   |        |
+---------------+----------------+------------+----------------------+---------------+
Obrazložitev kratic:
SKP... stanovanjsko-kmetijska-poslovna namembnost
PUP... prostorski ureditveni pogoji
LN …lokacijski načrt«;
– spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasnova vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, zasnova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova prometnega omrežja in zasnova energetskega omrežja;
– karte so sestavni del tega odloka;
– sestavni del tega odloka so tudi strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, ki jih je v januarju 2001 izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor;
4. člen
(Rudarstvo)
Celotno območje Občine Markovci se nahaja v raziskovalnem prostoru za nafto in plin ter za geotermični energetski vir.
5. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)
Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah 1:5000 in 1:25000, obsega poplavno območje stoletnih vod reke Drave.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
6. člen
(Zasnova ohranjanja narave)
Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah 1:5000 in 1:25000, zajema:
– krajinski park stara Drava,
– krajinski park Šturmovci,
– naravno vrednoto Ptujsko jezero,
– naravno vrednoto lipa v Markovcih,
– naravno vrednoto lipa v Prvencih,
– naravno vrednoto lipa v Stojncih.
7. člen
(Zasnova kulturne dediščine)
Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah 1:5000 in 1:25000, obsega naslednja območja in enote varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:
– Markovci – Cerkev sv. Marka (št. 3166)
– Stojnci – Keltski grob in rimske stavbe (št. 6470)
– Nova vas pri Markovcih – Rimska stavba (št. 6471)
– Stojnci – Prazgodovinsko grobišče (št. 6503)
– Rimska cesta Poetovio – Savaria (št. 6512)
– Rimska cesta Poetovio – Mursa (št. 6513)
– Bukovci – Znamenje (št. 6642)
– Bukovci – Domačija Bukovci 94 (št. 8083)
– Borovci – Znamenje (št. 600799)
– Borovci – Mrazova kapelica (št. 600800)
– Borovci – Dvoršakova kapelica (št. 600801)
– Prvenci – Bühčeva kapelica (št. 600802)
– Sobetinci – Trunkova kapelica (št. 600803)
– Sobetinci – Rekonova kapelica (št. 600804)
– Bukovci – Celterjeva kapelica (št. 600805)
– Bukovci – Domačija Županova (št. 600806)
– Bukovci – Naselbinsko območje (št. 600807)
– Bukovci – Pavlekova hiša (št. 600808)
– Stojnci – Vaška kapelica (št. 600809)
– Stojnci – Kovačeva kapelica (št. 600810)
– Stojnci – Kvarova kapelica (št. 600811)
– Bukovci – Travničarjeva kapelica (št. 600812)
– Nova vas pri Markovcih – Matekova kapelica (št. 600813)
– Nova vas pri Markovcih – Kokotova kapelica (št. 600814)
– Nova vas pri Markovcih – Becova kapelica (št. 600815)
– Markovci – Vaška kapelica (št. 600816)
– Markovci – Znamenje (št. 600817)
– Markovci – Frančova kapelica (št. 600818)
– Zabovci – Kokotova kapelica (št. 600819)
– Zabovci – Matekva kapelica (št. 600820)
– Zabovci – Vaška kapelica (št. 600821)
– Zabovci – Matjašičeva kapelica (št. 600822)
– Bukovci – Portova kapelica (št. 600823)
– Stojnci – Domačija Rogec (št. 600827)
– Zabovci – Domačija Ronar (št. 600828)
– Prvenci – Domačija Klejžar (št. 600829)
– Zabovci – Domačija Mehel (št. 600891).
8. člen
(Zasnova prometnega omrežja)
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 5000 prikazuje državne ceste na območju Občine Markovci, in sicer: glavno cesto I. reda št. 2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož, regionalno cesto I. reda št. 228 Spuhlja – Zavrč.
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 25000 prikazuje: državne ceste (glavno cesto I. reda št. 2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož, regionalno cesto I. reda št. 228 Spuhlja – Zavrč) in lokalne ceste.
9. člen
(Varnost zračnega prometa)
Severovzhodni del Občine Markovci se nahaja pod območjem »nadzorovane« rabe prostora športnega letališča Ptuj – Moškanjci. Preko območja Občine Markovci potekajo zračne poti. Območje Občine Markovci se nahaja v »nadzorovani coni CTR« letališča Maribor, »terminalni kontrolni coni – Maribor TMA« in »kontrolni coni CTA – Mura 1«.
Za ovire za zračni promet štejejo:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča: objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje alinee, in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je za take objekte potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
(Visokonapetostno elektroenergetsko omrežje)
Preko območja Občine Markovci potekata 110 kV daljnovod Ptuj – HE Formin z oznako D-1067/1 in 110 kV daljnovod Cirkovce – HE Formin z oznako D-1041, predviden pa je še 2 x 400 kV daljnovod Cirkovce – Pince (Heviz, Madžarska) z oznako D-436.
Širina varnostnega koridorja 110 kV daljnovoda znaša 2 x 15 m = 30 m (na vsako stran daljnovoda 15 m). Širina varnostnega koridorja 400 kV daljnovoda znaša 2 x 25 m = 50 m (na vsako stran daljnovoda 25 m).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
11. člen
(Spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 15,57 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 1,50 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 1,34 ha. Površine kmetijskih zemljišč in gozdov se skupno zmanjšajo za 18,41 ha.
12. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-270 z dne 6. 7. 2004 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
13. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/03-2
Markovci, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.