Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

375. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija, stran 954.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE in Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC), 20. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) ter 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija ustanovi javni zavod Moderna galerija (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Moderna galerija v Ljubljani je bila ustanovljena z Uredbo Vlade Ljudske republike Slovenije z dne 30. 12. 1947 (Uradni list LRS, št. 1/48). Leta 1951 so odprli prvo stalno razstavo slovenske umetnosti od impresionizma do leta 1950. Stalne razstave so bile na novo postavljene v letih 1960, 1962, 1963, 1980, 1988, 1990, 1994 in 2001. Leta 2000 je bila prvič predstavljena mednarodna zbirka 2000+. S sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni list RS, št. 29/96 in 49/97) pa je Vlada Republike Slovenije uredila njegovo organizacijo in delovanje z veljavnimi predpisi.
3. člen
(1) Moderna galerija je nacionalni muzej, ki v skladu s svojim poslanstvom deluje na področju dveh vsebinskih sklopov – moderne in sodobne umetnosti.
(2) Kot muzej moderne umetnosti sistematično raziskuje, zbira in predstavlja umetnost modernizma in njegove tradicije. Ukvarja se predvsem s slovensko umetnostjo 20. stoletja od začetkov modernizma okoli leta 1900, pa tudi s sodobnimi umetniki, ki nadaljujejo tradicije modernističnih teženj.
(3) Kot muzej sodobne umetnosti skrbi za sodobne prakse na področju vizualnih umetnosti. Predstavlja nove vsebine in nove načine izražanja, razstavljanja in interpretiranja sodobnosti ter z rednimi odkupi del slovenskih avtorjev vzpostavlja stalno zbirko umetnosti 21. stoletja, z odkupi del tujih umetnikov pa dopolnjuje mednarodno zbirko 2000+.
4. člen
(1) Ime zavoda je Moderna galerija.
(2) V mednarodnem poslovanju galerija uporablja ime The Museum of Modern Art.
(3) Sedež javnega zavoda: Tomšičeva 14, Ljubljana.
(4) Zavod je pravna oseba.
(5) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
5. člen
Zavod sestavljata notranji organizacijski enoti, in sicer oddelek za moderno umetnost in oddelek za sodobno umetnost.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
(1) Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, kot javno službo obvezno opravlja naslednje naloge:
– zbira, evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– varuje in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom galerije,
– razvija vlogo osrednje galerije za področja svojih zbirk v sodelovanju z mrežo muzejev, uporabniki, partnerji,
– v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja tovrstnega muzejskega gradiva,
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave s področja svojega delovanja, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami v galerijskih prostorih in izven njih razstavlja in postavlja sodobna dela domačih in mednarodnih umetnikov,
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem, strokovnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in državnimi javnimi zavodi ter Radiotelevizijo Slovenija,
– omogoča prostorske pogoje za raziskovanje, ustvarjanje in teoretsko proučevanje modernih in sodobnih umetnosti,
– s predavanji, diskusijami, okroglimi mizami, delavnicami, seminarji in publikacijami skrbi za sprotno teoretsko in kritiško spremljanje moderne in sodobne umetnosti,
– v laboratoriju za nove medije raziskuje in predstavlja sodobno umetnost, ki nastaja s pomočjo novih informacijskih tehnologij,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev, vodi strokovno izobraževanje pripravnikov,
– ustrezni komisiji daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom Republike Slovenije in ostalimi muzeji,
– letni program razstav in prireditev usklajuje z razstavnimi termini z ostalimi državnimi muzeji,
– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti, ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega materiala,
– vodi evidenco nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine naravnega izvora,
– evidentira premično kulturno dediščino po standardih UNESCO (Object ID),
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja delovanja zavoda,
– redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja, redno posreduje informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa.
(2) Za uresničevanje svojega poslanstva mora biti zavod odprt za ogled razstav vse dni v letu, razen dogovorjenih prazničnih dni, ter mora zagotoviti brezplačen ogled stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
– O/92.511  Dejavnost knjižnic
– O/92.521  Dejavnost muzejev
– O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
– O/92.110  Snemanje filmov in video filmov
– M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d. n.
– K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.810  Fotografska dejavnost
– K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
– K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/72.600  Druge računalniške dejavnosti
– K/72.400  Omrežne podatkovne storitve
– K/72.300  Obdelava podatkov
– K/72.220  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
– K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– H/55.304  Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
– H/55.303  Dejavnost slaščičarn, kavarn
– H/55.400  Točenje pijač
– G/52.471  Dejavnost knjigarn
– G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
– G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– K/71.100  Dajanje avtomobilov v najem
– K/71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K/74.120  Računovodske in knjigovodske dejavnosti, razen revizijske dejavnosti
       in davčnega svetovanja
– K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.400  Oglaševanje
– K/74.851  Prevajanje
– K/74.872  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
– DE/22.150  Drugo založništvo
– DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
– DE/22.110  Izdajanje knjig
– DE/22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320  Razmnoževanje video zapisov
– DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
9. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
10. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene od strok s področja dela zavoda,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
11. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet oziroma strokovni svet ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
12. člen
(1) Naloge direktorja so:
1. načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
2. sprejema strateški načrt,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja oziroma ministra,
13. imenuje pomočnike direktorja,
14. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
15. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
16. skrbi za promocijo zavoda,
17. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
18. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
19. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
20. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
21. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
22. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
23. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
24. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
25. opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) Svet zavoda daje soglasje k aktom iz 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka.
13. člen
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta zavoda, razen pri sklepanju:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
(1) Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih področij:
– za področje strokovnega dela ali
– za področje poslovanja.
(2) O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.
(5) Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja za področje strokovnega dela mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja delovanja muzeja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju muzejskega dela,
– strokovni naziv s področja muzejske dejavnosti,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– samostojnost in iniciativnost.
(2) Pomočnik direktorja za področje poslovanja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje finančne, pravne, kadrovske in organizacijske problematike dela zavoda,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in aktivno znanje slovenskega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(3) Kandidat za pomočnika direktorja iz prvega odstavka tega člena, mora v prijavi za razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
16. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
Svet zavoda
17. člen
(1) Svet zavoda sestavlja pet članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti Ministrstvo za kulturo o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(5) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(6) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– potrjuje letno poročilo,
– daje soglasje k cenam storitev,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k predlogu o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda in k predlogu načina pokrivanja primanjkljaja zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Strokovni svet
19. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, eden pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen,
– enega člana strokovnega sveta predlaga Kulturniška zbornica Slovenije,
– po enega člana predlagajo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost Univerze v Ljubljani in Skupnost muzejev Slovenije.
(2) Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
(3) Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
(4) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(5) Mandat članom strokovnega sveta traja pet let. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(6) Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(7) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(8) Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
20. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je bil zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
21. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda oziroma strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
(2) Svetu zavoda oziroma strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
22. člen
(1) Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, po katerem je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
23. člen
Člana sveta zavoda razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra.
24. člen
(1) Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica, ki ga ureja akt iz drugega odstavka 19. člena tega sklepa.
(2) Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog strokovni svet ali minister.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
(1) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
zgradbo na Tomšičevi 14, Ljubljana.
(2) Zavod upravlja z vsem svojim premičnim premoženjem in inventariziranimi muzejskimi zbirkami ter knjižničnim gradivom.
26. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s sponzorskimi vložki, z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
27. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
29. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami in muzejskimi zbirkami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
30. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje z delom v. d. direktorja do imenovanja novega v skladu s tem aktom.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut javnega zavoda Moderna galerija z dne 11. 12. 1997, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni list RS, št. 29/96 in 49/97).
34. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register.
35. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-00/2004-1
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-3511-0079
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost