Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijski center Na Golovcu, stran 10757.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne Občine Celje na 16. seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijski center Na Golovcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu rekreacijski center na Golovcu (Uradni list RS, št. 69/02) se spremeni in dopolni po projektu št. 19-03, ki ga je izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p. in je v skladu z odlokom o Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na parcelne številke 990/1, 990/4, 991/1. (vse k.o. Sp. Hudinja), po projektu iz prejšnjega člena in na parcelo 980/3 k.o. Spodnja Hudinja. Velikost ureditvenega območja sprememb in dopolnitev meri 1854 m². Spremembe in dopolnitve znotraj ureditvenega območja so oblikovane tako, da se smiselno vklapljajo v zazidalni načrt rekreacijski center na Golovcu (proj. Urbana d.o.o. št. 431/02, Uradni list RS, št. 69/02). Na parceli 980/3 je na obstoječi gradbeni parceli mogoča na mestu stare hiše in gospodarskih objektov gradnja enodružinske hiše (K+P+IP, smer slemena SZ-JV v naklonu ca. 35 stopinj) z dovozom po obstoječi cesti parc. št. 977 k.o. Spodnja Hudinja.
3. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na člena 2.d in 2.e točke IV. ''Urbanistični in arhitektonski pogoji načrtovanega območja''. Vsi ostali členi ostanejo isti kot so navedeni v odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijski center na Golovcu (Uradni list RS, št. 69/02).
Ravno tako te spremembe in dopolnitve ne smejo ovirati izvedbe celotnega zazidalnega načrta.
II. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
4. člen
2.d člen odloka se dopolni tako, da se na koncu točke (1) doda nov odstavek, ki se glasi:
''Dovoljeno je tudi lastniško združevanje parcel št. 19 in 20 pod navedenimi pogoji in kot je prikazano v projektu iz 1. člena tega odloka in manjše korekture gradbenih parcel ob upoštevanju nespremenjenega koncepta pozidave.
5. člen
2.d člen odloka se dopolni tako, da se na koncu točke (4) doda nov odstavek, ki se glasi:
''Tolerance pri etažnosti so naslednje: pri objektih z evid. štev. od 18 do 20 je dovoljena tudi izvedba objekta brez kletne etaže. Tolerance pri izvedbi strehe so naslednje: za objekte z evidenčno št. 18 do 20 je dovoljena orientacija glavne smeri slemena strehe tudi pravokotno na poudarjeno smer slemena tako kot je določena na grafičnih prilogah v projektu iz 1. člena tega odloka. Kot tolerance je pri objektu št. 18 dovoljena gradnja samostojno stoječe garaže dimenzij 5 m x 6 m.''
6. člen
2.e člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek ki se glasi:
''Funkcionalna zemljišča za objekte št. 18 do 20 so določena na grafičnih prilogah v projektu iz 1. člena tega odloka, pri čemer je na novo urejena zgolj notranja parcelacija med obravnavanimi parcelami samimi, medtem ko obodna parcelacija ostaja ista kot je v veljavnem odloku (Uradni list RS, št. 69/02)''.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij ter grafične priloge, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
8. člen
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje,
– izvleček iz veljavnega ZN rekreacijski center na Golovcu – območje stanovanjske gradnje,
– obrazložitev in utemeljitev,
– smernice,
– spis postopka.
9. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje in na Upravni enoti RS, Izpostava Celje – Oddelku za okolje in prostor.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00012/2003
Celje, dne 8. julija 2004.
župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.