Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4012. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 10798.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V 10. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97 in Uradne objave, št. 2/99, 19/99, 24/00, 1/02, 4/03 in 133/03 – v nadaljevanju: odlok) se pri namembnosti B. Nestanovanjska spremeni tretja alinea 3. točke tako, da se glasi:
»trgovina z motornimi gorivi (G/50.5)    820  680  550  200   50«
2. člen
V 11. členu odloka se pri besedilu II. cone doda druga alinea, ki se glasi:
»– pas vzdolž hitre ceste Nova Gorica – Ajdovščina v širini 100 m obojestransko.«
3. člen
20. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo v znesku 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznika in odgovorno osebo, če ne prijavi nastanka ali spremembe obveznosti plačevanja nadomestila, oziroma je v prijavi navedla lažne podatke (14. člen odloka).
Z globo v znesku 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, v primeru storitve prekrška iz prejšnjega odstavka«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah – Uradni list RS.
Št. 420-08-1/2004
Nova Gorica, dne 22. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.