Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

387. Odlok proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004, stran 988.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 10. seji dne 22. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na območju občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------------
    skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2,791.329
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   1,778.639
70   DAVČNI PRIHODKI                       1,540.243
    700  Davki na dohodek in dobiček             1,095.564
    703  Davki na premoženje                  178.338
    704  Domači davki na blago in storitve           266.341
    706  Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       238.396
    710  deležba na dobičku
       in dohodki od premoženja                146.299
    711  Takse in pristojbine                   9.928
    712  Denarne kazni                      1.866
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          4.486
    714  Drugi nedavčni prihodki                 75.817
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      83.938
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          40.102
    721  Prihodki od prodaje zalog                  –
    722  rihodki od prodaje zemljišč
       in neopredmetenih dolgoročnih sredstev         43.836
73   PREJETE DONACIJE                       273.005
    730  Prejete donacije iz domačih virov            4.500
    731  Prejete donacije iz tujine               268.505
74   TRANSFERNI PRIHODKI                      655.747
    740  Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij               655.747
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                3,022.733
40   TEKOČI ODHODKI                        434.775
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           120.170
    401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       20.550
    402  Izdatki za blago in storitve              284.521
    403  Plačila domačih obresti                  714
    409  Rezerve                         8.820
41   TEKOČI TRANSFERI                       897.302
    410  Subvencije                       12.460
    411  Transferi posameznikom
       in gospodinjstvom                   350.692
    412  Transferi neprofitnim organizacijam
       in ustanovam                      53.293
    413  Drugi tekoči domači transferi             480.857
    414  Tekoči transferi v tujino                  –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    1,435.151
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          1,435.151
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    255.992
    430  Investicijski transferi                255.992
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 – 231.404
----------------------------------------------------------------------------
    B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    –
    750  Prejeta vračila danih posojil                –
    751  Prodaja kapitalskih deležev                 –
    752  Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)                      –
    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                         –
    440  Dana posojila                        –
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
    443  Povečanje namenskega premoženja
       v javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
       ki imajo premoženje v svoji lasti              –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              –
----------------------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50   ZADOLŽEVANJE                            –
    500  Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    1,063.790
55   ODPLAČILA DOLGA                       1,063.790
    550  Odplačilo domačega dolga               1,063.790
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            – 232.468
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                232.468
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            233.532
----------------------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
     DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo                  232.468
----------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so:
1. donacije,
2. prihodki lastne dejavnosti,
3. prihodki od prodaje in zamenjave občinskega finančnega in stvarnega premoženja,
4. odškodnine iz naslova zavarovanj,
5. prihodki požarne takse,
6. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
7. sredstva od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč pri gradnji hitre ceste,
8. sredstva takse za obremenjevanje okolja.
4. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta občinske uprave župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, in sicer tekoče odhodke in tekoče transfere do zgornje meje 500.000 SIT in investicijske odhodke in transfere do zgornje meje 3,000.000 SIT.
Na predlog predlagatelja finančnih načrtov krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, in sicer tekoče odhodke in tekoče transfere do zgornje meje 100.000 SIT in investicijske odhodke in transfere do zgornje meje 500.000 SIT.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
6. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave dolga pravne ali fizične osebe v nesorazmerju z višino dolga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-8/2003
Ajdovščina, dne 22. januarja 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti