Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

388. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2004, stran 989.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 12. seji dne 21. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dornava za leto 2004 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina /Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------
l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  301.306
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        121.254
70  DAVČNI PRIHODKI                         110.810
   700 Davki na dohodek in dobiček                 85.927
   703 Davki na premoženje                     11.750
   704 Domači davki na blago in storitve              13.133
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        10.444
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja                     3.010
   711 Takse in pristojbine                     1.914
   712 Denarne kazni                          40
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                    5.480
   715 72 KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       180.052
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                    180.052
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   381.017
40  TEKOČI ODHODKI                          60.411
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              16.618
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          2.293
   402 Izdatki za blago in storitve                 41.500
   403 Plačila domačih obresti                      –
   400 Rezerve                              –
41  TEKOČI TRANSFERI                        105.449
   410 Subvencije                          2.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           48.449
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                           18.500
   413 Drugi tekoči domači transferi                36.000
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      203.072
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             203.072
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     12.085
   430 Investicijski transferi                   12.085
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-----------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskihz deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-----------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV+VII.-LL.-V.-VIII.)                    79.711
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/63 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna. Ne glede na prejšno določbo ni možna prerazporeditev strogo namenskih sredstev.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in o njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 ne bo izločala, ker je višina 1,5% prejemkov proračuna že dosežena.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dornava v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 002-01-41/04
Dornava, dne 21. januarja 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost