Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

366. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku, stran 939.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku
1. člen
Za 2. členom uredbe o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/01, 11/03 in 58/03) se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
''2.a člen
(1) Prepoveduje se uvoz v Republiko Slovenijo in izvoz iz Republike Slovenije ter trgovanje z iraško kulturno lastnino in drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega, redkega znanstvenega in verskega pomena, ki so določeni v prilogi 1 k tej uredbi, če so bili nezakonito odstranjeni iz Iraka, še posebej, če:
– predmeti tvorijo sestavni del javne zbirke, navedene v popisih iraških muzejev, arhivov, knjižnic ali iraških verskih institucij, ali
– obstoji utemeljen sum, da so bili predmeti odstranjeni iz Iraka brez soglasja njihovega lastnika ali so bili odstranjeni s kršitvijo iraških predpisov.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja, če:
– so bili kulturni predmeti izvoženi iz Iraka pred 6. avgustom 1990, ali
– gre za uvoz kulturnih predmetov v Republiko Slovenijo ali njihov izvoz iz Republike Slovenije z namenom varne vrnitve iraškim institucijam, kot je določeno v resoluciji Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, št. 1483 (2003) (v nadaljnjem besedilu: resolucija).
(3) Priloga 1 te uredbe je njen sestavni del in je objavljena skupaj z njo.''
2. člen
(1) V prvi alinei prvega odstavka 7. člena se besedilo ''s sedežem zunaj Iraka'' nadomesti z besedilom ''če se je 22. maja 2003 nahajalo izven Iraka''.
(2) V drugi alinei se za besedilom ''za njihov račun'' in pred besedama ''ali omogoči'' doda naslednje besedilo: ''določenimi v prilogi 2 te uredbe,''.
(3) Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
''(3) Obrestovanje sredstev, s katerimi je prepovedano razpolagati v skladu s prvim odstavkom tega člena, je dovoljeno, pri čemer je razpolaganje s takšnimi obrestmi prepovedano.
(4) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja, če:
– je bila na denarnih sredstvih ali finančnem premoženju pridobljena zastavna pravica pred 22. majem 2003 ali pa so bila ta sredstva in premoženje predmet sodne, upravne ali arbitražne odločbe in
– se denarna sredstva in finančno premoženje uporabijo izključno za zahtevke, ki so bili zavarovani z zastavno pravico iz prejšnje alinee ali katerim je bilo ugodeno z odločbo iz prejšnje alinee.
(5) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za prenos sredstev Skladu za razvoj Iraka pri Centralni banki Iraka pod pogoji iz resolucije.
(6) Priloga 2 te uredbe je njen sestavni del in je objavljena skupaj z njo.''
3. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
''8.a člen
(1) Vsi prihodki od prodaje nafte, naftnih izdelkov in zemeljskega plina iz Iraka, ki so navedeni v prilogi 3 te uredbe, se stekajo v Sklad za razvoj Iraka pod pogoji iz resolucije, dokler ni oblikovana mednarodno priznana demokratična vlada Iraka.
(2) Priloga 3 te uredbe je njen sestavni del in je objavljena skupaj z njo.''
4. člen
(1) V prvem odstavku 9.a člena se za besedilom ''na podlagi 2.'' in pred številko ''7.'' doda vejica in ''2.a''.
(2) V drugem odstavku se za besedilom ''dejanj iz 2.'' in pred številko ''7'' doda vejica in ''2.a''.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
''10.a člen
''(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v nasprotju z 2.a členom te uredbe uvaža v Republiko Slovenijo in izvaža iz Republike Slovenije ter trguje z iraško kulturno lastnino in drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega, redkega znanstvenega in verskega pomena, ki so določeni v prilogi 1 k tej uredbi, če so bili nezakonito odstranjeni iz Iraka (prvi odstavek 2.a člena).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.''
6. člen
13. člen se črta.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-23
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-1811-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                     PRILOGA 1
 
  1. Arheološki predmeti, starejši od 100 let, ki so rezultat:
  – izkopavanj in najdb na zemlji in pod vodo,
  – arheoloških najdišč,
  – arheoloških zbirk.
  2. Elementi, ki so sestavni del umetniških, zgodovinskih ali verskih 
spomenikov, ki so bili razdeljeni, starejši od 100 let.
  3. Risbe in slike, ki so v celoti izdelane ročno na kateri koli način in na 
katerem koli materialu, ki so starejše od 50 let in ne pripadajo svojim avtorjem.
  4. Akvareli, slike s kritimi vodnimi barvami in slike s pastelnimi barvami, ki 
so v celoti izdelane ročno na katerem koli materialu, ki so starejše od 50 let in 
ne pripadajo svojim avtorjem.
  5. Mozaiki iz katerih koli materialov, ki so v celoti izdelani ročno, in risbe 
v vseh oblikah, ki so v celoti izdelane ročno na katerem koli materialu, ki so 
starejše od 50 let in ne pripadajo svojim avtorjem.
  6. Izvirne grafike, tiskovine, serigrafi in litografi z njihovimi ploščami in 
originalnimi plakati, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo svojim lastnikom.
  7. Originalni kipi ali plastike in kopije, ki so izdelani v istem procesu kot 
originali, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo svojim avtorjem.
  8. Fotografije, filmi in negativi, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo 
svojim avtorjem.
  9. Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in glasbenimi dosežki, 
posameznimi ali v zbirki, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo svojim 
avtorjem.
  10. Knjige, starejše od 100 let, posamezne ali v zbirkah.
  11. Natisnjeni zemljevidi, starejši od 200 let.
  12. Arhivi, in njihovi deli, vseh vrst ali vseh oblik, ki so starejši od 50 
let.
  13. Zbirke, kot so določene v sodbi Meddržavnega sodišča, št. 252/84, in 
vzorci iz zooloških, mineraloških ali anatomskih zbirk.
  14. Zbirke, kot so določene v sodbi Meddržavnega sodišča, št. 252/84, ki so 
zgodovinskega, paleontološkega, etnografskega ali numizmatičnega pomena.
  15. Načini transporta, ki so starejši od 75 let.
  16. Vsak drug antični predmet, ki ni določen v točkah od 1 do 15 te priloge in 
je
  a) star med 50 in 100 leti:
  – igrače, igre,
  – steklene posode,
  – predmeti zlatarjev in srebrarjev,
  – pohištvo,
  – optično, fotografsko ali kinematografsko orodje,
  – glasbeni instrumenti,
  – stenske in zapestne ure ter njihovi deli,
  – predmeti iz lesa,
  – lončenina,
  – tapiserije,
  – preproge,
  – tapete,
  – orožje;
  b) starejši od 100 let.
                                     PRILOGA 2
  1. IME: Saddam Hussein Al-Tikriti
  TUDI: Abu Ali
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 28. april 1937, al-Awja, blizu Tikrita
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
 
  2. IME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1965 ali 1966, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  Saddamov drugi sin;
  nadzornik posebne republikanske garde (Special Republican Guard), posebne 
varnostne organizacije (Special Security Organisation) in republikanske garde 
(Republican Guard)
 
  3. IME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1964 ali 1967, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  Saddamov starejši sin;
  vodja paravojaške organizacije Fedayeen Saddam
 
  4. IME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
  TUDI: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
  polkovnik Abdel Hamid Mahmoud
  Abed Mahmoud Hammud
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1957, al-Awja, blizu Tikrita
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  Saddamov predsedniški sekretar in glavni svetovalec
 
  5. IME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
  TUDI: Al-Kimawi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1943, al-Awja, blizu Tikrita, Irak
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  predsednikov svetovalec in višji član sveta revolucionarnega poveljstva 
(Revolutionary Command Council)
 
  6. IME: Izzat Ibrahim al-Duri
  TUDI: Abu Brays
  Abu Ahmad
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1942, al-Dur
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  namestnik vrhovnega poveljnika iraške vojske,
  namestnik sekretarja, regionalno poveljstvo stranke Ba'th;
  podpredsednik sveta revolucionarnega poveljstva
 
  7. IME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1962, al-Awja, blizu Tikrita
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  številka 2 v posebni organizaciji za varnost
 
  8. IME: Aziz Salih al-Numan
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1941 ali 1945, An Nasiriyah
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th;
  nekdanji guverner Karbale in An Najaf;
  nekdanji minister za kmetijstvo in agrarno reformo (1986–1987)
 
  9. IME: Muhammad Hamza Zubaidi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1938, Babylon, Babil
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  nekdanji predsednik vlade
 
  10. IME: Kamal Mustafa Abdallah
  TUDI: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1952 ali 4 May 1955, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  sekretar republikanske garde;
  vodil posebne republikanske garde in poveljeval obema korpusoma republikanske 
garde
 
  11. IME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti
  TUDI: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1960, Salah al-Din
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  poveljnik posebne republikanske garde
 
  12. IME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1946 ali 1949 ali 1960, Salah al-Din ali al-
Awja blizu Tikrita
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodil sile iraške zračne obrambe;
  namestnik direktorja organizacije za vojaško industrializacijo
 
  13. IME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1950, Mosul
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja osebja vojaških sil
 
  14. IME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi
  TUDI: Ayad Futayyih Al-Rawi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953, Ramadi
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja osebja republikanske garde
 
  15. IME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1954, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  direktor direktorata za splošno varnost
 
  16. IME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1950, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  direktor iraške obveščevalne službe;
  vodja direktorata za splošno varnost od 1997 do 1999
 
  17. IME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti
  TUDI: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1950, Bayji, Salah al-Din gubernija
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  poveljnik zračnih sil
 
  18. IME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1941, ar-Rashidiyah, predmestje Bagdada
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  namestnik predsednika vojaškega oddelka stranke Ba'th;
  minister za delo in socialne zadeve (od 1993 do 1996)
 
  19. IME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1957 ali 14. marca 1942, ali Mosul ali 
Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  namestnik predsednika vlade;
  direktor organizacije za vojaško industrializacijo
 
  20. IME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1938, Mosul
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  podpredsednik od 1991
 
  21. IME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti
  TUDI: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
  Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;
  Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1956, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja plemenskih zadev v uradu predsednika
 
  22. IME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 4. maj 1955, al-Samnah, blizu Tikrita
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  namestnik vodje za plemenske zadeve v uradu predsednika
 
  23. IME: Mizban Khadr Hadi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1938, Mandali okrožje, Diyala
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  član regionalnega poveljstva stranke Ba'th in sveta revolucionarnega 
poveljstva od 1991
 
  24. IME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1924, Sulaymaniyah
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  podpredsednik, svet za revolucionarno varnost
 
  25. IME: Tariq Aziz
  TUDI: Tariq Mikhail Aziz
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1. julija 1936, Mosul ali Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  namestnik predsednika vlade;
  potni list: (julij 1997): št. 34409/129
 
  26. IME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
  TUDI: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1954, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  guverner Basraha
 
  27. IME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Mosul
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  minister za obrambo
 
  28. IME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1934, Diyala
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  namestnik predsednika vlade in ministra za finance
 
  29. IME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953, Bagdad ali Mosul
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  minister za notranje zadeve
 
  30. IME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1942, Rawah
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja osebja sil Quds, od 2001 do 2003;
  nekdanji guverner Bagdada in Ta'mima
 
  31. IME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: okoli 1948
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  direktor,vojaška obveščevalna
 
  32. IME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 5. april 1938, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  predsednikov svetovalec za znanost;
  višji namestnik, organizacija za vojaško militarizacijo, od 1988 do 1991;
  nekdanji predsednik, tehnični korpus za posebne projekte;
  potni list: ?št. 33301/862
  izdan: 17. oktober 1997
  poteče: 1. oktober 2005
  ?M0003264580
  izdan: neznano
  poteče: neznano
  ?H0100009
  izdan: maja 2001
  poteče: neznano
 
  33. IME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1939, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  minister za nafto, od 1996 do 2003;
  vodja, organizacija za vojaško militarizacijo, zgodnja 1990. leta
 
  34. IME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953 ali 1958, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja, direktorat za nacionalni monitoring
 
  35. IME: Muhammad Mahdi Al-Salih
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1947 ali 1949, al-Anbar gubernija
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  minister za trgovino, od 1987 do 2003;
  vodja, urad predsednika, srednja 1980. leta
 
  36. IME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1947, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  svetovalec predsednika;
  direktor splošne varnosti, zgodnja 1990. leta
  vodja, iraška obveščevalna služba, od 1990 do 1991;
  polbrat Saddama Husseina
 
  37. IME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
  TUDI: Watab Ibrahim al-Hassan
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1952, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  svetovalec predsednika;
  minister za notranje zadeve, zgodnja 1990. leta
  polbrat Saddama Husseina
 
  38. IME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1951, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  predsednikov svetovalec
  stalni predstavnik pri Združenih narodih (Ženeva), od 1989 do 1998;
  vodja iraške obveščevalne službe, zgodnja 1980. leta;
  polbrat Saddama Husseina
 
  39. IME: Huda Salih Mahdi Ammash
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  član, regionalno poveljstvo stranke Ba'th;
  vodja, biološki laboratoriji, vojaška industrijska organizacija, srednja 1990. 
leta;
  nekdanji vodja, urad za študente in mladino, stranka Ba'th;
  nekdanji vodja, strokovni urad za ženske zadeve
 
  40. IME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1947
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Diyala
  namestnik poveljnika, južna regija, od 1998 do 2000;
  nekdanji predsednik narodne skupščine
 
  41. IME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1942, Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, At-Tamin;
  minister za notranje zadeve, od 1995 do 2001
 
  42. IME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1937 ali 1938, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, vzhodni Bagdad;
 
  43. IME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur
  TUDI: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;
  Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1945, Ar-Ramadi
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  minister za višje izobraževanje in raziskovanje, od 1992 do 1997, od 2001 do 
2003;
  minister za kulturo, od 1997 do 2001;
  direktor in namestnik direktorja, iraška organizacija za jedrsko energijo, 
1980. leta;
  potni list: 0018061/104, izdan 12. septembra 1993
 
  44. IME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, al-Basrah
 
  45. IME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, An-Najaf;
  član, iraška narodna skupščina;
  opomba: umrl leta 2003
 
  46. IME: Saif-al-Din Al-Mashhadani
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1956, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Al-Muthanna
 
  47. IME: Fadil Mahmud Gharib
  TUDI: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Dujail
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Babil;
  vodja, splošna zveza iraških sindikatov
 
  48. IME: Muhsin Khadr Al-Khafaji
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, al-Qadisyah
 
  49. IME: Rashid Taan Kathim
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, al-Anbar
 
  50. IME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi
  TUDI: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Kubaisi, al-Anbar
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Maysan
 
  51. IME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Bagdad
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Wasit
 
  52. IME: Adil Abdallah Mahdi
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1945, al-Dur
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Dhi-Qar;
  nekdanji vodja stranke Ba'th za Diyala in al-Anbar
 
  53. IME: Qaid Hussein Al-Awadi
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Ninawa;
  nekdanji guverner An-Najafa, okoli 1998 do 2002
 
  54. IME: Khamis Sirhan Al-Muhammad
  TUDI: Dr. Fnu Mnu Khamis
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Karbala
 
  55. IME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti
  DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Tikrit
  DRŽAVLJANSTVO: iraško
  vodja regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Salah Ad-Din;
  vodja podsekretar za varnostne zadeve, zunanje ministrstvo
                                     PRILOGA 3
  1. Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova.
  2. Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen 
surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 
po masi 70% ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če 
so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja.
  3. Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki.
  4. Vazelin.
  5. Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja.
  6. Ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita ali vosek iz šote (naraven 
proizvod).
  7. Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih 
mineralov.
  8. Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine.
  9. Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna 
iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni 
kit, "cutback").
  10. Aciklični ogljikovodiki.
  11. Cikloheksan.
  12. Benzen.
  13. Toluen.
  14. O-ksilen.
  15. M-ksilen.
  16. P-ksilen.
  17. Izomeri ksilenov v mešanici.
  18. Stiren.
  19. Etilbenzen.
  20. Kumen.
  21. Metanol (metilalkohol).
  22. Mazalni preparati (vključno s preparati na osnovi olj za hlajenje, 
kaljenje in preparati za popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo in 
korozijo ter preparati za ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev) ter 
preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje tekstilnih materialov, 
usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo nad 70% po 
masi naftnih olj ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki pa niso 
temeljna sestavina.
  23. Aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja in olja iz bituminoznih 
mineralov.
  24. Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, 
amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz 
bituminoznih mineralov in njihovih soli.

AAA Zlata odličnost