Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

386. Spremembe splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, stran 987.

Direktorica Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije v skladu s 6. in 16. členom zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter na podlagi 13. in 19. člena ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/00) po predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 16. 12. 2003 določa
S P R E M E M B E S P L O Š N I H
P O G O J E V P O S L O V A N J A
Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 1. člena splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/02), se za besedilom »zakonu o« doda beseda »Javnem« ter za tekstom »53/99«, tekst », 119/02«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo: », pri katerem je bil zaposlen neprekinjeno najmanj tri mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v četrti alinei prvega odstavka vejica nadomesti s piko. Peta alinea se črta.
4. člen
Črta se 11. člen.
5. člen
V 18. členu se črta besedilo: »sprememba števila družinskih članov, bistvena sprememba dohodka družine,«.
6. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-6-1/2003
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.
Direktorica
Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije
Lilijana Madjar l. r.

AAA Zlata odličnost