Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

377. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej, stran 963.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE in Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC), 26. ter 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Slovenski gledališki muzej, Mestni trg 17, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna določila glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Slovenski gledališki muzej je bil ustanovljen 29. novembra 1952 leta v okviru Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Leta 1978 se je Slovenskemu gledališkemu muzeju pridružil kot samostojen dislociran oddelek Filmski muzej, ki je dotlej deloval v okviru Društva slovenskih filmskih delavcev v Ljubljani. Od leta 1979 do leta 1996 se je muzej imenoval Slovenski gledališki in filmski muzej ter se s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/96) razdelil na dva javna zavoda, in sicer na Slovenski gledališki muzej in Slovensko kinoteko.
3. člen
(1) Slovenski gledališki muzej ohranja, proučuje in posreduje materialno in nematerialno dediščino slovenske gledališke zgodovine na območju slovenskega kulturnega prostora strokovni in širšim javnostim.
(2) Svoje poslanstvo utemeljuje na podlagi zbirk: ikonoteka, hemeroteka, zbirka pisnih in tiskanih dokumentov, rokopisna zbirka, fonoteka, videoteka, zbirka scenografskih maket, zbirka gledaliških kostumov, ki jih dopolnjuje na osnovi zbiralne politike ter strokovne knjižnice.
4. člen
Ime zavoda: Slovenski gledališki muzej.
Skrajšano ime: SGM.
Sedež javnega zavoda: Mestni trg 17, Ljubljana.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/29029/00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naloge:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstveno raziskovalnem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in sorodnimi ustanovami, Arhivom Republike Slovenije ter Radiotelevizijo Slovenije,
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področja svojih zbirk na način, da se povezuje z gledališči v slovenskem kulturnem prostoru,
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh področij dela in odgovornosti muzeja na način, da bo pritegoval, usposabljal in zaposloval sposobne sodelavce,
– v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja muzejskega gradiva,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev v gledališčih in sodeluje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo,
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
– posreduje podatke o dediščini v register kulturne dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– razstave pripravlja v sodelovanju z drugimi državnimi muzeji, gledališči in sorodnimi ustanovami oziroma gledališkimi manifestacijami (kot. npr. Borštnikovo srečanje, Teden slovenske drame ipd.) in za razstavno dejavnost na podlagi usklajenega programa uporablja državno infrastrukturo,
– vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk,
– povezuje se s slovenskimi gledališkimi ustanovami v zamejstvu in skrbi za načrtno varovanje in hranjenje te kulturne dediščine,
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom Republike Slovenije in ostalimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami (Glasbenonarodopisni inštitut Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti) v skladu s svojim letnim programom,
– letni program razstav in prireditev usklajuje z razstavnimi termini ostalih državnih muzejev in sorodnih ustanov,
– izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
– vodi evidence nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
– evidentira premično kulturno dediščino po standardih UNESCO v skladu s poslanstvom muzeja.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.511  Dejavnost knjižnic
O/92.521  Dejavnost muzejev
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.110  Snemanje filmov in video filmov
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.810  Fotografska dejavnost
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
DE/22.150  Drugo založništvo
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/22.110  Izdajanje knjig.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet.
Direktor
8. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju, sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
10. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svojo dolžnost, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet ne poda mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
(4) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen
Naloge direktorja:
1. načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
2. sprejema strateški načrt,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
13. imenuje pomočnike direktorjev,
14. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
15. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
16. skrbi za promocijo zavoda,
17. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
18. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
19. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
20. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
21. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
22. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
23. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
24. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
25. opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
(1) Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih področij:
– za področje strokovnega dela, ali
– za področje programov za javnost, ali
– za področje poslovanja.
(2) O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezna področja vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pomočniki direktorja iz prejšnjega člena, določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
16. člen
Naloge in pristojnosti pomočnikov direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Svet
17. člen
(1) Svet sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.
(2) Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
(3) Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti Ministrstvo za kulturo o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
18. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.
(2) Članom sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
19. člen
Naloge sveta zavoda, ki v skladu s 43. členom ZUJIK opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškem načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
20. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predlog za razrešitev oziroma odpoklic na podlagi druge do četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko poda svet ali minister.
(4) Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
(5) Mandat predstavnika delavcev preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih ureja akt iz drugega odstavka 17. člena tega sklepa.
(6) Mandat ostalih članov preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog svet.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Zavod upravlja z opremo javnega zavoda in inventariziranimi muzejskimi zbirkami.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– s sodelovanjem v mednarodnih projektih,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
(1) Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja.
(2) S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z muzejskimi zbirkami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
26. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge dosedanji organi zavoda.
(2) Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut Slovenskega gledališkega muzeja z dne 11. 10. 2002, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda (Uradni list RS, št. 45/96 in 117/03).
30. člen
Direktor poskrbi za vpis sklepa v sodni register.
31. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-12/2004-1
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-3511-0081
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti