Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

367. Uredba o ukrepih proti Zimbabveju, stran 944.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti Zimbabveju
1. člen
Ta uredba določa prepovedi in ukrepe proti Zimbabveju.
2. člen
V tej uredbi izraz:
– ''sredstva, drugo finančno premoženje ali ekonomski viri'' pomeni premoženje vseh vrst, ne glede na to, kako je bilo pridobljeno, ter pravne dokumente ali instrumente vseh oblik, vključno z elektronsko ali digitalno obliko, iz katerih izhaja naslov ali interes glede takega premoženja, vključno z
– gotovino;
– čeki, denarnimi nakazili in drugimi plačilnimi instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanji na računih, dolgovi in obveznostmi;
– vrednostnimi papirji, certifikati, obveznicami, zadolžnicami, pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;
– obrestmi, dividendami in drugimi prihodki iz sredstev;
– pravicami do pobota, jamstvi za dobro izvedbo posla ter drugimi finančnimi zavezami, konosamenti, zaključnicami;
– dokumenti o obstoju obresti.
– ''prepoved razpolaganja s sredstvi iz prejšnje alinee'' pomeni preprečiti vsak prenos, premik, spremembo, uporabo ali ukvarjanje s sredstvi na kakršen koli način, katerega posledica je lahko kakršna koli sprememba v njihovem obsegu, višini, lokaciji, lastnini, posesti, namembnosti ali drugi spremembi, ki bi lahko omogočila uporabo sredstev.
3. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati s sredstvi, drugim finančnim premoženjem ali ekonomskimi viri, ki pripadajo članom vlade Zimbabveja, pravnim ali fizičnim osebam, entitetam ali telesom, ki so z njimi povezana;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja subjektom iz prejšnje alinee.
(2) Seznam subjektov iz prve alinee prejšnjega odstavka je določen v prilogi, ki je sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z njo.
4. člen
Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za:
a) obrestovanje računov, s katerimi je prepovedano razpolagati, pod pogojem, da je tudi z vsemi dodatki prepovedano razpolagati;
b) uporabo računov, s katerimi je prepovedano razpolagati, za:
– nujne potrebe fizičnih oseb iz priloge, kot so plačila za hrano, zdravila, najemnino ali hipoteko za družinsko stanovanjsko hišo, ter za plačila v zvezi z medicinsko oskrbo članov te družine v Republiki Sloveniji;
– plačila davkov, premij iz obveznega zavarovanja in plačila javnih služb, kot so plin, voda, elektrika in telekomunikacije, ki jih je treba plačati v Republiki Sloveniji,
– plačila za storitve finančnih institucij v Republiki Sloveniji, ki so potrebna za upravljanje z računi.
5. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 76/01) v Zimbabve.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za nesmrtonosno vojaško opremo, ki je namenjena izključno za humanitarne in zaščitne namene, zaščitna oblačila, vključno z jopiči protiletalskega topništva in vojaškimi čeladami, ki jih v Zimbabve izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, predstavniki medijev ter delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi zadevami ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb.
(3) Prepovedano je zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka tega člena, ki sta namenjena Zimbabveju.
(4) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
6. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavitev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so jih izvedle na podlagi 3. in 5. člena te uredbe.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 3. in 5. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
7. člen
(1) Z globo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem, ki pripada članom vlade Zimbabveja, pravnim ali fizičnim osebam, entitetam ali telesom, ki so z njimi povezana (prva alinea prvega odstavka 3. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do sredstev ali finančnega premoženja subjektom iz prejšnje alinee (druga alinea prvega odstavka 3. člena);
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo v Zimbabve (prvi odstavek 5. člena);
– zagotavlja tehnično pomoč in usposabljanje v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka 5. člena, ki sta namenjena Zimbabveju (tretji odstavek 5. člena).
(2) Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (6. člen).
(2) Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, Ministrstvo za promet – Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in Ministrstvo za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
10. člen
Globe iz 7. in 8. člena te uredbe se do dne začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-26
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-1811-0105
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                     PRILOGA:
 
  1. Mugabe, Robert Gabriel, rojen 21. 2. 1924, Kutama.
  2. Buka, Flora, državni minister za program reforme zemljišč (prej državni 
minister v uradu podpredsednika Muzende), rojen 25. 2. 1968.
  3. Charamba, George, stalni tajnik in predstavnik za stike z javnostjo 
ministra za informiranje.
  4. Charumbira, Fortune, namestnik ministra za stanovanjsko in komunalno upravo 
ter javna dela, rojen 10. 6. 1962.
  5. Chigwedere, Aeneas, minister za šolstvo, šport in kulturo, rojen 25. 11. 
1939.
  6. Chihuri, Augustine, komisar (policija), rojen 10. 3. 1953.
  7. Chikowore, Enos, sekretar za zemljišča in ponovno naselitev, rojen 1936.
  8. Chinamasa, Patrick, minister za pravosodje, rojen 25. 1. 1947.
  9. Chindori-Chininga, Edward, minister za rudarstvo in energijo, rojen 14. 3. 
1955.
  10. Chiwenga, Constantine, general poročnik (vojska), rojen 25. 8. 1956.
  11. Chiwewe, Willard, višji sekretar ministrstva za zunanje zadeve, rojen 19. 
3. 1949.
  12. Chombo, Ignatius, minister za lokalno upravo, rojen 1. 8. 1952.
  13. Dabengwa, Dumiso, višji član komiteja, rojen 1939.
  14. Goche, Nicholas, minister za varnost, rojen 1. 8. 1946.
  15. Gumbo, Rugare, namestnik ministra za notranje zadeve, rojen 8. 3. 1940.
  16. Hove, Richard, sekretar za ekonomske zadeve, rojen 1935.
  17. Karimanzira, David, sekretar za finance, rojen 25. 5. 1947.
  18. Kasukuwere, Saviour, namestnik ministra za mladinske zadeve, rojen 23. 10. 
1970.
  19. Kuruneri, Christopher, namestnik ministra za finance in ekonomski razvoj, 
rojen 4. 4. 1949.
  20. Lesabe, Thenjiwe, sekretar za ženske zadeve, rojen 1933.
  21. Machaya, Jaison, namestnik ministra za rudnike in razvoj rudarstva, rojen 
13. 6. 1952.
  22. Made, Joseph, minister za kmetijstvo, rojen 21. 11. 1954.
  23. Madzongwe, Edna, namestnik sekretarja za proizvodnjo in delo, rojen 11. 7. 
1943.
  24. Mahofa, Shuvai, namestnik ministra za mladinski razvoj, vprašanja spola, 
in ustvarjanje delovnih mest, rojen 4. 4. 1941.
  25. Makoni, Simbarashe, minister za finance, rojen 22. 3. 1950.
  26. Malinga, Joshua, namestnik sekretarja politbiroja, namestnik sekretarja za 
prizadete in prikrajšane, rojen 28. 4. 1944.
  27. Mangwana, Paul, državni minister za podjetja in paradržave (prej namestnik 
ministra za pravosodje, pravne in parlamentarne zadeve), rojen 10. 8. 1961.
  28. Mangwende, Witness, minister za promet in zveze (prej namestnik sekretarja 
za upravo), rojen 15. 10. 1946.
  29. Manyika, Elliot, minister za mladino, rojen 30. 7. 1955.
  30. Manyonda, Kenneth, namestnik ministra za industrijo in mednarodno 
trgovino, rojen 10. 8. 1934.
  31. Marumahoko, Reuben, namestnik ministra za energijo in razvoj električne 
energije, rojen 4. 4. 1948.
  32. Masuku, Angeline, sekretar politbiroja, sekretar za varstvo invalidov in 
oseb v neugodnem položaju, rojen 14. 10. 1936.
  33. Mathuthu, T, namestnik sekretarja za promet in socialno varnost.
  34. Midzi, Amos Bernard Muvenga, minister za energijo in razvoj električne 
energije, rojen 4. 7. 1952.
  35. Mnangagwa, Emmerson, predsednik parlamenta, rojen 15. 9. 1946.
  36. Mobeshora, Swithun, minister za promet in zveze, rojen 20. 8. 1945.
  37. Mohadi, Kembo, minister za notranje zadeve (prej namestnik ministra za 
stanovanjsko in komunalno upravo ter javna dela), rojen 15. 11. 1949.
  38. Moyo, Jonathan, minister za informiranje, rojen 12. 1. 1957.
  39. Moyo, July, minister za komunalno službo, za socialno varstvo in 
zavarovanje za brezposelne, rojen 7. 5. 1950.
  40. Moyo, Simon Khaya, namestnik sekretarja za pravne zadeve, rojen 1945.
  41. Mpofu, Obert, namestnik sekretarja za državno varnost, rojen 12. 10. 1951.
  42. Msika, Joseph, podpredsednik, rojen 6. 12. 1923.
  43. Muchena, Olivia, državni minister za informacije in javnost (prej državni 
minister v uradu podpredsednika Msika), rojen 18. 8. 1946.
  44. Muchinguri, Oppah, sekretar za kulturna vprašanja in vprašanja spola, 
rojen 14. 12. 1958.
  45. Mudenge, Stan, minister za zunanje zadeve, rojen 17. 12. 1941, Zimutu 
Reserve.
  46. Mugabe, Grace, soproga Roberta Mugabeja, rojena 23. 7. 1965.
  47. Mugabe, Sabina, višji član odbora politbiroja, rojen 14. 10. 1934.
  48. Mujuru, Joyce, minister za kmetijske vire in vodo, rojen 15. 4. 1955.
  49. Mujuru, Solomon, višji član odbora, rojen 1949.
  50. Mumbengegwi, Samuel, minister za višje šolstvo in tehnologijo, rojen 23. 
10. 1942.
  51. Murerwa, Herbert, minister za finance in ekonomski razvoj (prej minister 
za industrijo in mednarodno trgovino), rojen 31. 7. 1941.
  52. Mushohwe, Christopher, namestnik ministra za promet in zveze, rojen 6. 2. 
1954.
  53. Mutasa, Didymus, sekretar za zunanje odnose, rojen 27. 7. 1935.
  54. Mutiwekuziva, Kenneth, namestnik ministra za razvoj malih in srednjih 
podjetij, rojen 27. 5. 1948.
  55. Muzenda, Simon Vengesai, podpredsednik, rojen 28. 10. 1922.
  56. Muzenda, Tsitsi, višji član odbora politbiroja, rojen 28. 10. 1922.
  57. Muzonzini, Elisha, brigadir (obveščevalna služba), rojen 24. 6. 1957.
  58. Ncube, Abedinico, namestnik ministra za zunanje zadeve, rojen 13. 10. 
1954.
  59. Ndlovu, Naison, sekretar za proizvodnjo in delo, rojen 22. 10. 1930.
  60. Ndlovu, Sikhanyiso, namestnik sekretarja komisariata, rojen 20. 9. 1949.
  61. Nhema, Francis, minister za okolje in turizem, rojen 17. 4. 1959.
  62. Nkomo, John, posebne zadeve v uradu predsednika (prej minister za notranje 
zadeve), rojen 22. 8. 1934.
  63. Nkomo, Stephen, višji član komiteja, rojen 1925.
  64. Nyoni, Sithembiso, minister za razvoj malih in srednjih podjetij (prej 
državni minister, neformalni oddelek), rojen 20. 9. 1949.
  65. Parirenyatwa, David, minister za zdravstvo in varstvo otrok (prej 
namestnik ministra), rojen 2. 8. 1950.
  66. Pote, S M, namestnik sekretarja za vprašanja spola in kulture.
  67. Rusere, Tinos, namestnik ministra za kmetijske vire in vodni razvoj, rojen 
10. 5. 1945.
  68. Sakupwanya, Stanle, namestnik sekretarja za zdravstvo in varstvo otrok.
  69. Sekeramayi, Sidney, minister za obrambo, rojen 30. 3. 1944.
  70. Shamuyarira, Nathan, sekretar za informacije in javnost, rojen 29. 9. 
1928.
  71. Shiri, Perence, maršal v letalstvu (letalstvo), rojen 1. 11. 1955.
  72. Shumba, Isaiah, namestnik ministra za izobraževanje, šport in kulturo, 
rojen 3. 1. 1949.
  73. Sikhosana, Absolom, sekretar politbiroja, sekretar za vprašanja mladine.
  74. Stamps, Timothy, minister za zdravstvo in varstvo otrok, rojen 15. 10. 
1936.
  75. Tawengwa, Solomon, namestnik sekretarja politbiroja, namestnik sekretarja 
za finance, rojen 15. 6. 1940.
  76. Tungamirai, Josiah, sekretar za zaposlovanje in indigenizacijo, rojen 8. 
10. 1948.
  77. Utete, Charles, sekretar v kabinetu, rojen 30. 10. 1938.
  78. Zimonte, Paradzai, vodja zaporov.
  79. Zvinavashe, Vitalis, general (CDS), rojen 1943.

AAA Zlata odličnost