Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

384. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2004, stran 982.

Na podlagi 39. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00 in 42/02) in na podlagi 18. in 54. člena prečiščenega besedila statuta Obrtne zbornice Slovenije, sprejetega na seji skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 21. 12. 2000, s spremembami in dopolnitvami z dne 11. 12. 2001, 10. 12. 2002 in 15. 5. 2003 je skupščina Obrtne zbornice Slovenije na 5. seji dne 9. 12. 2003 sprejela
S K L E P
o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2004
I
Članarino plačujejo člani Obrtne zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 1,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,9% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblika njihovega združevanja) v višini 2.808 SIT in se od 1. 1. 2004 dalje usklajuje skladno z rastjo najnižje pokojninske osnove.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
Fizična oseba iz prve alinee II. točke tega sklepa plača v primeru bolezni nad 30 dni članarino v višini 1,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
Način obračuna članarine iz prvega odstavka te točke določi upravni odbor zbornice.
V
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami zakona o davčni službi.
VII
Člani s statusom fizične osebe plačujejo članarino najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, člani s statusom pravne osebe plačujejo članarino na podlagi izstavljenega računa zbornice v roku 15 dni od izstavitve računa.
VIII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu pripravi in posreduje upravnemu odboru OZS območna obrtna zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
IX
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo članarino tudi območni obrtni zbornici, na območju katere imajo svoj sedež, na način in v višini, kot ga s sklepom določi skupščina območne obrtne zbornice.
Pri določitvi članarine se skupščini območne obrtne zbornice priporoča, da upošteva določbe tega sklepa glede fizičnih oseb iz tretje alinee II. točke in IV. točke tega sklepa.
Članarino za pravne osebe iz prvega odstavka te točke obračunava in izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije oziroma do izvajanja pogodbe, navedene v VI. točki tega sklepa, Obrtna zbornica Slovenije skladno s sprejetim sklepom o določitvi osnove in stopnje članarine skupščine obrtne zbornice.
Št. 753/03-EH
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
Predsednik
skupščine OZS
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost