Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, stran 2985.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 odl. US U-I-224/00-15, 110/02), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 2/86 – popr., 42/85, 47/87, 5/90, RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 odl. US U-I-33/95-12, 39/96 odl. US U-I-159/96, 61/96 odl. US U-I-321/96, 35/97, 45/97 odl. US U-I-167/97, 73/97 odl. US, 87/97, 73/98, 31/99 odl. US Up 120/97, 31/00, 33/00 odl. US U-I-279/99, 24/01, 60/02 odl. US U-I-380/98-14, 7/03, 92/03 odl. US U-I-319/00-21) ter 33. in 74. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 4. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
1. člen
Spremeni se 1. točka 17. člena odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 20/01, 79/03), tako da se glasi:
"1. Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti na območju obrtnih in servisnih con zagotavlja občinsko javno podjetje, redno vzdrževanje javnih poti pa krajevna skupnost, vsaka na svojem območju. Javno podjetje mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah."
2. člen
V tretji alinei 4. točke 22. člena se vejico za besedo stanovanjske nadomesti z besedo "in" ter črta besedi "in pomožne.".
Doda se 5. točka 22. člena, ki se glasi:
"5. Zgornje določbe glede varovalnega pasu ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov. Za gradnjo enostavnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, veljajo varovalni pasovi, določeni s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).".
3. člen
Spremeni se 3. točka 43. člena, tako da se glasi:
" 3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in v skladu s pogoji pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03)."
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 343-55/99
Ajdovščina, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost