Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

368. Uredba o ukrepih proti Mjanmaru (Burmi), stran 946.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
1. člen
Ta uredba določa prepovedi in ukrepe proti Mjanmaru (Burmi).
2. člen
V tej uredbi izraz:
– ''sredstva, drugo finančno premoženje ali ekonomski viri'' pomeni premoženje vseh vrst, ne glede na to, kako je bilo pridobljeno, ter pravne dokumente ali instrumente vseh oblik, vključno z elektronsko ali digitalno obliko, iz katerih izhaja naslov ali interes glede takega premoženja, vključno z
– gotovino;
– čeki, denarnimi nakazili in drugimi plačilnimi instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanji na računih, dolgovi in obveznostmi;
– vrednostnimi papirji, certifikati, obveznicami, zadolžnicami, pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;
– obrestmi, dividendami in drugimi prihodki iz sredstev;
– pravicami do pobota, jamstvi za dobro izvedbo posla ter drugimi finančnimi zavezami, konosamenti, zaključnicami;
– dokumenti o obstoju obresti.
– ''prepoved razpolaganja s sredstvi iz prejšnje alinee'' pomeni preprečiti vsak prenos, premik, spremembo, uporabo ali ukvarjanje s sredstvi na kakršen koli način, katerega posledica je lahko kakršna koli sprememba v njihovem obsegu, višini, lokaciji, lastnini, posesti, namembnosti ali drugi spremembi, ki bi lahko omogočila uporabo sredstev.
3. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati s sredstvi, drugim finančnim premoženjem ali ekonomskimi viri, ki pripadajo višjim članom Sveta za državni mir in razvoj, predstavnikov mjanmarskih organov s področja turizma, višjim častnikom vojske, vlade ali varnostnih sil in njihovim družinskim članom, ki oblikujejo ali izvajajo ukrepe, ki ovirajo uvedbo demokracije v Mjanmaru (Burmi), ali imajo od teh ukrepov koristi in so navedeni v prilogi te uredbe;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja subjektom iz prejšnje alinee.
(2) Seznam subjektov iz prve alinee prejšnjega odstavka je določen v prilogi, ki je sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z njo.
4. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 76/01) v Mjanmar (Burmo).
(2) Prepovedano je zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka tega člena, ki sta namenjena v Mjanmar (Burmo).
(3) Prepovedi iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljata za nesmrtonosno vojaško opremo, ki je namenjena izključno za humanitarne in zaščitne namene, zaščitna oblačila, vključno z jopiči protiletalskega topništva in vojaškimi čeladami, ki jih v Mjanmar (Burmo) izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, predstavniki medijev ter delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi zadevami ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb.
(4) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
5. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavitev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so jih izvedle na podlagi 3. in 4. člena te uredbe.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 3. in 4. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
6. člen
(1) Z globo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem, ki pripada višjim članom Sveta za državni mir in razvoj, predstavnikom mjanmarskih organov s področja turizma, višjim častnikom vojske, vlade ali varnostnih sil in njihovim družinskim članom, ki oblikujejo ali izvajajo ukrepe, ki ovirajo uvedbo demokracije v Mjanmaru (Burmi), ali imajo od teh ukrepov koristi (prva alinea prvega odstavka 3. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do sredstev ali finančnega premoženja subjektom iz prejšnje alinee (druga alinea prvega odstavka 3. člena);
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo v Mjanmar (Burmo) (prvi odstavek 4. člena);
– zagotavlja tehnično pomoč in usposabljanje v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki sta namenjena v Mjanmar (Burmo) (drugi odstavek 4. člena).
(2) Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (5. člen).
(2) Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, Ministrstvo za promet – Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in Ministrstvo za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
9. člen
Globe iz 6. in 7. člena te uredbe se do dne začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-25
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-1811-0104
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                     PRILOGA:
 
  A) Svet za državni mir in razvoj (SPDC)
  1. višji general Than Shwe, predsednik (2. 2. 1933, Kyaukse),
  2. Daw Kyaing Kyaing, soproga višjega generala Than Shweja,
  3. Daw Thandar Shwe, družinski član višjega generala Than Shweja,
  4. Daw Khin Pyone Shwe, družinski član višjega generala Than Shweja,
  5. Daw Aye Aye Thit Shwe, družinski član višjega generala Than Shweja,
  6. Ma Thidar Htun, družinski član višjega generala Than Shweja,
  7. namestnik višjega generala Maung Aye, podpredsednik (25. 12. 1937, Kon 
Balu)
  8. Daw Mya Mya San, soproga namestnika višjega generala Maung Ayeja,
  9. Nandar Aye, družinski član namestnika višjega generala Maung Ayeja,
  10. general Khin Nyunt, sekretar 1 (11. 10. 1939, Kyauktan),
  11. dr. Khin Win Shwe, soproga generala Khin Nyunta,
  12. U Ye Naing Win, družinski član generala Khin Nyunta,
  13. polkovnik poročnik Zaw Naing Oo, družinski član generala Khin Nyunta,
  14. general poročnik Soe Win, sekretar 2,
  15. Daw Than Than Nwe, soproga general poročnika Soe Wina,
  16. general poročnik Thura Shwe Mann, vodja osebja, koordinator posebnih 
operacij,
  17. Daw Khin Lay Thet, soproga general poročnika Thura Shwe Manna,
  18. general poročnik Thein Sein, generalov pribočnik,
  19. Daw Khin Khin Win, soproga general poročnika Thein Seina,
  20. general poročnik Thiha Thura Tin Aung Myint Oo, generalov intendant,
  21. Daw Khin Saw Hnin, soproga general poročnika, Thiha Thura Tin Aung Myint 
Ooja,
  22. general poročnik Kyaw Win, vodja usposabljanja oboroženih sil,
  23. Daw San San Yee, soproga general poročnika Kyaw Wina,
  24. general poročnik Tin Aye, vodja vojaške artilerije, načelnik UMEH,
  25. Daw Kyi Kyi Ohn, soproga general poročnika Tin Ayeja,
  26. general poročnik Ye Myint, vodja oddelka za posebne operacije 1 (Kachin, 
Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay),
  27. dr. Tin Lay Myint, soproga general poročnika Ye Myinta,
  28. general poročnik Aung Htwe, vodja oddelka za posebne operacije 2 (Kayah, 
Shan),
  29. Daw Khin Hnin Wai, soproga general poročnika Aung Htweja,
  30. general poročnik Khin Maung Than, vodja oddelka za posebne operacije 3 
(Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan),
  31. Daw Marlar Tint, soproga general poročnika Khin Maung Than,
  32. general poročnik Maung Bo, vodja oddelka za posebne operacije 4 (Karen, 
Mon, Tenasserim),
  33. Daw Khin Lay Myint, soproga general poročnika Maung Boja.
 
  B) Nekdanji člani SLORC in SPDC
  1. general poročnik Phone Myint (5. 1. 1931),
  2. general poročnik Aung Ye Kyaw (12. 12. 1930),
  3. general poročnik Chit Swe (18. 1. 1932),
  4. general poročnik Mya Thin (31. 12. 1931),
  5. general poročnik Kyaw Ba (7. 6. 1932),
  6. general poročnik Tun Kyi (1. 5. 1938),
  7. general poročnik Myo Nyunt (30. 9. 1930),
  8. general poročnik Maung Thint (25. 8. 1932),
  9. general poročnik Aye Thoung (13. 3. 1930),
  10. general poročnik Kyaw Min (22. 6. 1932, Hanzada),
  11. general poročnik Maung Hla,
  12. general major Soe Myint,
  13. poveljnik ladjevja Nyunt Thein,
  14. general major Kyaw Than (14. 6. 1941, Bago).
 
  C) Regionalni poveljniki
  1. general major Myint Swe, Rangun,
  2. Daw Khin Thet Htay, soproga general majorja Myint Sweja,
  3. general major Ye Myint Central — oddelek Mandalay,
  4. Daw Myat Ngwe, soproga general majorja Ye Myintja,
  5. general major Soe Naing, severozahod — oddelek Sagaing,
  6. Daw Tin Tin Latt, soproga general majorja Soe Nainga,
  7. general major Maung Maung Swe, sever — država Kachin,
  8. Daw Tin Tin Nwe, soproga general majorja Maung Maung Sweja,
  9. general major Myint Hlaing, severovzhod — država Shan (sever),
  10. Daw Khin Thant Sin, soproga general majorja Myint Hlainga,
  11. general major Khin Zaw, trikotnik — Shan State (vzhod),
  12. Daw Khin Pyone Win, soproga general majorja Khin Zawa,
  13. general major Khin Maung Myint, vzhod — država Shan (jug),
  14. Daw Win Win Nu, soproga general majorja Khin Maung Myinta,
  15. general major Thura Myint Aung, jugovzhod — država Mon,
  16. Daw Than Than Nwe, soproga general majorja Thura Myint Aunga,
  17. general major Thar Aye, obala — oddelek Tenasserim,
  18. Daw Wai Wai Khaing, soproga general majorja Thar Ayeja,
  19. general brigadir Ko Ko, jug — oddelek Pegu,
  20. Daw Sat Nwan Khun Sum, soproga general majorja Ko Koja,
  21. general major Htay Oo, jugozahod — oddelek Irrawaddy,
  22. Daw Ni Ni Win, soproga general majorja Htay Ooja,
  23. general major Maung Oo, zahod — država Arakan,
  24. dr. Daw Nyunt Nyunt Oo, soproga general majorja Maung Ooja.
 
  D) Namestniki regionalnih poveljnikov
  1. general brigadir Hsan Hsint, Rangun,
  2. general brigadir Nay Win, center,
  3. general brigadir Soe Myint, poveljstvo severozahod,
  4. general brigadir San Tun, sever,
  5. general brigadir Hla Myint, severovzhod,
  6. polkovnik Myint Aung, vzhod,
  7. general brigadir Myo Hla, jugovzhod,
  8. general brigadir Tin Latt, obala,
  9. general brigadir Thura Maung Ni, jug,
  10. general brigadir Tint Swe, jugozahod,
  11. general brigadir Phone Swe, zahod.
 
  E) Drugi državni/oddelčni poveljniki
  1. polkovnik Thein Kyaing Magwe, oddelek,
  2. polkovnik Aung Thwin, država Chin,
  3. polkovnik Saw Khin Soe, država Karen,
  4. polkovnik Thein Swe, država Kayah.
 
  F) Ministri
  1. U Than Shwe, urad predsednika vlade,
  2. U Pan Aung, urad predsednika vlade,
  3. Daw Nyunt Nyunt Lwin, soproga U Pan Aunga,
  4. general poročnik Min Thein, urad načelnika SPDC,
  5. Daw Khin Than Myint, soproga general poročnika Min Theina,
  6. general brigadir D O Abel, urad načelnika SPDC,
  7. Daw Khin Thein Mu, soproga general brigadirja D O Abela,
  8. general major Nyunt Tin, poljedelstvo in namakanje,
  9. Daw Khin Myo Oo, soproga general majorja Nyunt Tina,
  10. general brigadir Pyi Sone, trgovina,
  11. Daw Aye Pyai Wai Khin, soproga general brigadirja Pyi Soneja,
  12. Kalyar Pyay Wai Shan. družinski član general brigadirja Pyi Soneja,
  13. Pan Thara Pyay Shan, družinski član general brigadirja Pyi Soneja,
  14. general major Saw Tun, gradnje,
  15. Daw Myint Myint Ko, soproga general majorja Saw Tuna,
  16. general poročnik Tin Ngwe, zadruge,
  17. Daw Khin Hla, soproga general poročnika Tin Ngweja,
  18. general major Kyi Aung, kultura,
  19. Daw Khin Khin Lay, soproga general majorja Kyi Aunga,
  20. U Than Aung, izobraževanje,
  21. Daw Win Shwe, soproga U Than Aunga,
  22. general major Tin Htut, električna energija,
  23. Daw Tin Tin Nyunt, soproga general majorja Tin Htuta,
  24. general brigadir Lun Thi, energija,
  25. Daw Khin Mar Aye, soproga general brigadirja Lun Thija,
  26. Daw Mya Sein Aye, družinski član general brigadirja Lun Thija,
  27. general major Hla Tun, finance in fiskus,
  28. U Win Aung, zunanje zadeve (28. 2. 1944, Dawei),
  29. Daw San Yon, soproga U Win Aunga,
  30. U Thaung Su Nyein, družinski član U Win Aunga,
  31. U Aung Phone, gozdarstvo,
  32. Daw Khin Sitt Aye, soproga U Aung Phoneja,
  33. U Sitt Thwe Aung, družinski član U Aung Phoneja,
  34. U Sitt Thaing Aung, družinski član U Aung Phoneja,
  35. prof. dr. Kyaw Myint, zdravstvo,
  36. Daw Nilar Thaw, soproga prof. dr. Kyaw Myinta,
  37. polkovnik Tin Hlaing, notranje zadeve,
  38. Daw Khin Hla Hla, soproga polkovnika Tin Hlainga,
  39. general major Sein Htwa, priseljevanje in populacija, socialna varnost, 
olajšave in ponovna naselitev,
  40. Daw Khin Aye, soproga general majorja Sein Htwaja,
  41. U Aung Thaung, industrija I,
  42. Daw Khin Khin Yi, soproga U Aung Thaunga,
  43. general major Saw Lwin, industrija II (1939),
  44. Daw Moe Moe Myint, soproga general majorja Saw Lwina,
  45. general brigadir Kyaw Hsan, informacije,
  46. Daw Kyi Kyi Win, soproga general brigadirja Kyaw Hsana,
  47. U Tin Winn, delo,
  48. Daw Khin Nu, soproga U Tin Winna,
  49. Daw May Khin Tin Win Nu, družinski član U Tin Winna,
  50. general brigadir Maung Maung Thein, živina in ribištvo,
  51. Daw Myint Myint Aye, soproga general brigadirja Maung Maung Theina,
  52. general brigadir Ohn Myint, rudniki,
  53. Daw San San, soproga general brigadirja Ohn Myinta,
  54. Maung Thet Naing Oo, družinski član general brigadirja Ohn Myinta,
  55. Maung Min Thet Oo, družinski član general brigadirja Ohn Myinta,
  56. U Soe Tha, državno načrtovanje in gospodarski razvoj,
  57. Daw Kyu Kyu Win, soproga U Soe Thaja,
  58. polkovnik Thein Nyunt, napredek obmejnih območij, ras v državi in razvoj,
  59. Daw Kyin Khine, soproga polkovnika Thein Nyunta,
  60. general major Aung Min, prevoz po železnicah,
  61. Daw Wai Wai Thar, soproga general majorja Aung Mina,
  62. U Aung Khin, verske zadeve,
  63. Daw Yin Yin Nyunt, soproga U Aung Khina,
  64. U Thaung, znanost in tehnologija,
  65. Daw May Kyi Sein, soproga U Thaunga,
  66. general brigadir Thura Aye Myint, šport,
  67. Daw Aye Aye, soproga general brigadirja Thura Aye Myinta,
  68. general brigadir Thein Zaw, telekomunikacije, pošta in telegraf, hoteli in 
turizem,
  69. Daw Mu Mu Win, soproga general brigadirja Thein Zawa,
  70. general major Hla Myint Swe, transport,
  71. Daw San San Myint, soproga general majorja Hla Myint Sweja,
  72. general brigadir Thein Zaw, turizem.
 
  G) Namestniki ministrov
  1. U Hset Maung, urad načelnika SPDC,
  2. general brigadir Khin Maung, poljedelstvo in namakanje,
  3. U Ohn Myint, poljedelstvo in namakanje,
  4. general brigadir Myint Thein, gradnje,
  5. U Soe Nyunt, kultura,
  6. U Myo Nyunt, izobraževanje,
  7. general brigadir Soe Win Maung, izobraževanje,
  8. U Myo Myint, električna energija,
  9. U Tin Tun, energija,
  10. general brigadir Thein Aung, energija,
  11. U Khin Maung Win, zunanje zadeve,
  12. general brigadir Than Tun, finance in fiskus,
  13. polkovnik Thaik Tun, gozdarstvo,
  14. prof. dr. Mya Oo, zdravstvo,
  15. general brigadir Thura Myint Maung, notranje zadeve,
  16. general brigadir Aye Myint Kyu, hoteli in turizem,
  17. Daw Khin Swe Myint, soproga general brigadirja Aye Myint Kyuja,
  18. U Mung Aung, priseljevanje in populacija,
  19. general brigadir Thein Tun, industrija I,
  20. general brigadir Kyaw Win, industrija I,
  21. general brigadir Aung Thein Lin, industrija II,
  22. polkovnik poročnik Khin Maung Kyaw, industrija II,
  23. general brigadir Aung Thein, informacije,
  24. general brigadir Win Sein, delo,
  25. U Aung Thein, živina in ribištvo,
  26. U Myint Thein, rudniki,
  27. U Kyaw Tin, napredek obmejnih območij, ras v državi in razvoj,
  28. general brigadir Than Tun, napredek obmejnih območij, ras v državi in 
razvoj,
  29. Thura U Thaung Lwin, prevoz po železnicah,
  30. general brigadir Thura Aung Ko, verske zadeve,
  31. U Nyi Hla Nge, znanost in tehnologija,
  32. dr. Chan Nyein, znanost in tehnologija,
  33. U Hlaing Win, socialna varnost, olajšave in ponovna naselitev,
  34. general brigadir Maung Maung, šport,
  35. general brigadir Kyaw Myint, transport,
  36. U Pe Than, transport.
 
  H) Nekdanji člani vlade
  1. U Khin Maung Thein, minister za finance in fiskus (upokojen 1. 2. 2003),
  2. Daw Su Su Thein, soproga U Khin Maung Theina,
  3. general major Ket Sein, minister za zdravstvo, (upokojen 1. 2. 2003)
  4. Daw Yin Yin Myint, soproga general majorja Ket Seina,
  5. U Nyunt Swe, namestnik ministra za zunanje zadeve.
 
  I) Drugi imenovani, povezani s turizmom
  1. general polkovnik (upokojen) Khin Maung Latt, generalni direktor,
  2. kapetan, (upokojen) Htay Aung, upravni direktor,
  3. U Tin Maung Swe, generalni poslovodja,
  4. U Khin Maung Soe, generalni poslovodja,
  5. U Tint Swe, generalni poslovodja.
 
  J) Višji častniki ministrstva za obrambo
  1. viceadmiral Kyi Min, glavni poveljnik (mornarica),
  2. poveljnik ladjevja Soe Thein, vodja osebja (mornarica),
  3. general brigadir Myat Hein, glavni poveljnik (letalstvo),
  4. general brigadir Maung Nyo, generalni pribočnik,
  5. general brigadir Soe Maung, sodnik, generalni advokat,
  6. general major Lun Maung, generalni inšpektorat,
  7. general brigadir Saw Hla Provost, maršal,
  8. polkovnik Sein Lin, direktor artilerije,
  9. general brigadir Kyi Win, direktor artilerije in orožja,
  10. polkovnik Than Sein, bolnišnica za obrambne sile,
  11. general brigadir Win Hlaing, direktor nabave,
  12. general brigadir Khin Aung Myint, direktor za stike z javnostjo in 
psihološko vojno,
  13. general brigadir Than Maung, direktor ljudske milice in obmejnih sil,
  14. general brigadir Aung Myint, direktor za radiotelegrame,
  15. general brigadir Than Htay, direktor za oskrbo in transport,
  16. general brigadir Khin Maung Tint, direktor za varnostna dela,
  17. general brigadir Hsan Hsint, vojaška imenovanja,
  18. viceadmiral Kyi Min, vrhovni poveljnik (mornariški),
  19. Daw Aye Aye, soproga viceadmirala Kyi Mina,
  20. general brigadir Myat Hein, vrhovni poveljnik (letalstvo),
  21. Daw Htwe Htwe Nyunt, soproga general brigadirja Myat Heina.
 
  K) Člani urada poveljnika vojaške obveščevalne (OCMI)
  1. general brigadir Myint Aung Zaw, administracija,
  2. general brigadir Hla Aung, usposabljanje,
  3. general brigadir Thein Swe, mednarodni odnosi in zunanji odnosi,
  4. general brigadir Kyaw Han, znanost in tehnologija,
  5. general brigadir Than Tun, politika in protiobveščevalna,
  6. polkovnik Hla Min, namestnik,
  7. polkovnik Tin Hla, namestnik,
  8. general brigadir Myint Zaw, obmejna varnost in obveščevalna,
  9. general brigadir Kyaw Thein, etnične narodnosti in skupine za premirje. Boj 
proti prepovedanim drogam. Mornariška in letalska obveščevalna,
  10. polkovnik San Pwint, namestnik.
 
  L) Vojaški častniki, ki vodijo zapore in policijo
  Polkovnik Ba Myint, generalni direktor oddelka za zapore (ministrstvo za 
notranje zadeve).
 
  M) Zveza za združeno solidarnost in razvoj (USDA)
  1. U Ko Lay, župan in načelnik odbora za razvoj mesta Yangon (sekretar),
  2. Daw Khin Khin, soproga U Ko Laya,
  3. San Win, družinski član U Ko Laya,
  4. Than Han, družinski član U Ko Laya,
  5. Khin Thida, družinski član U Ko Laya,
  6. U Thein Sein, namestnik ministra za informacije (član CEC),
  7. Daw Khin Khin Wai, soproga U Thein Seina,
  8. Col Thaik Tun, namestnik ministra za gozdarstvo (član CEC),
  9. Daw Nwe Nwe Kyi, soproga polkovnika Thaik Tuna,
  10. Myo Win Thaik, družinski član polkovnika Thaik Tuna,
  11. Khin Sandar Tun, družinski član polkovnika Thaik Tuna,
  12. Khin Nge Nge, družinski član polkovnika Thaik Tuna,
  13. Khin Ei Shwe Zin Tun, družinski član polkovnika Thaik Tuna,
  14. Thura Aung Ko, namestnik ministra za verske zadeve (član CEC),
  15. general brigadir Thein Aung, namestnik ministra za energijo (član CEC),
  16. general brigadir Thura Myint Maung, namestnik ministra za notranje zadeve 
(član CEC),
  17. Zin Myint Maung, družinski član Thura Myint Maunga,
  18. polkovnik Maung Par, podžupan YCDC (član CEC),
  19. Daw Khin Nyunt Myaing, soproga polkovnika Maung Para,
  20. dr. Naing Win Par, družinski član polkovnika Maung Para,
  21. Aung Thein Lin, namestnik ministra za industrijo II (član CEC).
 
  N) Osebe, ki imajo korist od vladnih gospodarskih ukrepov
  1. U Khin Shwe, družba Zaykabar,
  2. U Aung Ko Win (Saya Kyaung), banka Kanbawza,
  3. U Aik Tun, Asia Wealth Bank, družba Olympic,
  4. U Tun Myint Naing (Steven Law), družba Asia World,
  5. U Htay Myint, družba Yuzana,
  6. Tayza, Htoo Trading,
  7. Daw Thidar Zaw, soproga Tayze.
 
  O) Državna gospodarska podjetja
  1. polkovnik Myint Aung, MD, družba Myawaddy Trading,
  2. polkovnik Myo Myint, MD, družba Bandoola Transportation Ltd,
  3. polkovnik Thant Zin (upokojen), MD, Myanmar Land and Development,
  4. major Hla Kyaw, direktor Myawaddy Advertising Enterprises,
  5. polkovnik Aung Sun, Md, Hsinmin Cement Plant Construction Project,
  6. polkovnik Ye Htut, Myanmar Economic Corporation.

AAA Zlata odličnost