Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

390. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2004, stran 991.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 7. seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2004 določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2,371.423
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   858.615
70  DAVČNI PRIHODKI                       713.515
   700 Davki na dohodek in dobiček               549.739
   703 Davki na premoženje                   83.376
   704 Domači davki na blago in storitve            80.400
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      145.100
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                      25.220
   711 Takse in pristojbine                   5.700
   712 Denarne kazni                       3.180
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           2.500
   714 Drugi nedavčni prihodki                 108.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      45.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          25.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja               20.000
73  PREJETE DONACIJE                       695.500
   730 Prejete dotacije iz domačih virov            22.000
   731 Prejete dotacije iz tujine               673.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     772.308
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij                772.308
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                3,462.131
40  TEKOČI ODHODKI                        421.586
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            150.660
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        21.941
   402 Izdatki za blago in storitve              192.985
   403 Plačila domačih obresti                  9.000
   409 Rezerve                         47.000
41  TEKOČI TRANSFERI                       705.795
   410 Subvencije                        35.000
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                    203.700
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                       61.725
   413 Drugi tekoči domači transferi              405.370
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   2,252.250
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          2,252.250
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                    82.500
   430 Investicijski transferi                 82.500
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)             -1,090.708
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                  1.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 1.000
   750 Prejeta vračila danih posojil               1.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)           1.000
C)  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      628.000
50  ZADOLŽEVANJE                         628.000
   500 Domače zadolževanje                   628.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                     6.511
55  ODPLAČILO DOLGA                        6.511
   550 Odplačilo domačega dolga                 6.511
IX.  SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -468.219
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                621.489
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  622.489
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2003               468.219
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po ekonomski in programski klasifikaciji (po področjih proračunske porabe) so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka namenskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov odloča župan.
4. člen
V okviru splošnega dela bilance odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 2004 lahko župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru posameznega področja porabe do višine 50%, med področji porabe pa do višine 25%, če ugotovi, da posamezna področja proračunske porabe ne bodo iz objektivnih razlogov v celoti realizirana v tem koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu, od tega:
1. v letu 2005 – 60% navedenih pravic,
2. v ostalih prihodnjih letih – 40% navedenih pravic.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah v posameznem primeru do višine 3,000.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše dolg.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 628,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0044/2003
Lendava, dne 29. decembra 2003.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti