Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig, stran 2995.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 8. redni seji, dne 3. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejema dopolnitev 5. člena točke 14.3. Posegi v naravne prvine prostora, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (Uradni list RS, št. 70/98), za dolino reke Iške do Iškega vintgarja v planski celoti V 15 Iška vas, po projektu Arhe, Židovska steza 4, Ljubljana, pod številko projekta: 23/02.
2. člen
5. člen se dopolni tako, da se za točko 14. 3. Posegi v naravne prvine prostora doda besedilo točk:
 
14.3.1. Posamezna območja podrobnejših prostorskih ureditvenih pogojev so prikazana na pregledni karti PKN v merilu 1:500 številka LJ-J-34, LJ-J-43, LJ-J-44 in obsegajo naslednja zemljišča parc. št.: 790, 1642/95, 766, 1642/1, 770/2, 838/2, 1642/8, 27/1, 1642/8, 30/1, 40/1, 27/2, 29/1, 259, 1642/8 vsa k.o. Iška vas.
Prostorsko ureditveni pogoji določajo ureditveni režim doline reke Iške in osveščanje s službo za informiranje in vzdrževanje reda in čistoče, kot to določa zakon o ohranjanju narave.
 
14.3.2. Funkcija območij s pogoji za izrabo
Cilj ureditve je varovanje in sanacija naravne in kulturne dediščine v naselju Iška vas, Iška in v dolini reke Iške do doma v Iškem vintgarju, ureditev parkirnega režima, ureditev kurišč, osveščanje in obveščanje, popestritev rekreacije in turistične ponudbe.
Območje 1: ki se nahaja v Iški vasi s središčno točko ob vhodu v dolino. Obstoječe je že košarkaško igrišče z urejeno razsvetljavo, sanitarijami in manjšim bifejem,
Območje 2: mokrišče na desnem bregu reke pri mostu v Iški vasi, ki je že močno degradirano (zasipanje na desnem bregu in odvažanje proda na levem bregu Iške),
Območje 2A: pri odcepu za Krim,
Območje 3: naravni rečni meandri in brzice reke Iške v zoženem delu doline,
Območje 3A: skrajni južni rob ob travniku (Teglova pustinja),
Območje 4: bližina doma v Iškem vintgarju ob reki Iški, v zoženem delu doline,
Območje 4A: nasproti območja 4 (pri parkirišču),
Območje 5: prostor pred porušenim domom v Iškem Vintgarju, sedanjim pritličnim gostinskim objektom in neurejenimi parkirišči.
Podrobnejši opis ureditve posameznih območij:
Območje 1: se nadgradi z montažno lahko konstrukcijo tribun brez nadstrešnice z lesenimi nastopnimi ploščami v tlorisnih izmerah maks. 4 X 40 m, višine 1,4 m, s travnatim igriščem za odbojko, badminton ali druge aktivnosti, baliniščem in informativno točko – lesenim objektom v tlorisnih izmerah 1,5 X 3 m in višine 2,5 m z nadstreškom in minimalnim naklonom 6° enokapne pločevinaste strehe. V sklopu informacijskega objekta se organizira izposojevalnica koles (stojala za kolesa so postavljena na prostem, z možnostjo shranjevanja koles v objektu), saj je v širši okolici veliko različnih možnosti za kolesarske izlete. Na objektu se namesti večja informacijska tabla, ki bo prikazovala geografsko lego, možnosti preživljanja prostega časa ter režim doline reke Iške.
Celota je urejena tako, da se loči peščeno parkirišče od ostalega travnatega dela z barierami, ki preprečujejo neposreden dovoz avtomobilov do rekreativnega območja (kompozicija je izdelana iz hlodov, ki spominja na splavarjenje lesa po reki). Prostor za piknike je opremljen z urejenimi kurišči (prefabricirani betonski elementi sidrani v tla, ki ne presegajo višine 70 cm), kjer je edina možnost kurjenja ognja. V tem območju je dovoljeno organizirati piknike do 22. ure zvečer.
Ob parkiriščih se uredi dva prostora za smeti z rednim odvozom. Velikost kontejnerjev se določi glede na potrebe. Manjših smetnjakov se ne postavlja.
Območje 2: je potrebno sanirati – odpeljati nasuti material in vzpostaviti prvotno stanje na desnem bregu reke Iške ter robove zaščititi s fizičnimi ovirami, da preprečimo dovoz novega materiala. Na drugem, levem bregu Iške se s fizičnimi ovirami (posamezne skale sidrane v tla) zapre dostop avtomobilom do reke, možna pa je rekreacija ob vodi.
Območje 2A: pri odcepu za Krim se uredi manjše peščeno parkirišče za pohodnike na Krim.
Območje 3: zaradi ožine v tem območju ni prostora za parkiranje avtomobilov in je zato prepovedano. Pred zožitvijo doline je velik travnik, ki ustvarja lep naravni ambient, ki ga od ceste ločimo z lesenim plotom za preprečevanje parkiranja.
V celotnem območju je rekreacija možna za obiskovalce, ki se pripeljejo s kolesi, z organiziranim prevozom ali pridejo peš. Zanje je postavljeno manjše število miz in klopi.
Območje 3A: na skrajnem južnem robu velikega travnika za naravno zeleno pregrado, se le v času turistične sezone uredi začasno parkirišče za osebne avtomobile. Parkirišče se uredi na naravnem terenu, brez posegov.
Območje 4: je sestavljeno iz dveh delov, katera sta bila do danes namenjena parkiranju in prostorom za piknike neposredno ob reki. Prvi severni del je namenjen samo parkiranju in je delno še razširjen. Parkirišče je predvideno peščeno z ustrezno zaščito pred izlitjem olj. Tu se postavijo tudi začasne sanitarije in kontejnerji za smeti za lesenim zaslonom. Velikost kontejnerjev se določi glede na potrebe.
Drugi južni del do območja 5 je namenjen izključno prostoru za piknike s kurišči in spremljevalnimi rekreativnimi dejavnostmi (igre z žogo, badminton, otroška igrala...).
Območje 4A: nasproti območja 4 (pri parkirišču) se v času sezone uredi začasno parkirišče za osebne avtomobile. Parkirišče se uredi na naravnem terenu, brez posegov.
Območje 5: predstavlja središčno točko v območju (srečevanje, počitek, osvežitev).
V nadomestni gradnji doma se organizira gostišče s prenočišči za pohodnike. Objekt v tlorisnih izmerah 9 m X 15 m, višine 14 m je podkleten, ima pritličje, ki je v nivoju obstoječe terase, nadstropje in izkoriščeno mansardo. Streha z naklonom 40° je krita z eternitom sive barve. Zunanja fasada doma je lesena, do prve plošče pa kamnita. Pred domom se pod obstoječo teraso postavijo stojala za kolesa. Na objektu se namesti večja informacijska tabla, ki bo prikazovala geografsko lego, možnosti preživljanja prostega časa ter režim doline reke Iške.
Med obstoječimi drevesi, ki se jih v celoti ohrani je pred domom organizirano peščeno parkirišče, ki je v času povečanega obiska doline (predvsem v poletnih mesecih) namenjeno tudi za obiskovalce doma. Parkirišče je ločeno od prostorov za piknike s fizičnimi ovirami iz skal in hlodov.
 
14.3.3. Režim varovanja
Na celotnem območju od Iške vasi po dolini reke Iške do doma v Iškem vintgarju se uvede redarska služba, ki skrbi za red in čistočo v času turistične sezone. Od 20. aprila do 20. septembra v času poletne sezone od petka do nedelje in po potrebi tudi od ponedeljka do petka v manjšem številu. Redarska služba skrbi za urejanje tekočega in mirujočega prometa, pobira parkirnino, informira obiskovalce o možnostih turističnega prevoza do želene točke in možnostih preživljanja prostega časa v dolini reke Iške, skrbi za najem kurišč, nadzira kurjenje, skrbi za odvoz smeti, skrbi za čistočo sanitarij, posreduje pri kršenju reda in miru.
V zimskem času se kontejnerji in prenosne sanitarije odstranijo in se ponovno prenesejo na lokacije v naslednji sezoni. V zimskem času obiskovalci sami poskrbijo za odnos smeti.
 
14.3.4. Promet
Skozi dolino je do doma v Iškem Vintgarju speljana asfaltirana lokalna cesta, ki je namenjena avtomobilskemu in kolesarskemu prometu. Kolesarska pot se navezuje na predviden sistem poti po Barju. Organizirano parkiranje koles je v območju 1, v Iški vasi (kjer je tudi izposojevalnica koles) in na območju 5, pri domu v Iškem Vintgarju. Možnost za daljši kolesarski izlet nudi novo parkirišče pri pokopališču na Igu, od koder je možno priti s kolesom po manj prometni poti do Iškega vintgarja. Za pešce se uredi pot po desnem bregu reke Iške ob vznožju Gmajne, kjer se na različnih koncih navezuje na planinske poti (Evropska pešpot E6, Ljubljanska mladinska pot in druge) ter na točke, ki so vezane na kulturno dediščino.
Celoten predlog za prometni režim je podrejen ideji, da bi čim več obiskovalcev z avtomobili v poletnem obdobju parkiralo na območjih 1 in 5, hkrati pa bi organizirali javni promet (izposoja koles, prevoz s turističnim prevoznim sredstvom) v dolino na različna izhodišča. Možen je tudi dostop z avtobusom iz Ljubljane v Iško vas, kjer so potem možnosti odprte.
 
14.3.5. Vodnogospodarske ureditve in pogoji
1. Širitev stanovanjske gradnje in kmetijske dejavnosti (objekti) ni dovoljena na območjih, ki so poplavno ogrožena (merodajne so poplave s stoletno povratno dobo).
2. Širitev gradnje na poplavno ogroženih območjih je dovoljena le v manjšem obsegu in na obrobju poplavnih območij, vendar na način, ki bo zagotavljal poplavno varnost objektov z upoštevanjem 50 cm varnostne višine nad gladino stoletne visoke vode v tem smislu, ostalim uporabnikom prostora.
3. Na že pozidanih območjih je potrebno pri novogradnjah zagotoviti poplavno varnost objektov z upoštevanjem 50 cm varnostne višine nad gladino stoletne visoke vode oziroma maksimalne doslej opažene kote na način, ki ne bo poslabševal razmer v tem smislu na ostalih območjih oziroma ostalim uporabnikom prostora.
4. Nove gradnje ne smejo presegati znotraj 10 m pasa vzdolž vodotoka (od zgornjega roba brežine). Znotraj 10 m pasa je možno predvideti objekte komunalne in prometne infrastrukture ter gojiti primerno zarast, in sicer takšno in na takšen način, da bo možen dostop do struge na vsaki lokaciji v primerih interventnih posegov oziroma rednih vzdrževalnih del. Objekti komunalne in prometne infrastrukture morajo biti v takšni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin in struge in zagotovljena varnost komunalnih vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda.
5. Športno rekreacijske dejavnosti so možne tudi na poplavno ogroženih površinah (razen objektov) na način, ki bo zagotavljal stabilnost površin v primeru poplavljanja.
6. Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka (mostovi).
7. Gradnja mostov, brvi in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo min. 50 cm varnostne višine.
8. Vse meteorne vode iz zaledja ali iz območja morajo biti speljane v naravne odvodnike neškodljivo za tretje osebe. Čiste meteorne vode so lahko speljane preko meteorne kanalizacije v površinske odvodnike ali ponikalnice če to dopuščajo tla.
9. Zagotoviti je treba primeren odvod zalednih voda, na način, ki ne bo ogrožal območja in poslabšal razmer na ostalih predvsem nižje ležečih območjih. Upoštevati je geomehanske lastnosti tal in poskrbeti, da ne bodo povzročale plazenje tale in erozijo pobočij.
10. Meteorne vode s povoznih površin – parkirišč bi morale biti glede na možnost onesnaženja vodotoka ali podtalnice speljane v meteorno kanalizacijo ali naravne vodotoke preko peskolovov in lovilcev olj. Glede na značaj parkirišč (sezonska in le za osebna vozila) je možna njihova izvedba tudi v peščeni obliki.
11. Predvideno parkirišče za avtobuse (glede na značaj parkirišča) pa mora biti izvedeno na način, ki bo zagotavljal varnost pred onesnaženjem to je vodotesnost površine (asfalt ali glinena podlaga pred peščenim slojem), odvodnjavanje preko lovilcev olj in omejitev napram zelenim površinam ali vodotoku z dvignjenimi robniki.
12. Vse sanitarne odpadne vode na območju morajo biti speljane v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno napravo, je začasno dovoljeno sanitarne vode voditi v vodotesne večprekatne greznice primernih dimenzij brez iztoka (strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic; (Uradni list SRS, št. 10/85). Možna je tudi postavitev prenosnih sanitarij, vendar izven območja stoletnih voda.
13. Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
14. Poseganje v strugo Iške je prepovedano oziroma dovoljeno le v primeru izvajanja rednih vzdrževalnih del in del investicijskega vzdrževanja na vodotoku in vodnogospodarskih objektih v smislu varovanja vodnega režima. Dovoljena je gradnja, mostov in brvi na lokacijah, ki so zapisani v sedmi alinei točke 14.3.5.
15. Prepovedani so kakršnikoli posegi (zasipanje struge, odstranitev prodišč, postavljanje začasnih zadrževalnikov ipd.), ki bi imeli za posledico spremembo vodnega režima z negativnimi posledicami. Odstranitev prodišč oziroma proda in postavljanje zadrževalnikov je dovoljena le pooblaščeni organizaciji in sicer v smislu varovanja vodnega režima oziroma obstoječih vodnogospodarskih ureditev in objektov, na podlagi primerne projektne dokumentacije.
16. Možna oziroma zaželena je sanacija degradiranih biotopov ob Iški, vendar le na podlagi primerne projektne dokumentacije.
17. Povsod tam, kjer obstaja možnost dostopa z avtomobili v samo strugo je treba to preprečiti s postavitvijo fizičnih barier.
18. Na območju se morajo ohraniti zelene površine in avtohtono vegetacijo v čim večji meri.
 
14.3.4. Kanalizacijsko omrežje
Na podlagi odloka o varstvu pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88, dopolnjen leta 1990) leži obravnavano območje v III. varstvenem pasu vodarne Brest. Na območju obravnavanega območja ob dolini reke Iške je v naselju Iška vas zgrajeno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne vode. Teren na obravnavanem območju omogoča ponikanje padavinske vode v zemljo. Južneje od naselja Iška vas, kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno.
V območju, ki se nahaja v Iški vasi, je treba komunalno odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, ki poteka po severnem delu obravnavanega območja. V območju z oznakama 3 in 4, kjer je predvidena ureditev okolice, je potrebno zagotoviti ureditev odvoda komunalne odpadne vode, v skladu z odlokom o varstvu virov pitne vode, ki veljajo za III. varstveni pas.
V območju kjer je predvidena nadomestna gradnja Doma v Iškem Vintgarju ter ureditev okolice je treba pri odvodu komunalne odpadne vode upoštevati, da je južno od Doma v Iškem Vintgarju predvidena izvedba črpalne vrtine. Izvedba vrtine je predvidena v PR št.: 2121V: Sanacija krajevnega vodovoda v Iški vasi VS 15/1 in VS 15/3 do VS 15/5, april 2002, izdelovalca JP Vodovod–Kanalizacija.
 
14.3.5. Vodovodno omrežje
Z izvedbo črpalne vrtine južno od Doma v Iškem Vintgarju bodo določeni novi vodovarstveni pasovi. Izvedba vrtine je predvidena v PR št. 2121V: Sanacija krajevnega vodovoda v Iški vasi VS 15/1 in VS 15/3 do VS 15/5, april 2002, izdelovalca JP Vodovod–Kanalizacija. Določila, ki veljajo na posameznih vodovarstvenih pasovih je potrebno upoštevati pri obnovi Doma v Iškem Vintgarju in gradnji spremljajočih objektov.
 
14.3.6. Elektro omrežje
Za predvidene ureditve na območju Iške je potrebno izdelati idejni načrt elektrifikacije predvidenih območij glede razsvetljave parkirišč, Doma v Iškem vintgarju in drugih objektov in križanj z obstoječimi elektroenergetskimi vodi.
 
14.3.7. Merila in pogoji za varovanje gozdov
V skladu z varovalnimi zahtevami in cilji je pri načrtovanju objektov in naprav znotraj posameznih območij urejanja potrebno upoštevati načelo optimalnega oziroma minimalnega poseganja v gozd in gozdni prostor, tako, da njegove ekološke, socialne in proizvodne funkcije ne bodo prizadete ali celo ogrožene, da bo gospodarjenje z njim (sečnja, spravilo gozdnih lesnih sortimentov, negovalna dela ipd.) ostalo neovirano, in da bo v največji možni meri ohranjena njegova krajinska tipika.
Pri načrtovanju objektov in naprav je treba zagotoviti:
– primerno mikro lokacijo objektov in naprav tako, da bo v njihovi bližini in med njimi vselej možna delna ohranitev gozdne vegetacije (gozdnih otokov, posamičnih dreves);
– ustrezen odmik objektov od obstoječega oziroma novonastalega gozdnega roba ali posamičnega gozdnega drevja; zaradi nevarnosti podiranja drevja na objekt in zaradi boljše osvetlitve je potreben odmik, enak vsaj eni višini odraslega drevja v sestoju;
– na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih vlakah; prometnice, na katere so priključene transportne poti in ki omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve, da so urejena ustrezna obračališča ipd.
 
14.3.8. Naravovarstvene smernice
– Pri urejanju piknik prostorov in parkirišč na obrežju naj se ta uredijo v odmiku, ki zagotavlja ohranjanje lastnosti brežin in obrežne vegetacije;
– Preprečevanje neorganiziranega parkiranja naj se izvede na sonaraven način z uporabo materialov, ki so značilni za ta prostor (les, posamezne skale…);
– Zaradi urejanja območja naj se ne odvzema proda iz struge Iške;
– Morebiten odvečen material naj se deponira na za to namenjeni deponiji, ki naj bo locirana izven območij naravnih vrednot.
3. člen
Grafični del odloka je na vpogled na Občini Ig in Upravni enoti Ljubljana Vič-Rudnik.
4. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-07/02-04
Ig, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost