Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

378. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, stran 966.

Na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
A K T A
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
1. člen
V aktu o ustanovitvi stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) se v prvem odstavku 18. člena črta besedilo »predsednika in«.
2. člen
V 19. členu se doda dvanajsta alinea, ki se glasi:
– daje soglasje k sklepanju prodajnih pogodb, kjer pogodbeni znesek presega vrednost petsto milijonov tolarjev.«.
3. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »tri mesece« nadomesti z besedilom »45 dni«.
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki je poslovno popolnoma sposobna in poleg z ZJS določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj in
– druge pogoje, ki jih določa nadzorni svet.«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začnejo z dnem sprejema.
Št. 408-04/2000-11
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2004-2511-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost