Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3989. Odlok o lokacijskem načrtu Srce sever, stran 10754.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Srce sever
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Mestni svet mestne občine Celje je na seji dne 8. julija 2004 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu Srce sever – Vrunčeva ulica, katerega sestavni del je Lokacijski načrt Srce sever – Vrunčeva ulica, ki ga je pod številko 90/02 izdelal Razvojni center IUP d.o.o. Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)
II. OBSEG IN MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Lokacijski načrt Srce sever – Vrunčeva ulica zajema območje med savinjsko železniško progo na severu, mejo Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Mariborske ceste na vzhodu, na jugu zajame objekt hotela Štorman in se stakne s severno mejo zazidalnega načrta Srce, na zahodu pa poteka ob vzhodnem robu Vrunčeve ceste.
Lokacijski načrt zajema površino ca 2,4704 ha ter naslednje parcele vse v k.o. Celje: 2500/6, 351/5, 356/4, 356/2, 353, 354, 355/1, 358/1, 358/4, 356/2, 356/1, 356/3, 358/2, 360/3, 359, 355/2, 360/4, 360/6, 361, 2500/2, 365, 2500/4, 2500/3, 368/2, 366/4, 366/6, 366/5, 367, 368/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO POVRŠIN
3. člen
Območje lokacijskega načrta je namenjeno predvsem:
– prometni rešitvi dostopov do objektov Merkur – Kovintrade, hotela Štorman, ter gradnja novih poslovno-stanovanjskih objektov,
– ureditvi peš povezav in parkirišč,
– ureditvi zelenih površin,
– definiranju gabaritov dveh poslovno-stanovanjskih objektov,
– možnosti posodobitve hotela Štorman,
– možnosti spremembe namembnosti Contijevega dvora.
4. člen
Izraba površin je zasnovana tako, da omogoča obstoječim ter predvidenim objektom ločene dostope ter parkirne površine, povezujejo pa jih s peš povezavami in zelenimi površinami.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJIH UREDITEV
5. člen
Predvidena poslovno-stanovanjska objekta ob Vrunčevi ulici (severni in južni objekt) sta opredeljena z maksimalno gradbeno linijo, gradbena linija ob cesti predstavlja tudi obvezno gradbeno linijo in odmik od ceste.
Poslovno-stanovanjski objekt na severnem delu Vrunčeve ulice je predviden kot kombinacija večjega kletnega garažnega in pritličnega (poslovnega), ter večetažnega poslovno-stanovanjskega dela. Višinski gabarit objekta je: klet, pritličje in štiri (v južnem delu tri) etaže. Višine etaž so: pritličje do 4 metre, etaže do 2,80 metra s konstrukcijo vred, venec je na višini 12,20 metra (+ ali –1 metra), sleme strehe, najvišja točka objekta je lahko poviša objekt za 3 metra, sleme je najvišja točka strehe in objekta, ki je lahko tudi na robu fasadne linije, odvisen od oblikovanja strehe. Zadnja, strešna etaža je povezana z oblikovanjem strešine. Objekt ima lahko oblikovan južni del tako, da se gradbena linija obrne proti vzhodu v ravni ali valoviti gradbeni liniji, na strehi garaže se lahko del površin nameni atrijem stanovanj oziroma ureditvam poslovnih objektov. Zadnja etaža je lahko sestavni del strehe; streha je odvisna od arhitekture objekta: lahko je ravna, v obliki metulja ali dvokapnica z blagim naklonom.
Poslovno-stanovanjski objekt na južnem delu Vrunčeve ulice je predviden v višinskem gabaritu pritličja in štirih etaž ter kleti (ni pa pogoj). Klet, ki je lahko tudi večetažna, je namenjena garažam. Višine etaž so: pritličje do 4 metre, etaže do 2,80 metra s konstrukcijo vred, venec je na višini 12,20 metra (+ ali –1 metra), sleme strehe lahko poviša objekt za 3 metre, sleme je najvišja točka strehe in objekta, ki je lahko tudi na robu fasadne linije. Zadnja etaža (četrta) je povezana z oblikovanjem strehe. Streha je odvisna od arhitekture objekta; lahko je ravna, v obliki metulja ali dvokapnica z blagim naklonom.
Arhitektura obeh objektov mora biti kvalitetna, rešitve pa pridobljene preko javnega natečaja. Usmeritve za oblikovanje morajo upoštevati:
– prepoznavnost različnih namembnosti etaž objektov, različnih višin, materialov, struktur, razgibanosti fasad,
– kvaliteto oblikovanja, ki mora biti prepoznavna, arkadijska, antropozofska,
– severni objekt ima lahko povdarjen južni del objekta, obrnjen proti vzhodu,
– izgradnja balkonov ni mogoča, dovoljene so zastekljene verande.
Kot poslovne dejavnosti so dopustne tiste, ki dopolnjujejo namembnost kareja oziroma katerih vplivi na okolje so sprejemljivi na večinsko bivalno namembnost obeh objektov.
Hotel Štorman je mogoče posodobiti in po potrebi nižji del nadzidati, v sklopu objekta pa predvideti dejavnosti, ki so namenjene kot dopolnilna hotelska dejavnost.
Contijev dvor, ki obsega dva objekta, je mogoče v skladu s kulturnovarstvenimi smernicami posodobiti oziroma rekonstruirati za potrebe stanovanj, oziroma mu spremeniti namembnost, ki mora biti pogojena z vsebino celotnega območja lokacijskega načrta.
Tabela: višinski gabariti novih objektov
+----+---------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+
|  |Objekt     |  Kota tal| Kota kapi|    kota| Višina od| Višina od|
|  |        |      |      |   slemena|   tal do|  tal do|
|  |        |      |      |      |    kapi|  slemena|
+----+---------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+
|1. |severni objekt | ca. 237.20|   249.40|      |   12.20|   15.20|
|  |PS1      |      |   246.40|      |    9.20|   12,40|
|  |K+P+4     |      |      |      |      |     |
|  |(južni del 3  |      |      |      |      |     |
|  |etaže)     |      |      |      |      |     |
+----+---------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+
|2. |južni objekt  | ca. 236.60|   248.80|      |   12.20|   15.20|
|  |PS2      |      |      |      |      |     |
|  |K+P+4E     |      |      |      |      |     |
+----+---------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+
Tabela: površine objektov in število parkirnih mest
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
|Zap. |Objekti in    |  Površina|      | Potrebno min.|Možno število|
|št. |parkirne površine |   objekta|   Gabarit|     št. PM|   PM in GM|
|   |         | ocenjeno m2|      |   normativ.|       |
|   |         |      |      |   1PM/40 m2|       |
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
|1.  |Objekt PS1    |   5x1184|    K+P+4|      148|       |
|   |         |    =5920|      |        |       |
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
|2.  |Garažna hiša   |   2 etaži|  K+1 etaža|        |       |
|   |pritličje (in   |   2x 2209|   1GM 20m|        |     240|
|   |klet) objekta S1 |    =4818|      |        |       |
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
|3.  |Objekt PS2    |    5x853| K+P+4 etaže|      106|       |
|   |         |    =4265|      |        |       |
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
|4.  |Parking pri    |      |      |        |      87|
|   |platani      |      |      |        |       |
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
|5.  |parkirna mesta  |      |      |        |     359|
|   |garažna mesta   |      |      |      634|     240|
|   |skupaj      |      |      |        |     599|
+-----+------------------+------------+------------+---------------+-------------+
6. člen
V križišču Vrunčeve in Oblakove ulice je predvidena preureditev križišča v krožno križišče, kar bo omogočilo umiritev prometa, ter možnost vključevanja dovoznih cest, ki bodo omogočile napajanje obstoječih ter predvidenih objektov.
Predprostor pred novim vhodom v poslovni objekt Merkur – Kovintrade je predviden kot peš ploščad pred glavnim vhodom, hkrati pa omogoča peš povezave z ostalimi objekti, ter povezavami z mestnim jedrom.
Južno od krožnega križišča je predviden novi odcep proti hotelu Štorman, ter s tem tudi možna razmejitev parkirnih površin za različne dejavnosti.
Vmesne površine so predvidene kot zelene površine z upoštevanjem ureditve okolice zavarovane platane ter površine za pešce. Peš poti so zasnovane v smereh, kjer potekajo močnejši tokovi pešcev: iz smeri avtobusne postaje proti šolam na zahodu, ter proti jugu proti mestnemu središču.
Zasnova ter število parkirnih površin je dimenzionirana glede na kapaciteto obstoječih ter predvidenih objektov. Pri predvidenih objektih je glede na število stanovanj in poslovnih prostorov potrebno dimenzionirati takšno število garaž v kletnih etažah, da bo glede na veljavne normative zagotovilo zadostno število parkirnih mest, zato je mogoče kot tolerance meja gradbenih parcel le-te preoblikovati glede na kasnejše dejavnosti v objektih.
V. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
7. člen
Drevo, platana (platanus acerifolia Willd) je zavarovana z odlokom MOC (Uradni list RS, št. 60/02), zasnova parkirnih površin pod njeno krošnjo mora biti tlakovana, oziroma izvedena iz vodopropustnega asfalta, kar bo omogočilo ponikanje meteorne vode v podtalje in zagotovilo platani prehranjevanje. Projekt zunanje ureditve mora biti usklajen z naravovarstvenimi smernicami.
8. člen
Stavbni kompleks Contijev dvor (Vrunčeva 2 in 4) je razglašen kot kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 28/86) in predstavlja tip baročnega podeželskega dvorca. Objekt je mogoče za potrebe stanovanj rekonstruirati oziroma prenoviti ali mu spremeniti namembnost v kontekstu celotnega območja lokacijskega načrta in ob pogojih kulturnovarstvenih smernic. Celotno območje lokacijskega načrta pa leži znotraj arheološkega območja Celja, kar pomeni, da je za vsak poseg potrebno pridobiti arheološke smernice.
VI. UPRAVLJANJE Z VODAMI
9. člen
Kote terena na območju lokacijskega načrta ni dopustno nadvišati nad obstoječi teren oziroma nad koto terena sosednjih območij (parkirišče, ceste, manipulativne površine).
Predvideni objekti so lahko ob visokih vodah poplavljeni, zato je potrebno pri načrtovanju objektov in ob izgradnji predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
Odtok padavinskih voda bo zmanjšan tako, da bodo utrjene površine (parkirišča, pešpoti, dvorišča) izvedena s tlaki in travnimi ploščami, ki prepuščajo pronicanje vode v podtalje. V zelenici pred vtokom v javno kanalizacijo bo urejen zadrževalnik. Padavinske vode s strehe bodo speljane preko peskolovov in skupnega zbirnega jaška meteorne in fekalne kanalizacije v javno kanalizacijo z enim priključkom, skladno z mnenjem upravljavca.
VII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
10. člen
Ceste
Območje obravnave je prometno dostopno iz Vrunčeve ulice, hotel Štorman pa ima možnost dovoza tudi iz glavne ceste G1-5 odsek Celje-Šmarjeta. V križišču Vrunčeve in Oblakove ulice je predvidena preureditev križišča v krožno križišče, ki bo zagotovilo umirjanje prometa in boljše vključevanje priključnih cest.
Iz krožnega križišča je predviden odcep za poslovni objekt Merkur – Kovintrade s pripadajočimi parkirišči, ter do predvidenega poslovno-stanovanjskega objekta na jugu.
Napajanje hotela Štorman je predvideno južno od krožišča tako, da se nanj navezuje tudi ločeno parkirišče hotela.
Severni poslovno stanovanjski objekt se bo napajal iz ločenega dovoza iz Vrunčeve ulice.
Parkirne površine in peš poti
Zasnova parkirnih površin, lokacije in število parkirnih mest (vključno s kletnimi etažami predvidenih objektov) je zasnovano glede na kapaciteto predlaganih in obstoječih objektov. Vse parkirne površine na terenu morajo biti izvedene tako, da bodo materiali prepuščali vodo v podtalje.
Vodovod
Oskrba predvidenih objektov je mogoča iz javnega vodovoda PL Ø 150 mm od katerega morajo biti predvideni poslovno stanovanjski objekti oddaljeni najmanj 3 m, mogoče pa je vodovod po potrebi tudi prestaviti.
Kanalizacija
Preko obravnavanega območja poteka javni kanal št. 200 000, na katerega bo mogoče priključiti komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov. Le-ti morajo biti odmaknjeni od kanala najmanj 3 m, v obratnem primeru pa je potrebno kanal prestaviti. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v kanalizacijo preko črpališča.
Padavinske vode s streh morajo biti speljane preko peskolovov v javno kanalizacijo z enim priključkom, padavinske vode s parkirišč pa morajo ponikovati v podtalje.
Objekti bodo 4 metra oddaljeni od kanala št. 200 000.
Količina padavinskih vod z območja obravnavanega zazidalnega načrta, ki se bo odvajala v javno kanalizacijo, ne sme preseči količine meteornih vod, ki se s tega območja, glede na obstoječe prispevne površine, trenutno odvaja v javno kanalizacijo.
Elektro omrežje
Obravnavano območje je opremljeno z elektro omrežjem. Za nove objekte je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo.
Telefonsko omrežje
Obravnavano območje je opremljeno s telefonskim omrežjem na katerega bo mogoče priključiti nove objekte, oziroma po potrebi razširiti omrežje in zgraditi tudi kabelski razdelilni sistem.
Plinovodno omrežje
Za vse predvidene objekte je potrebno zgraditi plinovodno omrežje in nanj priključiti nove uporabnike.
VIII. VARSTVO OKOLJA
11. člen
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Kot poslovne dejavnosti obeh predvidenih poslovno stanovanjskih objektih so mogoče le takšne, ki ne bodo prekoračevale mejnih ravni hrupa za III stopnjo varstva pred hrupom in ki ne bodo bistveno povečevale hrupa in poslabševale delovnih in bivalnih pogojev v bližnjih šolah.
IX. TOLERANCE
12. člen
Pri tlorisnih gabaritih obeh poslovno stanovanjskih objektov so mogoča minimalna odstopanja ob pogoju, da sprememba gabaritov ne bo onemogočila zasnove ureditve lokacijskega načrta in zmanjševanja predvidenih parkirnih površin. Obcestna gradbena linija obeh objektov je konstantna, mogoče pa so tolerance pri določitvi gradbenih parcel.
Pri višinskih gabaritih objektov je v smislu povišanja etažnosti mogoča pridobitev mansarde, ki je pogojena z oblikovanjem strehe; pri znižanju etažnosti pa je mogoča opustitev ene etaže.
Pri izvedbi zunanje ureditve ter komunalne, prometne in energetske infrastrukture so dopustna odstopanja od predlaganih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, urbanističnega in okoljevarstvenega vidika s pogojem, da odstopanja upoštevajo osnovni koncept predvidenih pozidav in so v soglasju z upravljalci komunalne in energetske infrastrukture, ter spomeniškovarstvene službe.
X. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00016/2002
Celje, dne 8. julija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.