Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

405. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici, stran 1019.

Na podlagi petega odstavka 16. in šestega odstavka 18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obveznost označevanja živali, označevanje psov, pogoje za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala ter veterinarske napotnice na območju Republike Slovenije in način izpolnjevanja obrazcev iz tega pravilnika.
II. OZNAČEVANJE ŽIVALI
2. člen
(1) Živali morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Vrste živali, za katere način označitve ni posebej predpisan, morajo biti označene na način, ki omogoča njihovo identifikacijo.
3. člen
(1) Psi, rojeni po 1. 1. 2003, morajo biti označeni z mikročipom. Če pes, rojen pred tem datumom, izgubi kovinsko značko, s katero je bil označen, se ta nadomesti z mikročipom.
(2) Mikročipi, s katerimi so označeni psi, morajo ustrezati naslednjim standardom:
1. Sistem mikročipov mora biti v skladu z ISO standardom 11784 in 11785.
2. Mikročip mora vsebovati 15-mestno kodo, ki je sestavljena na naslednji način:
a) mesta 1, 2, 3: trimestna koda države – 705 v skladu z ISO standardom 3166;
b) mesti 4 in 5: koda proizvajalca (991 minus koda proizvajalca, ki je določena z ICAR standardom);
c) mesta 6 do 15: individualna številka živali.
3. Sistemi mikročipov, ki bodo uporabljeni v Republiki Sloveniji, morajo zagotavljati edinstvenost čipov in medsebojno kompatibilnost. Za neponovljivost številke mikročipov skrbi proizvajalec.
4. Mikročip mora imeti vgrajene mehanizme, ki preprečujejo migracijo mikročipa pod kožo.
III. VETERINARSKO SPRIČEVALO
4. člen
Imetnik živali mora imeti veterinarsko spričevalo (v nadaljnjem besedilu: spričevalo) za živali, ki se prodajajo, odpremljajo na sezonsko pašo, v klavnico, na sejme, dogone, razstave, športna tekmovanja ali druge kraje, kjer se zbirajo tovrstne živali.
5. člen
(1) Za izdajo spričevala, razen za klavno perutnino in hišne živali, mora imetnik živali predložiti veterinarju hlevsko knjigo, ki mora biti v vezani obliki, z oštevilčenimi stranmi. Ob prvi predložitvi hlevske knjige veterinar vanjo vpiše identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) in zaporedno številko knjige ter to potrdi s svojo štampiljko. O številkah hlevskih knjig veterinar vodi evidenco.
(2) Če je za izdajo spričevala potrebno, da ima čreda status črede, uradno proste bolezni, mora imetnik živali predložiti tudi odločbo o podeljenem statusu.
6. člen
(1) Spričevalo se izdaja na predpisanem obrazcu.
(2) Spričevalo za:
– govedo, prašiče, drobnico, kunce, kožuharje in divjad ter kopitarje za zakol ali prodajo, je predpisano na obrazcu 1;
– perutnino (razen za zakol), ptice in živali, ki niso zajete v ostalih alineah tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: ostale živali), je predpisano na obrazcu 2;
– perutnino, ki se prevaža s posestva v klavnico, je predpisano na obrazcu 3;
– akvakulturo in prostoživeče vodne živali ter žabe in polže je predpisano na obrazcu 4;
– registrirane kopitarje, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je predpisano na obrazcu 5;
– čebelje družine in matice je v obliki knjižice in je predpisano na obrazcu 6;
– pse in mačke je v obliki knjižice, ki je obenem tudi identifikacijski dokument, in je predpisano na obrazcu 8.
(3) Obrazci spričeval iz prejšnjega odstavka so kot priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 8 sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Obrazci spričeval iz prilog 1, 2, 3, 4 in 5 morajo biti povezani v blok po 25 oštevilčenih izvirnikov in 25 kopij. Kopije, ki ostanejo v bloku, je treba hraniti še tri leta po izdaji zadnjega obrazca v bloku.
8. člen
(1) Spričevalo se lahko izda za vsako žival posebej ali za več živali skupaj, če so iste vrste, pripadajo istemu imetniku in predstavljajo eno epizootiološko enoto.
(2) Mladiči kopitarjev, parkljarjev, psov in mačk, ki sesajo, se lahko vpišejo v spričevalo matere.
9. člen
(1) Spričevala, predpisana na obrazcih 1, 2, 4, 5 in 8, izdajajo veterinarji veterinarskih organizacij, ki imajo koncesijo za izdajo spričeval.
(2) Spričevalo, predpisano na obrazcu 3, izda uradni veterinar Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(3) Spričevalo, predpisano na obrazcu 6, izda veterinar Nacionalnega veterinarskega inštituta.
10. člen
(1) Veterinar izda spričevalo:
– za govedo, če izvira iz črede, ki glede statusa črede uradno proste bolezni tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali ter, če izvira iz območja, kjer ni bila ugotovljena kužna bolezen, zaradi katere bi bila odrejena prepoved izdaje spričeval;
– za ostale živali, če izvirajo iz območja, kjer ni bila ugotovljena kužna bolezen, zaradi katere bi bila odrejena prepoved izdaje spričeval.
(2) Veterinarski pregled živali pred zakolom se opravi v klavnici.
11. člen
(1) Spričevalo velja 10 dni, razen za:
– registrirane kopitarje, za katere velja 90 dni;
– čebelje družine, ki se prevažajo na pašo, za katere velja 3 mesece;
– pse in mačke, za katere velja do 6 mesecev od dneva izdaje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko velja spričevalo, izdano za posamezno prireditev (sejem, razstava, ipd.), ki traja več kot 10 dni, do konca prireditve, kar označi veterinar na spričevalu.
(3) Za govedo, ki se žene na sezonsko pašo in ostane na paši vso sezono ter ne menja imetnika, velja spričevalo do konca paše.
12. člen
Za živali, ki se jih odpremlja v klavnico, mora njihov imetnik podpisati izjavo, ki je navedena na obrazcu spričevala oziroma veterinarske napotnice.
13. člen
(1) Prevoznik mora za prevoz živali podati pisno izjavo z naslednjo vsebino:
»Spodaj podpisani…………izjavljam, da sem dne……. ob…uri pred nakladanjem prve živali preveril ustreznost vozila za prevoz živali z reg. št….. in ugotovil, da izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz živali od….do……..
Prevoz živali opravljam na podlagi odločbe VURS, št……
Vozilo je bilo razkuženo dne….v……..«.
Izjava mora biti čitljivo podpisana.
(2) Podpisano izjavo mora voznik oddati skupaj s spričevalom uradnemu veterinarju v klavnici oziroma novemu imetniku živali.
IV. VETERINARSKA NAPOTNICA
14. člen
(1) Veterinarska napotnica (v nadaljnjem besedilu: napotnica) se izdaja na predpisanem obrazcu, in sicer za bolne in poškodovane živali, pri katerih so ogrožene osnovne življenjske funkcije, ki se odpremljajo v klavnico in jim tak prevoz ne povzroči nepotrebnega trpljenja, ter za živali, ki se odpremljajo v klavnico iz hlevov z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootioološkimi razmerami.
(2) Napotnica velja 24 ur od njene izdaje.
(3) Za živali iz prvega odstavka tega člena mora njihov imetnik podpisati izjavo, ki je navedena na obrazcu napotnice.
15. člen
(1) Obrazec napotnice mora biti povezan v blok po 50 oštevilčenih izvirnikov in 50 kopij. Kopije napotnic, ki ostanejo v bloku, se uporabljajo za evidenco še tri leta po izdaji zadnje napotnice v bloku.
(2) Obrazec napotnice je predpisan v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. PRISTOJBINE
16. člen
(1) Za izdajo spričeval in napotnic se plačuje predpisana pristojbina.
(2) O plačilu pristojbine izda veterinar potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika.
VI. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
17. člen
(1) Obrazci, predpisani s tem pravilnikom, morajo biti izpolnjeni točno in čitljivo tako, da so podatki čitljivi tudi na kopiji in jih ni mogoče izbrisati.
(2) Veterinar, ki izdaja spričevala in napotnice, jih mora opremiti s čitljivo napisanim osebnim imenom ali štampiljko (faksimile) osebnega imena ter z lastnoročnim podpisom. Podpis mora biti overjen s pečatom.
18. člen
(1) Veterinar, ki izdaja spričevala in napotnice, mora:
– imeti ustrezno znanje o predpisih s področja veterinarstva;
– biti seznanjen s pravili izdajanja spričeval in napotnic;
– biti seznanjen z vsemi testi in preiskavami, ki jih je potrebno izvesti pred izdajo spričevala.
(2) Veterinar odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih v spričevalih in napotnicah navaja oziroma potrjuje.
(3) Veterinar v spričevalih in napotnicah ne sme navesti oziroma potrditi podatkov, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovi resničnosti.
(4) Veterinar ne sme izdati oziroma potrditi nepopolno izpolnjenega spričevala oziroma napotnice.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01, 6/02, 37/02, 86/02, 113/02 in 26/03).
(2) Dosedanji obrazec identifikacijskega dokumenta v obliki knjižice za pse in mačke se uporablja do izdaje obrazca 8 iz priloge 8.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati 16. februarja 2004.
Št. 323-39/2004
Ljubljana, dne 27. januarja 2004.
EVA 2004-2311-0122
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost