Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2004 ter Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005, stran 10745.

Na podlagi 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99 in 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne občine Celje za leto 2004 ter odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 2004 in 2005 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane primerne porabe 4.389,262.541 SIT za leto 2004 ter za leto 2005 4.573,627.244 SIT ostalih lastnih prihodkov kot so prodaja občinskega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj in prihodki od lastne dejavnosti.
2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihodki občine po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin (ZFO).
3. člen
Ostali lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna občina Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, ki niso zagotovljeni s primerno porabo.
4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------+-------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |                      |
+-----------------------------------------+---------------------+---------------------+
|Skupina                 |    REBALANS 2004|    PRORAČUN 2005|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|   9.403,744.000,00|  10.336,924.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   6.989,655.000,00|   7.404,916.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |   5.488,248.000,00|   5.672,242.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |   3.587,493.000,00|   3.667,038.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   1.459,770.000,00|   1.521,587.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |    440,985.000,00|    483,617.000,00|
|    |STORITVE            |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|706   |DRUGI DAVKI           |          –|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |   1.501,407.000,00|   1.732,674.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH |    370,086.000,00|    350,422.000,00|
|    |OD PREMOŽENJA          |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE      |    30,014.000,00|    31,236.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|712   |DENARNE KAZNI          |    14,532.000,00|    15,553.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |     5,925.000,00|     6,111.000,00|
|    |STORITEV            |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   1.080,850.000,00|   1.329,352.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |   1.470,000.000,00|   1.149,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|720   |PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV    |    590,000.000,00|    549,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|721   |PRODAJA ZALOG          |          –|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|722   |PRODAJA ZEMLJIŠČ IN       |    880,000.000,00|    600,000.000,00|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |          –|          –|
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |          –|          –|
|    |VIROV              |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |          –|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |    944,089.000,00|   1.783,008.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |    944,089.000,00|   1.783,008.000,00|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  10.356,165.600,06|  10.326,771.096,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |   2.507,904.267,67|   2.477,249.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |    609,932.000,00|    621,733.000,00|
|    |ZAPOSLENIM           |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV     |    100,189.000,00|    98,276.000,00|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST       |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |   1.636,238.267,67|   1.630,235.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |    29,545.000,00|    35,005.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|409   |REZERVE             |    132,000.000,00|    92,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |   2.886,835.520,00|   2.762,152.096,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|410   |SUBVENCIJE           |    39,545.000,00|    30,207.600,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM     |   1.220,851.000,00|   1.137,056.000,00|
|    |IN GOSPODINJSTVOM        |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM      |    102,518.120,00|    91,968.120,00|
|    |ORGANIZACIJAM          |           |           |
|    |IN USTANOVAM          |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   1.523,921.400,00|   1.502,920.376,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |          –|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |   3,513,357.518,55|   4.708,370.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |   3,513,357.518,55|   4.708,370.000,00|
|    |SREDSTEV            |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   1,448,068.293,84|    379,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   1.189,775.000,00|    379,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    258,293.293,84|          –|
|    |JAVNIM PODJETJEM        |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,      |   -952,421.600,06|    10,152.904,00|
|    |PRIMANJKLJAJ          |           |           |
|    |(I – II)            |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+-----------------------------------------+---------------------+---------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |           |           |
+-----------------------------------------+---------------------+---------------------+
|Skupina                 |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |           |          –|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |    650,000.000,00|           |
|    |(75)              |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |    650,000.000,00|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |    650,000.000,00|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|752   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE|           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |    50,000.000,00|          –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)    |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |    50,000.000,00|          –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|440   |DANA POSOJILA          |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |    50,000.000,00|          –|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|442   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ    |          –|          –|
|    |NASLOVA PRIVATIZACIJE      |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |    600,000.000,00|           |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |           |           |
|    |(IV – V)            |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ  |   -352,421.600,06|    10,152.904,00|
|    |(III + IV – V)         |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+-----------------------------------------+---------------------+---------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA          |           |           |
+-----------------------------------------+---------------------+---------------------+
|Skupina                 |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|VIII.  |ZADOLŽEVANJE (50)        |    330,000.000,00|           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |    330,000.000,00|           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |    330,000.000,00|           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|IX.   |ODPLAČILA DOLGA (55)      |    177,000.000,00|    100,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |    177,000.000,00|    100,000.000,00|
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |    177,000.000,00|    100,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)  |    153,000.000,00|   -100,000.000,00|
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |                |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   - 199,421.600,06|    -89,847.096,00|
|    |NA RAČUNIH (VII + VIII – IX)  |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|    |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2003 |    355,950.971,16|           |
|    |Od tega rezervirana namenska  |    66,027.181,11|           |
|    |sredstva            |           |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+---------------------+
Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
5. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI v letu 2004 se pokriva iz stanja na računih iz leta 2003, zmanjšanje na računih v letu 2005 pa iz stanja v letu 2004.
6. člen
Mestna občina Celje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo poroštva v skladu s 85., 86. in 88. členom ZJF ter 16., 17., 18. in 19. členom ZFO.
7. člen
Skladno z 49. členom ZJF od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva proračunske rezerve 121,000.000 SIT v letu 2004 in 80,000.000 SIT v letu 2005.
Za splošno proračunsko rezervacijo po 42. členu ZJF izločamo 11,000.000 SIT v letu 2004 in 12,000.000 SIT v letu 2005.
8. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan. O tem obvešča mestni svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad temi zneski, pa odloča mestni svet s posebnim odlokom.
9. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi splošno proračunsko rezervacijo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
10. člen
V primeru potrebe lahko mestna občina z odlokom odpre evidenčni račun v okviru proračuna, ki funkcionira kot proračunski sklad, in sicer za točno določen namen in čas, ter v ta namen vzpostavi ločeno evidenco prejemkov in izdatkov.
11. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
12. člen
Za oddajo javnih naročil se v skladu s 124. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405, Uradni list RS, št. 130/03) kot najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, določijo naslednje vrednosti:
– 10,000.000 SIT – za oddajo naročil za blago in storitve ter
– 20,000.000 SIT – za oddajo naročil za gradnjo.
13. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren predstojnik uporabnika.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko prenese obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih skladno z določili prvega, drugega in tretjega odstavka 21. člena ZIPRS0405. V letu 2004 sklene pogodbe do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah proračuna za leto 2005.
15. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in o tem takoj obvesti Mestni svet mestne občine Celje.
16. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika, spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15% (15. člen ZIPRS0405), če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti oddelek za finance in proračun, Mestni svet mestne občine Celje, Nadzorni odbor Mestne občine Celje.
Pri prerazporejanju sredstev mora župan upoštevati določila 38. in 39. člena ZFJ.
17. člen
Če se med izvajanjem ukrepov iz 14. člena in prvega odstavka 15. člena Odloka o proračunu MOC, proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka iz 14. člena predlagati rebalans proračuna.
18. člen
Neposredni uporabniki zagotavljajo plačilne roke skladno z določili 23. člena ZIPRS0405.
19. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan odpiše terjatve, ki jih ima Mestna občina Celje, in sicer največ do skupne višine 500.000 SIT v posameznem letu.
21. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mestnemu svetu Mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 2004 in 2005 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in Statutom Mestne občine Celje.
22. člen
Nadzorni odbor Mestne občine Celje opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 8. julija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.