Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

1110. Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic Evropske unije
1111. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju med pristojnimi organi držav članic ter sodelovanju med njimi in Evropske komisije za zagotavljanje pravilnega izvajanja zootehniške zakonodaje
1112. Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu
1113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje
1114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev
1115. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji
1116. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo
1117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje
1118. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje
1119. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo
1120. Pravilnik o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke
1121. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo
1122. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme
1123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za plemenske prašiče
1124. Pravilnik o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
1125. Pravilnik o spremembah pravilnika o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
1126. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme
1127. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo
1128. Pravilnik o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
1129. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze

OBČINE

Ajdovščina

1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
1131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij

Bled

1132. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled
1133. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1182/2 k.o. Želeče
1134. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1182/3 k.o. Želeče

Brezovica

1135. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005

Brežice

1136. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Brežice

Cerkno

1137. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2004
1138. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Divača

1139. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2004

Dobrova-Polhov Gradec

1140. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Idrija

1141. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2004
1142. Sklep o prerazporeditvi presežka od upravljanja enotnega zakladniškega računa po letnem obračunu za leto 2003

Ig

1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
1144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kidričevo

1145. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004

Križevci

1146. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2004
1147. Odlok o priznanjih Občine Križevci

Lendava

1148. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
1149. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Lendava
1150. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava

Ljubljana

1151. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
1152. Sklep o začasni razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1153. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1, CF3
1154. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠP 6/2 SKIP

Loški Potok

1155. Program priprave izdelave občinskega lokacijskega načrta za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Loški Potok

Markovci

1156. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Markovci

Medvode

1157. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Medvode
1158. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji
1159. Sklep o številu otrok v oddelkih Vrtca Medvode

Miren-Kostanjevica

1160. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica
1161. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica

Novo mesto

1162. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
1163. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
1164. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programske zasnove za PIN za odlagališče inertnih odpadkov in predelave gradbenih odpadkov Rajnovšče)

Oplotnica

1165. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2002
1166. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002

Postojna

1167. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta "Ob Pivki p19/s15"

Rogašovci

1168. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci

Sodražica

1169. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2004

Šentjur

1170. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Hruševec
1171. Program priprave spremembe zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur, v nadaljevanju besedila lokacijski načrt (LN) industrijske cone Šentjur

Šmartno pri Litiji

1172. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti