Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

364. Uredba za izvajanje 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005, stran 926.

Na podlagi sedmega odstavka 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
za izvajanje 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa način izvajanja 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0405) ter določa obrazec za prijavo prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča.
(2) Seznam občin iz drugega odstavka 39. člena ZIPRS0405 za leto 2004 je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
(definicija nezazidanega stavbnega zemljišča)
Kot nezazidano stavbno zemljišče v smislu 39. člena ZIPRS0405 se šteje zemljišče, ki je s prostorskim aktom namenjeno graditvi objektov.
3. člen
(prijava in drugi podatki)
(1) Davčni zavezanec, registriran za davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki proda nezazidano stavbno zemljišče prijavi davčnemu organu takšno prodajo na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Davčni zavezanec mora na podlagi zahteve davčnega organa predložiti še druge podatke in dokumente, ki dokazujejo točnost in popolnost navedb v prijavi.
(3) Če je prodajalcev več, mora vsak prodajalec, ki je davčni zavezanec, registriran za DDV, izpolniti svojo prijavo, na njej navesti svoj solastniški delež in navesti, koliko prodajalcev – solastnikov je prodajalo isto nezazidano stavbno zemljišče. Na prijavi mora navesti polna imena solastnikov in njihove davčne številke ter solastniške deleže vsakega od njih.
(4) Prijava prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča se izpolni na naslednji način:
1. splošni podatki o prodajalcu: prodajalec navede svoje ime in priimek oziroma naziv pravne osebe ter stalno prebivališče oziroma sedež ter svojo davčno številko. V vrstico »solastniški delež, ki ga prodaja prijavitelj« prijavitelj vpiše svoj solastniški delež. V primeru prodaje zemljišča v solastništvu, prijavitelj v vrstici »drugi prodajalci – solastniki« navede število drugih solastnikov, ki so poleg prijavitelja pogodbene stranke, ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne, njihova imena, davčne številke in solastniški delež vsakega od njih;
2. datum prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča: vpiše se datum nastanka davčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;
3. podatki o nezazidanem stavbnem zemljišču: prodajalec navede občino, v kateri se zemljišče nahaja, ter podatke o zemljišču, in sicer:
a) katastrsko občino in parcelno številko oziroma parcelne številke zemljišča, ki je predmet prodaje. Če je predmet prodaje zemljišče v solastništvu, se navedejo podatki o celotnem zemljišču, ki je predmet prodaje,
b) skupno površino zemljišča, ki je predmet prodaje,
c) celotno vrednost zemljišča, brez DDV,
d) znesek plačila (brez DDV), ki ga s prodajo doseže prodajalec, ki vlaga prijavo,
e) znesek DDV, ki ga je prodajalec obračunal od prometa nezazidanega stavbnega zemljišča,
f) predvidena namenska raba zemljišča: prodajalec označi predvideno namensko rabo zemljišča, ki je razvidna iz pogodbi priložene informacije o namembnosti zemljišča, in sicer:
i.   območja stanovanj,
ii.  območja proizvodnih dejavnosti,
iii.  območja javne infrastrukture,
iv.  mešana območja,
v.   območja športno rekreacijskih in zelenih površin,
vi.  območja prometne infrastrukture,
vii.  območja telekomunikacijske infrastrukture,
viii. območja energetske infrastrukture,
ix.  območja komunalne in okoljske infrastrukture.
Če je predmet prodaje stavbno zemljišče, ki je namenjeno večim namenom rabe, se predvidena namembnost določi po pretežnosti,
g) operativnost zemljišča: prodajalec označi vrsto dejanskega stanja nezazidanega stavbnega zemljišča, in sicer:
i.   zemljišče je predvideno za graditev le na osnovi planskih oziroma
    strateških prostorskih aktov,
ii.  zemljišče je predvideno za graditev z izvedbenimi prostorskimi akti,
iii.  zemljišče je predvideno za graditev z izvedbenimi prostorskimi akti in je
    tudi že minimalno komunalno opremljeno;
4. datum prijave: vpiše se datum vložitve prijave;
5. podpis prodajalca oziroma odgovorne osebe prodajalca in žig.
(5) Če nezazidano stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje, leži na območju več občin, se v prijavi v vrstici »občina, v kateri se zemljišče nahaja« navede tista občina, na območju katere se nahaja največji del nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje.
4. člen
(1) Če davčni organ ugotovi neskladje med zneskom DDV, ki ga je zavezanec prijavil v prijavi iz prejšnjega člena, in dejansko obračunanim zneskom DDV po obračunu DDV, pri pripravi podatkov upošteva dejansko obračunani znesek DDV.
(2) Če se z naknadno odločbo, izdano v davčnem postopku, spremeni znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal od posameznega prometa, davčni organ to upošteva pri pripravi podatkov za tisto davčno obdobje, v katerem je odločba postala dokončna.
5. člen
(1) Davčna uprava na podlagi podatkov iz 3. in 4. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, zbirne podatke o prodajah nezazidanih stavbnih zemljišč v posameznih občinah iz priloge 1 te uredbe za vsak koledarski mesec, in sicer najpozneje v 30 dneh po poteku roka, v katerem morajo davčni zavezanci predložiti obračun DDV, ter prijave iz 3. člena te uredbe.
(2) Zbirni podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bila prodana v vsakem davčnem obdobju v posamezni občini, in podatki o znesku DDV, ki je bil obračunan od teh prodaj.
6. člen
(1) Ministrstvo za finance najkasneje 40. dan po koncu vsakega meseca obvesti občine iz priloge 1 te uredbe o znesku davka, ki jim pripada, ter pošlje Upravi Republike Slovenije za javna plačila obvestilo o zneskih davka, ki pripadajo posameznim občinam ter o datumu nakazila.
(2) Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi sporočila iz prvega odstavka tega člena pripravi plačilna navodila za prenos denarnih sredstev v breme vplačilnega podračuna davka na dodano vrednost in v dobro posameznega vplačilnega podračuna davka od prometa nepremičnin od pravnih oseb ter jih izvrši na dan nakazila v skladu s predpisom, ki določa naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
7. člen
(1) Z globo od 200.000 do 2,000.000 SIT se za prekršek kaznuje davčni zavezanec, ki ne prijavi prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča v roku in na način, ki je določen s to uredbo ali v prijavi ne navede točnih in popolnih podatkov ali na poziv davčnega organa ne predloži dodatnih podatkov in dokazil v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 do 500.000 SIT se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se globe, določene s to uredbo v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97 – sklep US, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US, 24/01 in 110/02 – ZDT-b).
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o izvajanju 29.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 70/03).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-29/2004-1
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2004-1611-0063
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
  Priloga 1

  Seznam občin iz drugega odstavka 39. člena ZIPRS0405


1.    AJDOVŠČINA
2.    BELTINCI
3.    BENEDIKT
4.    BISTRICA OB SOTLI
5.    BLED
6.    BLOKE
7.    BOHINJ
8.    BOROVNICA
9.    BOVEC
10.   BRASLOVČE
11.   BRDA
12.   BREZOVICA
13.   BREŽICE
14.   CANKOVA
15.   CELJE (M)
16.   CERKLJE NA GORENJSKEM
17.   CERKNICA
18.   CERKNO
19.   CERKVENJAK
20.   ČRENŠOVCI
21.   ČRNA NA KOROŠKEM
22.   ČRNOMELJ
23.   DESTRNIK
24.   DIVAČA
25.   DOBJE
26.   DOBREPOLJE
27.   DOBRNA
28.   DOBROVA – POLHOV GRADEC
29.   DOBROVNIK
30.   DOL PRI LJUBLJANI
31.   DOLENJSKE TOPLICE
32.   DOMŽALE
33.   DORNAVA
34.   DRAVOGRAD
35.   DUPLEK
36.   GORENJA VAS – POLJANE
37.   GORIŠNICA
38.   GORNJA RADGONA
39.   GORNJI GRAD
40.   GORNJI PETROVCI
41.   GRAD
42.   GROSUPLJE
43.   HAJDINA
44.   HOČE – SLIVNICA
45.   HODOŠ
46.   HORJUL
47.   HRASTNIK
48.   HRPELJE – KOZINA
49.   IDRIJA
50.   IG
51.   ILIRSKA BISTRICA
52.   IVANČNA GORICA
53.   IZOLA
54.   JESENICE
55.   JEZERSKO
56.   JURŠINCI
57.   KAMNIK
58.   KANAL
59.   KIDRIČEVO
60.   KOBARID
61.   KOBILJE
62.   KOČEVJE
63.   KOMEN
64.   KOMENDA
65.   KOPER (M)
66.   KOSTEL
67.   KOZJE
68.   KRANJ (M)
69.   KRANJSKA GORA
70.   KRIŽEVCI
71.   KRŠKO
72.   KUNGOTA
73.   KUZMA
74.   LAŠKO
75.   LENART
76.   LENDAVA
77.   LITIJA
78.   LJUBLJANA (M)
79.   LJUBNO
80.   LJUTOMER
81.   LOGATEC
82.   LOŠKA DOLINA
83.   LOŠKI POTOK
84.   LOVRENC NA POHORJU
85.   LUČE
86.   LUKOVICA
87.   MAJŠPERK
88.   MARIBOR (M)
89.   MARKOVCI
90.   MEDVODE
91.   MENGEŠ
92.   METLIKA
93.   MEŽICA
94.   MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
95.   MIREN – KOSTANJEVICA
96.   MIRNA PEČ
97.   MISLINJA
98.   MORAVČE
99.   MORAVSKE TOPLICE
100.   MOZIRJE
101.   MURSKA SOBOTA (M)
102.   MUTA
103.   NAKLO
104.   NAZARJE
105.   NOVA GORICA (M)
106.   NOVO MESTO (M)
107.   ODRANCI
108.   OPLOTNICA
109.   ORMOŽ
110.   OSILNICA
111.   PESNICA
112.   PIRAN
113.   PIVKA
114.   PODČETRTEK
115.   PODLEHNIK
116.   PODVELKA
117.   POLZELA
118.   POSTOJNA
119.   PREBOLD
120.   PREDDVOR
121.   PREVALJE
122.   PTUJ (M)
123.   PUCONCI
124.   RAČE – FRAM
125.   RADEČE
126.   RADENCI
127.   RADLJE OB DRAVI
128.   RADOVLJICA
129.   RAVNE NA KOROŠKEM
130.   RAZKRIŽJE
131.   RIBNICA
132.   RIBNICA NA POHORJU
133.   ROGAŠKA SLATINA
134.   ROGAŠOVCI
135.   ROGATEC
136.   RUŠE
137.   SELNICA OB DRAVI
138.   SEMIČ
139.   SEVNICA
140.   SEŽANA
141.   SLOVENJ GRADEC (M)
142.   SLOVENSKA BISTRICA
143.   SLOVENSKE KONJICE
144.   SODRAŽICA
145.   SOLČAVA
146.   STARŠE
147.   SVETA ANA
148.   SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
149.   SVETI JURIJ
150.   ŠALOVCI
151.   ŠEMPETER – VRTOJBA
152.   ŠENČUR
153.   ŠENTILJ
154.   ŠENTJERNEJ
155.   ŠENTJUR
156.   ŠKOCJAN
157.   ŠKOFJA LOKA
158.   ŠKOFLJICA
159.   ŠMARJE PRI JELŠAH
160.   ŠMARTNO OB PAKI
161.   ŠMARTNO PRI LITIJI
162.   ŠOŠTANJ
163.   ŠTORE
164.   TABOR
165.   TIŠINA
166.   TOLMIN
167.   TRBOVLJE
168.   TREBNJE
169.   TRNOVSKA VAS
170.   TRZIN
171.   TRŽIČ
172.   TURNIŠČE
173.   VELENJE (M)
174.   VELIKA POLANA
175.   VELIKE LAŠČE
176.   VERŽEJ
177.   VIDEM
178.   VIPAVA
179.   VITANJE
180.   VODICE
181.   VOJNIK
182.   VRANSKO
183.   VRHNIKA
184.   VUZENICA
185.   ZAGORJE OB SAVI
186.   ZAVRČ
187.   ZREČE
188.   ŽALEC
189.   ŽELEZNIKI
190.   ŽETALE
191.   ŽIRI
192.   ŽIROVNICA
193.   ŽUŽEMBERK

AAA Zlata odličnost