Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

394. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava -M, stran 999.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 26. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava v soglasju s svetom Madžarske samouprave Občine Lendava in svetom Pomurske Madžarske samoupravne narodne skupnosti na 7. seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava –Művelődési és Promóciós Intézet Lendva
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava ustanavlja za opravljanje kulturne, promocijske in informativne dejavnosti javni zavod za kulturo in promocijo (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem, soustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja.
Z ustanovitvijo zavoda, se v regiji zagotovi možnost za celovitejše ustvarjanje in posredovanje kulturnih, etnografskih, turističnih in drugih vrednot območja, s poudarkom na najvišjo možno obliko multikulturalnosti ter zagotavljanja avtohtone slovenske in madžarske kulture v našem prostoru.
Ustanovitelj zavoda je Občina Lendava. Soustanoviteljici sta Madžarska samouprava občine Lendava in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja ustanovitelj in soustanoviteljici v skladu z zakonom.
2. člen
Zavod za kulturo in promocijo je osrednja občinska ustanova v okviru katere se izvaja javna služba za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin.
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev.
Poslanstvo zavoda je tudi prireditvena dejavnost, v okviru katere posreduje kulturne in druge prireditve občanom ter oblikovanje in promocija celovite kulturne ponudbe kraja in regije.
V soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljicama, lahko zavod opravlja dejavnost ali prenese del svojih nalog na drugi javni zavod. Za navedeno se sklene pogodba.
3. člen
Zavod izvaja prireditveno dejavnost, v okviru katere posreduje kulturne prireditve občanom, nudi pogoje in spodbuja razvoj ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v Občini Lendava in regiji ter obmejnih regijah Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Zavod načrtuje, organizira in izvaja promocijske in informativne dejavnosti z namenom oblikovanja celovite ponudbe in promocije kraja in regije.
Zavod uresničuje svoje poslanstvo na naslednjih lokacijah:
Trg Zala Györgya 1, Lendava – kulturni dom
Spodnja ulica 5 – sinagoga
Banffyjev trg 1 – grad Lendava.
Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture in turizma občini in regiji, ki s svojimi programi in dejavnostjo sodelujejo pri pripravi programov in promociji kraja ter skrbi za usklajeno ponudbo na navedenih lokacijah.
Za izvedbo programov zavod z drugimi izvajalci sklepa pogodbe.
4. člen
Ime zavoda: Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva
Skrajšano ime: ZKP Lendava – MPI Lendva
Sedež javnega zavoda: Trg Zala Györgya 1, Lendava
Zavod je samostojne pravna oseba.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Müvelődési és Promóciós Intézet Lendva.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor.
II.ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– obratovanje objektov za kulturo,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– gledališki, lutkovni, filmski, glasbeni in drugi abonmaji,
– izvenabonmajska ponudba kulturnih in zabavnih prireditev,
– programi za otroke in mladino,
– izdajanje koledarja prireditev, organizacija proslav, festivalov, srečanj in izobraževalnih seminarjev,
– umetniška kinematografska dejavnost,
– organizacija gledaliških, plesnih, glasbenih, likovnih in drugih delavnic in seminarjev,
– programsko in poslovno sodelovanje z drugimi javnimi zavodi, društvi, zvezami in skladi, ki delujejo v javnem interesu v občini, regiji ali na nivoju države,
– nudenje prostorskih pogojev in tehnične pomoči drugim izvajalcem javnih kulturnih programov,
– organiziranje prodaje vstopnic in vodenje blagajne,
– spremljanje in arhiviranje dogodkov, povezanih s kulturnimi prireditvami v občini in regiji,
– sodelovanje s kulturnimi ustanovami doma in v zamejstvu,
– vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti ter regije
– promocija občine skozi kulturne dogodke in prireditve.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge naloge:
– oddajanje prostorov in opreme v najem,
– drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– oglaševanje,
– komercialna kinematografska dejavnost,
– dejavnost videotek, distribucija filmov,
– točenje pijač, dejavnost slaščičarn in kavarn,
– trgovina na drobno,
– prirejanje sejmov in kongresov,
– informiranje obiskovalcev in občanov,
– vključevanje aktivnosti turistične ponudbe,
– organiziranje, obdelava in posredovanje informacij,
– vključevanje v informacijske mreže in izmenjava informacij,
– oglaševanje.
7. člen
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.32    Posredovanje, organiziranje likovnih razstav,
O/92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.340   Druge razvedrilne dejavnosti,
O/92.130   Kinematografska dejavnost,
M/80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
K/74.400   Oglaševanje,
K/74.810   Fotografska dejavnost,
K/74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.873   Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
K/70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/71.340   Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
K/72.140   Podjetniško in poslovno sodelovanje (stiki z javnostjo in
       komuniciranje),
K/74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
DE/22.130   Izdajanje revij in periodike,
DE/ 22.150  Drugo založništvo,
G/52.630   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
G/52.620   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
H/55.301   Dejavnost restavracij in gostiln,
H/55.400   Točenje pijač.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi
Direktor
9. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda in okolja,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju zaposlenih,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbe določenih nalog,
– imenuje pomočnika direktorja,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranost delavcev,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega ostavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen če ni z zakonom in drugimi predpisi drugače določeno.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
10. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da pozna področja dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski in madžarski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
12. člen
Direktorja imenuje Občinski svet občine Lendava na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in soustanoviteljic. Javni razpis objavi pristojni organ ustanovitelja, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet zavoda ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta zavoda in predhodnega mnenja soustanoviteljic ali poteku roka za njegovo pridobitev, pristojni organ ustanovitelja predlaga občinskemu svetu kandidata za direktorja.
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem v imenu sveta zavoda pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju direktorja. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
13. člen
Pred potekom časa, za katerega je imenovan, se direktorja lahko razreši zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja se predčasno razreši:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organa zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razreši ustanovitelj po postopku, kot je bil imenovan. Pred razrešitvijo direktorja si mora občinski svet pridobiti mnenje sveta zavoda in soustanoviteljic. Če je pobudo za razrešitev direktorja dal svet zavoda, v postopku razrešitve direktorja ni potrebno pridobiti njegovega predhodnega mnenja.
14. člen
Zavod ima lahko enega ali več pomočnikov direktorja:
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi neposrednega povabila ali javnega razpisa.
15. člen
Za pomočnika direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– da strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– aktivno obvlada slovenski in madžarski jezik in en svetovni jezik,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
16. člen
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v istem javnem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pomočnika direktorja razreši direktor. Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih opredeli.
Svet zavoda
17. člen
Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– trije predstavniki, ki jih na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan, od tega enega na predlog Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in enega na predlog Urada zamejskih Madžarov,
– trije predstavniki soustanoviteljic, od katerih enega imenuje Madžarska samouprava Občine Lendava in dva Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost.
Člane sveta predstavnike ustanovitelja, imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.
V primeru, da je član sveta zavoda tudi občinski svetnik, mu mandat člana sveta zavoda preneha hkrati z mandatom člana občinskega sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj štirje člani sveta, direktor, soustanoviteljici ali župan Občine Lendava. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Občine Lendava.
Volitve predstavnikov delavcev zavoda se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta zavoda. Če nastopijo razlogi, da predsednik ne more voditi že sklicane seje sveta, jo vodi njegov namestnik, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta. Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda s poslovnikom podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in vodenja zapisnika.
18. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju in soustanoviteljicama revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema splošne akte zavoda, če ni s predpisi ali s tem odlokom določeno, da jih izda direktor,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– daje pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi pomočnikov direktorja,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
19. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interese ustanovitelja in soustanovitelja
– ustanovitelj ali soustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda, se za čas do izteka mandatne dobe imenuje novi član.
Svet zavoda sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način dela, postopek odločanja in vodenje zapisnika.
20. člen
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
21. člen
Direktor lahko imenuje posvetovalno telo za posamezno področje dela, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje različnih strokovnih vprašanj.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
22. člen
Zavod upravlja z nepremičnino, ki je v lasti ustanovitelja in soustanoviteljic in je kot javna infrastruktura na področju kulture zavedene v zemljiški knjigi pod:
– zgradbo kulturnega doma na Trgu Zala Györgya 1, parcelna številka 4284 k.o. Lendava.
Premoženje s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja in soustanoviteljic v sorazmernem deležu, kot ga je za izgradnjo in opremo zagotovila Republika Madžarska.
Zavod mora upravljati s stvarnim premoženjem v skladu z veljavnimi predpisi. Zavod za svojo dejavnost koristi tudi prostore lendavskega gradu in sinagoge na podlagi posebne pogodbe z Občino Lendava.
23. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Za izvajanje svoje osnovne dejavnosti – javne službe pridobiva sredstva iz proračuna ustanovitelja, sredstev soustanoviteljic, Republike Slovenije in Republike Madžarske ter sredstev s strani drugih območij katerih območje pokriva.
Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški obratovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– sofinanciranje programskih materialnih stroškov javne službe,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju kulture, s katero zavod upravlja.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih javnih in nejavnih virov:
– sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije in Republike Madžarske,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in drugih zakonitih virov.
24. člen
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrije primanjkljaj ustanovitelj, primanjkljaj pri izvajanju drugih programov pa pokrije zavod sam znotraj tržnih programov.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
26. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost in odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja in soustanoviteljic.
27. člen
Premoženje s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja in soustanoviteljic. S premoženjem zavod ne more samostojno razpolagati in ga obremenjevati.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA IN SOUSTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA, SOUSTANOVITELJIC IN ZAVODA
28. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj in soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja in soustanoviteljic za delovanje zavoda.
Ustanovitelj in soustanoviteljici ne odgovarjajo za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Ustanovitelj in soustanoviteljici imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda (letnih izvedbenih načrtov) s plani in programi Občine Lendava in plani in programi soustanovitelja,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odločajo o statusnih spremembah,
– dajejo soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti,
– dajejo soglasje k investicijam in investicijskim vzdrževanjem,
– dajejo soglasje o namembnosti nepremičnin s katerimi razpolaga,
– opravljajo druge naloge v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju in soustanoviteljicama predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja in soustanoviteljici o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja in soustanoviteljic posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– akt o sistemizaciji delovnih mest,
– splošni akti o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja,
– poslovnik zavoda in
– druge splošne akte.
Pred sprejemom splošnega akta zavoda se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Župan imenuje prvega v.d. direktorja do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
Za imenovanje v.d. direktorja je potrebno predhodno mnenje soustanoviteljic.
31. člen
V.d. direktor je dolžan vpisati zavod v sodni register v roku 90 dni od imenovanja.
32. člen
V.d. direktor je dolžan v roku 30 dni od imenovanja izdelati začasni kadrovski načrt, katerega potrdi župan in izvrši postopek konstituiranja sveta zavoda.
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0035/2003
Lendava, dne 29. decembra 2003.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost