Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo, stran 10782.

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in sprejetega Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo (Uradni list RS, št. 83/03), je Občinski svet občine Kamnik, na podlagi opravljenih prostorskih konferenc ter v skladu s smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 15. seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
UVODNO DOLOČILO
1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt območja B5 Perovo (Uradni list RS, št. 65/97 in 17/02). Spremembe in dopolnitve je izdelal UB, Urbanistični biro d.o.o., Kolodvorska 2, Kamnik pod zaporedno številko projekta 2/03 v mesecu septembru 2003 ter jih na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v mesecu maju 2004. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nadgradnjo koncepta razvoja urbanistične zasnove mesta v delu drugega, južnega mestnega jedra.
PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV Z OPREDELITVIJO OBMOČJA
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je sprememba zasnove ureditve dela funkcionalnih celot FC 5 in FC 6 v funkcionalni enoti Fe O5/2 in Fe I6/1 ter posledično modifikacije površin mirujočega prometa, poteka infrastrukturnih objektov in naprav v sosednjih enotah. Stavbne spremembe se nanašajo na ureditve znotraj osnovnega urbanističnega rastra A–D v prečni smeri ter 10-26 v vzdolžni smeri.
3. člen
Vsebinsko se predmet sprememb in dopolnitev nanaša na lokacijo dosedaj načrtovanega nakupovalnega centra, pokritih skladiščnih prostorov s ploščadjo za parkirišče nakupovalnega centra in obcestnih arkadnih lokalov, ki se s temi spremembami in dopolnitvami nameni večnamenski poslovno stanovanjski stavbi.
POGOJI OBLIKOVANJA OBRAVNAVANEGA DELA OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Spremeni in dopolni se prvo podpoglavje 4. člena odloka v točki C) Nakupovalni center IV. poglavja »Pogoji za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor« in sicer tako, da se vsebina točke C) v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
» C) POSLOVNO STANOVANJSKA STAVBA se določa na površinah med obstoječo stavbo SKG na jugu in opuščenim bencinskim servisom na severu. Prostorska zasnova sledi izhodiščem že predvidene zasnove celotnega območja ter že realiziranim stavbam severnega dela območja B5 Perovo, in sicer:
– upošteva urbanistični raster v prečni smeri med Ljubljansko cesto in Steletovo ulico tako, da se določa lociranje stavbe v mnogokratnik osnovnega modula 12 m, s skupno širino 36 m;
– upošteva urbanistični raster v vzdolžni smeri tako, da se določa interpolacija stavbe med vzdolžne rastre 10-26 s tem, da se ohranja zadosten odmik od sosednjih stavb na jugu in severu (minimalno dvakratni osnovni modul 12 m);
– določa uvoze na parkirne površine v stavbi s Steletove ceste in uvoze na zunanje več etažne parkirne površine na severu tako s Steletove ulice kot Ljubljanske ceste;
– določa program stavbe skladno generalnemu konceptu namenske rabe površin in stavb v območju tako, da določa pretežne rabe površin in sicer:
– v kletnih etažah parkiranje v kombinaciji s skladiščnimi površinami in shrambami;
– v pritličju z Ljubljanske ceste trgovsko-poslovna namembnost z možnostjo izvedbe stanovanj, v pritličju s Steletove se določa možnost trgovsko-poslovne dejavnosti v prvem urbanističnem rastru ob ulici;
– v etažah stanovanja.
Dovoljuje se sprememba rabe posamezne etaže, pri čemer se zaradi nje ne spremeni velikost in zunanji izgled stavbe ter bistveno ne povečuje vplivov na okolico oziroma takšne spremembe namembnosti, kjer se predvideno opravljanje dejavnosti v poslovno-trgovskem delu nadomesti z drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo.
Določa se zasnova stavbe, ki sledi tipološkim značilnostim ostalih stavb v območju pri čemer je poudarjena vzdolžna zasnova stavbnih mas ob Ljubljanski cesti, na njo pa so določene pravokotno postavljene bivalne lamele. Lamele izraščajo, kot je to oblikovalski princip celotnega območja, iz pod nivojskih garaž, ki povezujejo celotno stavbo. Določa se ohranitev koncepta arkadne pasaže ob Ljubljanski cesti.
Tlorisni in vertikalni gabariti so določeni v okviru urbanističnih rastrov in so podrobneje razvidni iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Določa se vertikalni gabarit 12 m nad koto Ljubljanske ceste ter zunanji tlorisni gabarit stavbe 36 m × 168 m (3 moduli × maksimalno 14 modulov). S severne strani se v funkcionalni enoti Fe I6/1 določa stavbi pridodan več etažni garažni objekt z višino zgornje etaže na koti Ljubljanske ceste, ki mora skupaj s parkirnimi mesti v kleteh osnovne stavbe in zunanjimi parkirnimi mesti ob Ljubljanski cesti (vzdolžno parkiranje) in Steletovi ulici (poševno parkiranje iz interne prometnice) zagotoviti zadostno število parkirnih mest za, s tem odlokom določeno, namembnost stavbe.
V primeru, da bo število razpoložljivih mest izkoriščeno je obvezno namembnost prostorov v stavbi prilagoditi za take dejavnosti, ki ne zahtevajo večjega števila parkirnih mest oziroma zagotoviti zadostno število v neposredni okolici.«
V funkcionalni enoti Fe 05/2b in Fe 05/2h investitor zgradi in opremi po eno otroško igrišče, v skladu z veljavnimi standardi.
Preko funkcionalnih enot Fe 05/2d in Fe 05/2h investitor uredi prečno pot oziroma povezavo za pešce med Ljubljansko ulico in Steletovo ulico.
V funkcionalni enoti Fe 05/2d in Fe 05/2f investitor zgradi in opremi manjše parkovne površine s potrebno mikrourbano opremo.
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Vsa druga določila osnovnega odloka ostanejo še v veljavi.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B5 Perovo so vsem zainteresiranim na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnim listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2002
Kamnik, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.