Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4007. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2004, stran 10794.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. izredni seji dne 12. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 12/03 in 133/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2004
-----------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          472.815
   TEKOČI PRIKODKI (70+71)               450.314
70  DAVČNI PRIHODKI                   219.848
   700 Davki na dohodek in dobiček           140.136
   703 Davki na premoženje               55.497
   704 Domači davki na blago in storitve        24.215
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  230.466
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premož.                       222.489
   711 Takse in pristojbine               3.194
   712 Denarne kazni                    143
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        180
   714 Drugi nedavčni prihodki              4.460
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 19.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
   premož.                       19.000
73  PREJETE DONACIJE
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  3.500
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                      3.500
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            983.956
40  TEKOČI ODHODKI                   130.907
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih        24.058
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    10.448
   402 Izdatki za blago in storitve           91.351
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                      5.050
41  TEKOČI TRANSFERI                  181.765
   410 Subvencije                    5.500
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                    75.558
   412Transferi neprofitnim organizacijam
   in društvom                     32.160
   413 Drugi tekoči domači transferi          68.547
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                613.705
   420 Nakup in gradnja OS               613.705
   43 INVESTICIJSKI TRANSFERI              57.579
   430 Investicijski transferi             57.579
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                470.141
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
-----------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2004
-----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            41.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITAL. DELEŽEV                  121.822
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPIT. DELEŽEV
   440 Dana posojila                  121.822
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV             -80.822
 
-----------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2004
-----------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                       –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                      –
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se s tem rebalansom določi v višini 2,500.000 SIT.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku znesek 8,000.000 SIT črta in se ga nadomesti z zneskom 2,550.000 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-3
Markovci, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.