Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

371. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje vode, stran 952.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 ( odl. US, 1/96, 9/99 ( odl. US, 56/99 ( ZON, 22/00 ( ZJS, 67/02 ( ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
1. člen
V 5. členu uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01) se besedilo »do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto« nadomesti z besedilom »enkrat letno s sklepom«.
2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom takse in zneskom takse, odmerjenim z odločbo iz 12. člena te uredbe, se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti v 60 dneh po dokončnosti odločbe.«.
3. člen
(1) V 1. točki drugega odstavka 21. člena se v tretji alinei besedilo »največ tri leta po roku uveljavitve predpisa, ki je za posamezen vir onesnaževanja določen s predpisi na področju odvajanja odpadnih voda« nadomesti z besedilom »najkasneje do 31. decembra 2004, če gre za nadaljevanje del, za katere je bila odobrena oprostitev plačila takse v letu 2003 ali če gre za izvajanje sanacijskih del na podlagi sanacijskega programa, odrejenega skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja«.
(2) V 2. točki drugega odstavka 21. člena se v tretji alinei besedilo »do 30. oktobra 2007 razen če ni s posebnim predpisom drugače določeno,« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2004, če gre za nadaljevanje del, za katere je bila odobrena oprostitev plačila takse v letu 2003 ali če gre za izvajanje sanacijskih del na podlagi sanacijskega programa, odrejenega skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja«.
(3) V 3. točki drugega odstavka 21. člena se v tretji alinei besedilo »v roku, ki je glede na velikost in občutljivost za posamezno območje poselitve določen za izvedbo sanacijskih programov v predpisu o odvajanju komunalnih odpadnih voda,« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2004, če gre za nadaljevanje del, za katere je bila odobrena oprostitev plačila takse v letu 2003 ali če gre za izvajanje sanacijskih del na podlagi sanacijskega programa, odrejenega skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja«.
4. člen
21.b člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Zavezancu iz drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe, ki je pridobil odločbo iz prvega odstavka 21. člena te uredbe, se na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o odmeri takse oprosti ali zmanjša plačilo takse do zneska sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, pod pogojem:
– da se oprostitev plačila takse uveljavlja v roku, ki je glede na velikost in občutljivost za posamezno območje poselitve določen za izvedbo sanacijskih programov v predpisu o odvajanju komunalnih odpadnih voda,
– da so bila sredstva pobrane takse nakazana v proračun lokalne skupnosti, na območju na katerem se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
– da je bila lokalna skupnost investitor izvedbe sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda ali pa je za izvedbo sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje vode pooblastila zavezanca iz drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe, in
– da je zavezanec in prejšnje alinee javno podjetje ali režijski obrat«.
5. člen
21.c člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe lahko v rokih, ki so za uveljavitev oprostitve ali zmanjšanje plačila takse določeni v drugem odstavku 21. člena te uredbe, uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse ob upoštevanju pogoja o skupni višini državne pomoči iz drugega odstavka 21.a člena te uredbe tudi za odplačevanje glavnice posojila, ki je bilo najeto za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja vode, če sta mu bila za izvedbo teh sanacijskih ali drugih del odobrena oprostitev takse ali zmanjšanje plačila takse in je bila izvedba zaključena pred temi roki.
Zavezanec iz drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe lahko pod pogoji, ki so za uveljavitev oprostitve ali zmanjšanje plačila takse določeni v 21.b členu te uredbe, uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse za odplačevanje glavnice posojila, ki je bilo najeto za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja vode, če sta mu bila za izvedbo teh sanacijskih ali drugih del odobrena oprostitev takse ali zmanjšanje plačila takse in je bila izvedba zaključena pred temi roki.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-14/2000-6
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2004-2511-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost