Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

391. Odlok o komunalnih taksah v Občini Lendava, stran 992.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 8. ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 7. seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse na območju Občine Lendava.
2. člen
V Občini Lendava se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za glasbene avtomate v javnih lokalih,
2. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
3. za igralna sredstva v javnih lokalih (igralni avtomati, bilijard, ipd.),
4. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
6. za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov na mestih, za katera to določi občinski svet in na katerih organizira čuvanje vozil,
7. za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje ali druge začasne namere,
8. za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
9. za druge taksne predmete in storitve v skladu z zakonom.
Komunalne takse iz 4. točke predhodnega odstavka tega člena se ne more predpisovati za napise firm, ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni.
3. člen
Komunalne takse so izražene v točkah in je za posamezne taksne predmete oziroma storitve določene v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke določa Občinski svet občine Lendava in jo praviloma enkrat letno valorizira in usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
4. člen
Taksni zavezanci so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo predmete, za katere je predpisano plačilo komunalne takse.
II. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE OBVEZNOSTI
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom njegove uporabe, preneha pa z odstranitvijo le-tega oziroma ob prenehanju njegove uporabe glede na naravo taksnega predmeta.
6. člen
Okoliščina, da taksnega predmeta taksni zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
Komunalne takse odmerja in pobira Občina Lendava na podlagi prijav taksnih zavezancev, prijav pristojnega občinskega organa oziroma pooblaščene osebe Občine Lendava.
Taksni zavezanec je dolžan za komunalne zadeve pristojnemu občinskemu organu oziroma pooblaščeni osebi Občine Lendava prijaviti nastanek taksne obveznosti najmanj osem dni pred njenim nastankom.
8. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta,
– vsa druga dejstva, ki so pomembna za določitev višine komunalne takse.
Za potrebe prijave taksne obveznosti občina lahko izda poseben formular.
9. člen
V primeru, da taksna obveznost posameznega taksnega zavezanca traja neprekinjeno več kot 3 mesece, Občina Lendava in taksni zavezanec skleneta pogodbo o uporabi taksnega predmeta oziroma opravljanju storitev, za katere je predpisano plačilo komunalne takse, v kateri se opredeli način uporabe taksnih predmetov oziroma opravljanja storitev, določi skupni znesek takse in način plačila takse.
10. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ oziroma pooblaščena oseba Občine Lendava.
11. člen
Komunalne takse taksni zavezanci plačujejo vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo komunalne takse odmeri s posebno odločbo, ki jo je taksni zavezanec dolžan plačati v 8 dneh od vročitve odločbe.
Komunalne takse iz 6. in 7. točke prvega odstavka 2. člena tega odloka taksni zavezanci plačajo neposredno pristojnemu občinskemu organu oziroma pooblaščeni osebi Občine Lendava na kraju samem.
O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu na kraju samem se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo o odmeri in plačilu komunalne takse.
12. člen
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba komunalno takso plačati pred izdajo soglasja ali dovoljenja. Pristojni organ, ki soglasje ali dovoljenje izdaja mora pred izdajo soglasja ali dovoljenja preveriti ali je bila komunalna taksa pravilno odmerjena in plačana.
13. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi v skladu z veljavnimi predpisi.
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
14. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Lendava.
15. člen
V primeru neprijave taksnega predmeta ali neplačevanja komunalne takse lahko odredi pristojni občinski organ oziroma pooblaščena oseba Občine Lendava odstranitev taksnega predmeta z javne površine na stroške taksnega zavezanca.
Pristojni občinski organ oziroma pooblaščena oseba Občine Lendava je zavezana neplačano ali premalo plačano takso izterjati od taksnega zavezanca po sodni poti.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Občine Lendava.
17. člen
Komunalnih taks ne plačuje Občina Lendava.
Plačila komunalnih taks so oproščene nevladne organizacije in neprofitne organizacije, s sedežem v Občini Lendava, pri opravljanju turistične, kulturne, športne in humanitarne dejavnosti. Nevladna oziroma neprofitna organizacija se oprosti plačila komunalnih taks s posebno odločbo, ki jo pristojni občinski organ izda na predlog organizacije.
Plačila komunalnih taks so oproščene objave z namenom zdravstvenega varstva ljudi in živali, in objave izobraževalnih organizacij.
Župan Občine Lendava lahko v posebej utemeljenih primerih, zlasti ko gre za javni interes, posameznega taksnega zavezanca oprosti plačila komunalnih taks.
III. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik pa z denarno kaznijo 150.000 SIT, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti v roku iz 7. člena oziroma 21. člena tega odloka,
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti in ne plača predpisane takse v skladu s tem odlokom,
– v prijavi navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero komunalne takse.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve do tretje alinee prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Vrednost točke za leto 2004 znaša 20 SIT.
20. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisano plačilo komunalne takse, so dolžni taksne obveznosti prijaviti Občini Lendava najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavi in preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 34/91 in 1/94).
Ostali občinski predpisi se uskladijo z določili tega odloka v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve.
Št. 01503-0036/2003
Lendava, dne 29. decembra 2003.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.
               TARIFA KOMUNALNIH TAKS

                Tarifna številka 1

  Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih lokalih se plača 
letna taksa 1000 točk
  Pojasnilo:
  1. Javni lokali so poslovni prostori, namenjeni opravljanju gostinske 
dejavnosti (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, okrepčevalnice, bifeji, 
itd.) kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v 
katerih se zadržujejo gostje.
  2. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki kot lastnik, najemnika ali 
na drugačni pravni podlagi opravlja gostinsko dejavnost v javnem lokalu, v katerem 
ima postavljen glasbeni avtomat, ne glede na to ali je lastnik glasbenega avtomata 
ali ne.
  3. Za uporabo glasbenega avtomata v prostorih društev se taksa ne plača, razen 
v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.

                Tarifna številka 2

  Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača taksa:
  a) za avtomatsko kegljišče (od steze) 1500 točk/leto,
  b) za elektronski igralni avtomat 300 točk/mesec,
  c) za biljard (navadni ali avtomatski) 200 točk/mesec,
  d) za druga igralna sredstva 100 točk/mesec.
  Pojasnilo:
  1. Za mehanska oziroma elektronska igralna sredstva se štejejo mehanske 
oziroma elektronske naprave, kot so razni stenski ali samostoječi igralni 
avtomati, biljard, namizne igre in podobne naprave, ne glede na način plačevanja 
njihove uporabe.
  2. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe, 
ki veljajo za tarifno številko 1.
  3. Za igralna sredstva, kjer imajo igralci ob vplačilu določenega zneska 
možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni odvisen od njihovega znanja ali 
spretnosti, temveč od naključja, pravna ali fizična oseba ni taksni zavezanec po 
tem odloku, ampak po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).
  4. Za uporabo igralnih sredstev v prostorih društev se taksa ne plača, razen v 
tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.

                Tarifna številka 3

  Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje 
gostinske in turistične dejavnosti se plača taksa dnevno za vsak uporabljeni m2 
površine, po naslednjih kriterijih:
  – za gostinstvo, slaščičarno, trgovino 5 točk
  – za namene gradbeništva (adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov):
  – v turistični sezoni 2 točki
  – izven sezone 1 točka.
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne 
površine po tej tarifni številki.
  Pojasnilo:
  1. Z javno površino po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov 
in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.
  2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.
  3. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z 
določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma 
za dejanski čas uporabe, če gre za začasno postavitev, v dvojnem znesku.

                Tarifna številka 4

  1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za 
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, se plača taksa dnevno:
  – za vsak uporabljeni m2 površine 5 točk.
  2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za zabavne 
prireditve za gospodarske namene, se plača taksa dnevno:
  – za vsak uporabljeni m2 površine 10 točk.
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne 
površine po tej tarifni številki.
  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne 
prireditve za gospodarske namene.

                Tarifna številka 5

  Za uporabo javnega prostora za začasne namene:
 
– za avtomate za prodajo toplih
 in hladnih napitkov             200 točk/mesec
– za kioske za vsak začeti m2          15 točk/dan
– za stojnice za vsak začeti m2         15 točk/dan
– za cirkus, zabaviščni park,
za vsak začeti m2                3 točke/dan
– za premične gostinske prikolice
in premične prodajne objekte
za prodajo blaga zunaj prodajaln        200 točk/dan
– za priložnostna parkirišča:
·50 točk dnevno
·150 točk dnevno za kombi ali osebno vozilo s prikolico in 300 točk za tovornjake
 in avtobuse.
 
  Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine Lendava, so 
oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira 
proračun.
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne 
površine po tej tarifni številki.
  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
  Kot parkirano se šteje vozilo, ki je na javni površini ustavljeno za dalj kot 
30 minut.

                Tarifna številka 6

  Za napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov:
 
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih plakatnih mestih, ki so trajnejšega
 značaja, za vsak začeti m2                30 točk/mesec
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih
 plakatnih mesti, ki niso trajnejšega značaja,
 za vsak začeti m2                      2 točki/dan
– elektronski displeji in drugi svetlobni napisi,
 za vsak začeti m2                    200 točk/mesec
– transparenti in druge oblike visečih reklam,
 za vsak začeti m2                      10 točk/dan
– oglasne omarice in vitrine, za vsako omarico
 in vitrino                        200 točk/mesec
 
  Pojasnilo:
  1. Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je nameščen tako, da 
je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo 
nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.
  2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel, 
elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.
  3. Takse po tej tarifi se ne plačujejo za zakonsko obvezne označbe firme 
družbe (en napis), označbe podružnice (en napis) oziroma drug napis, ki po vsebini 
označuje dejavnost poslovne enote (en napis). Vsaka nadaljnja označba šteje kot 
reklamni napis.
  4. Plačila komunalne takse iz te točke taksne tarife so oproščeni taksni 
predmeti, ki se nanašajo v zaprtih prostorih.
  5. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine Lendava, so 
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki za namene, ki jih financira 
proračun.
  6. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za komunalne zadeve 
pristojnemu organu sporočiti do 28. februarja v letu število, velikost in vrsto 
reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, 
potrebnih za odmero komunalne takse.
  7. Če se zavezanec ne ravna po določilu 6. točke, se mu odmeri komunalna taksa 
v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.

                Tarifna številka 7

  Za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov na 
mestih, za katera tako določi občinski svet in na katerih organizira čuvanje vozil
Za vsako parkirišče za posamezni avtomobil
oziroma njegov priklopnik                 1800 točk/ leto
 
                         Župan – Polgármester
                           Občine Lendava
                         mag. Anton Balažek l. r.AAA Zlata odličnost