Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

362. Razpis za prijavo možnih kandidatov za člana Državne revizijske komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

363. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

364. Uredba za izvajanje 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
365. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
366. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku
367. Uredba o ukrepih proti Zimbabveju
368. Uredba o ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
369. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Liberiji
370. Uredba o dopolnitvah uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov
371. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
372. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib
373. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
374. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, Mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib
400. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
401. Uredba o spremembi uredbe o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
402. Uredba o spremembah uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje

Sklepi

375. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
376. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija
377. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej
403. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije

Drugi akti

378. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

379. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
380. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2003
381. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2003
382. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
404. Pravilnik o izvajanju diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2004 za izpolnjevanje pogojev za promet z živalmi
405. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
406. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2004
407. Pravilnik o spremembah pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva

USTAVNO SODIŠČE

383. Sklep o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

384. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2004
385. Seznam gozdnih semenskih objektov - stanje na dan 1. 1. 2004
386. Spremembe splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
408. Slovenski računovodski standardi 40 (2004)

OBČINE

Ajdovščina

387. Odlok proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004

Dornava

388. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2004

Grosuplje

389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje

Ivančna Gorica

409. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica

Lendava

390. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2004
391. Odlok o komunalnih taksah v Občini Lendava
392. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
393. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
394. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava -M
395. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava

Ljubljana

396. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjo kandidatko

Ljubno

397. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Ljubno

Murska Sobota

398. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
399. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Murska Sobota

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami
2. Popravek odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje
3. Popravek sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2004
4. Popravek odloka o razveljavitvi odloka o izdajanju javnega glasila Kamniški občan
5. Popravek sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
6. Popravek sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Kamnik
7. Popravek odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004
8. Popravek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti