Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1166. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002, stran 3024.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 01/02), 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1) in sklepa vlade RS z dne 27. 1. 2004 št. 350-00/2001-169 je Občinski svet občine Oplotnica dne 4. 3. 2004 na 6. redni seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002
1. člen
Sprejme se dolgoročni in srednjeročni plan – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, spremembe in dopolnitve v letu 2002.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del (v nadaljevanju: plan, Uradni list RS, št. 27/85, 42/92, 35/94, 35/96, 41/97) se nanašajo na področja, sprejeta v programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 20/00), ki so:
1. Uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem: dopolnitev območij stavbnih zemljišč z območji, za katere so bila izdana predpisana dovoljenja za gradnjo na podlagi izvedbenega akta.
2. širitev urbanih območij in drugih posegov v prostor:
2.1. širitev območij stavbnih zemljišč razpršene gradnje zaradi širitve funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov, stanovanjske in druge gradnje, za gradnjo v korist kmetije ali kmetijske proizvodnje, ureditve organizirane turistične ponudbe in širitve proizvodnih dejavnosti;
2.2. širitve ureditvenih območij naselij, za katere je ugotovljeno, da v okviru sedanjih meja nadaljnji prostorski razvoj ni možen.
3. Širitev pridobivalnega območja rudnin (gradbeni kamen – dolomit, naravni kamen – skril).
4. Uskladitev prostorskega plana občine z novimi republiškimi obveznimi izhodišči na področjih:
– promet,
– vodno gospodarstvo,
– poselitev,
– kulturna dediščina,
– naravna dediščina.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-169 z dne 27. 1. 2004, sprejet na podlagi Strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urada RS za prostorsko planiranje, št. 352-11-110/00 z dne 21. 1. 2004 o usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah planskih aktov Občine Oplotnica z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
3. člen
1. V podpoglavju 3.1. Zasnova organizacije dejavnosti:
– se za štirinajstim odstavkom tekst na področju infrastrukture dopolni z naslednjim besedilom: »Preko območja občine vodi regionalna kolesarska povezava Celje – Zreče – Oplotnica – Pesek – Lovrenc na Pohorju, nanjo pa se navezujejo lokalne kolesarske poti.«,
– za petnajstim odstavkom se doda naslednje besedilo: »Del območja občine sodi v območje nadzorovane rabe letališča v Slovenskih Konjicah. Zato je potrebno pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
2. V podpoglavju 3.2. Zasnova namenske rabe:
– se prvi stavek četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Na področju kmetijstva bomo izkoristili naravne danosti najboljših kmetijskih zemljišč; teh je 748,95 ha od 1.661,73 ha vseh obdelovalnih površin. Zaradi širjenja poselitve se površine najboljših kmetijskih zemljišč zmanjšujejo za 4,80 ha. Druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo, obsegajo 912,78 ha, zaradi širjenja poselitve se bodo tudi te površine zmanjšale za 17,94 ha.«,
– v šestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Gozdovi zavzemajo površino 1.604,93 ha ali 45% občinskega prostora. Zaradi širjenja poselitve, rekultivacije zemljišč in pridobivanja mineralnih surovin se bo površina gozdnih zemljišč zmanjšala za 16,62 ha.«,
– v trinajstem odstavku se besedilo odstavka dopolni tako, da se pred prvim stavkom tega odstavka doda besedilo: »Na področju gospodarjenja z vodami bo upoštevana naravna dinamika in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora. Tiste rabe, ki bi lahko spremenile odtočni režim, bodo usmerjene izven omenjenega prostora. Za dosego cilja obrambe pred ekstremnim delovanjem voda (in preprečitve škode v naseljih ter na infrastrukturnih objektih) bo poskrbljeno, da bodo ekstremne vode čim dlje zadrževane na mestu nastanka in da bodo izvedeni preventivni hidrotehnični ukrepi. Degradirana in ogrožena obvodna območja bodo sanirana z renaturacijami vodotokov in pripadajočih vplivnih območij, z vzpostavitvijo nadomestnih habitatov in uvajanjem posebnih režimov rabe tega prostora. Na poplavnih območjih niso dovoljeni posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost območja, še zlasti ni dopustno zasipavanje naravnih depresij in dvig obstoječe nivelete raščenega terena. Pred izdelavo prostorskih izvedbenih aktov je potrebno predhodno pripraviti strokovno podlago s področja upravljanja voda ter na podlagi ocene pričakovanih vplivov na vodni režim predvideti ukrepe za zmanjšanje teh vplivov oziroma na podlagi proučenih visokovodnih razmer podati rešitve protipoplavne varnosti.«,
– za petnajstim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: »Na območju občine so na Pohorju nahajališča naravnega in tehničnega kamna, ki bodo po opravljenih raziskavah in v skladu s pogoji pristojnih strokovnih služb po potrebi prešla v eksploatacijo. Obstoječa pridobivalna območja bodo po zaključku črpanja ustrezno sanirana.«,
– sedemnajsti odstavek se nadomesti z besedilom: »Pridobivalni območji naravnega oziroma tehničnega kamna obsegata 3,6ha.«,
– devetnajsti odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zasnovo varstva naravne dediščine tvorijo že zavarovana in za zavarovanje predlagana območja naravne dediščine. Z odlokom zavarovana naravna dediščina (Uradni list RS, št. 21/92) so: naravni spomenik potok Oplotnica in ribnik Partovec ter dendrološki naravni spomeniki (lipe in dobi), deli narave, spoznani kot naravne vrednote in predlagani za zavarovanje pa so območje Pohorja, predlagan za zavarovanje kot regijski park Pohorje, lipa pri kapelici v Čadramu, mokrotni travnik ob cesti Straža – Oplotnica, dolina Božjenice in del kamnoloma Leva kot geološka naravna vrednota. Na območju Občine Oplotnica sta evidentirani dve ekološko pomembni območji (EPO) in sicer EPO Pohorje in EPO jugovzhodno vznožje Pohorja, ki z uravnoteženo biogeografsko razporejenostjo pomembno prispevata k ohranjanju naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti. Na širšem območju občine se pričakuje ugotovitev obstoja geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot, v primeru najdb mineralov in fosilov je zato potrebno ravnati v skladu z zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99).
Za vse posege na območju naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij je potrebno predhodno pridobiti naravovarstveno soglasje. Za izdelavo vseh nadaljnjih planskih in izvedbenih aktov je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene smernice, ki jih izdela pristojna javna strokovna služba za varstvo narave. Za območje naravnih znamenitosti, ki so zavarovane z odloki (Uradni list RS, št. 21/92) se upoštevajo določila teh odlokov.
Območja varstva narave so prikazani na karti št. 7 »Zasnova varstva kulturne dediščine in zasnova varstva narave«.
Namen varovanja območij in objektov kulturne dediščine je izboljšanje stanja in ohranjanje spomenikov, njihovo redno vzdrževanje in dostopnost. Na območju občine so številna arheološka območja in arheološki spomeniki, sakralni spomeniki, znamenja ter zgodovinski in memorialni spomeniki. Grad Oplotnica sodi med umetnostne in arhitekturne spomenike. Pomembnejši kulturni spomenik državnega pomena je cerkev sv. Miklavža v Koritnem.
Del kulturne dediščine je zavarovan z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92). Del evidentirane kulturne dediščine pa je kot predlog za vpis v zbirni register dediščine opredeljen v strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine v Občini Oplotnica (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, oktober 2001). To so predvsem sakralna stavbna dediščina (kapelice), pa tudi primeri etnološke kulturne dediščine kot so posamična stanovanjska in gospodarska poslopja ter domačije.
Pri izdelavi urbanistične dokumentacije je potrebno upoštevati podrobnejša varstvena merila in režime za posamezen tip enotne kulturne dediščine iz strokovnih podlag, pa tudi določila in režime varovanja, ki jih navaja odlok. Skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je potrebno za vse posege na objetih in območjih kulturne dediščine v postopkih sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov pridobiti strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine in kulturnovarstveno mnenje.
Območja in objekti kulturne dediščine so prikazani na karti št. 7 »Zasnova varstva kulturne dediščine in zasnova varstva narave«:
– na koncu dvajsetega odstavka se doda stavek: »V okviru razvoja turistične ponudbe v občini je mogoče načrtovati tudi golf igrišče.«,
– v šestindvajsetem odstavku se, skladno s predvidenimi širitvami naselij, površina v naselju Oplotnica spremeni. Številka 77,2 se nadomesti s številko 109,55,
– osemindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Izven ureditvenih območij naselij bo gradnja možna le v zaselkih, in sicer s funkcionalnim in morfološkim zgoščevanjem zaselkov ter za potrebe, ki jih v 6. členu dopušča zakon o urejanju prostora. Nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen oziroma v povezavi z obdelavo določenega obsega kmetijskih zemljišč za potrebe kmetijstva in za potrebe dopolnilnih dejavnosti kmetij v skladu z določili dolgoročnega plana države.
Stavbna zemljišča so zemljiške parcele, na katerih so zgrajeni objekti ali so namenjene za graditev objektov. Prikazana so v kartografski dokumentaciji k temu planu na preglednih katastrskih načrtih. Nova stavbna zemljišča se določijo v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine.
Ne glede na to pa so stavbna zemljišča tudi:
– zemljišča, na katerih stojijo objekti, pa je iz dokumentacije razvidno, da gre za starejše objekte, zgrajene pred letom 1967,
– zemljišča, na katerih stojijo objekti, zgrajeni brez predpisanih dovoljenj, pa so bili vključeni v postopek legalizacije po zakonu (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93),
– zemljišča, na katerih je bil poseg izveden na podlagi gradbenega ali enotnega dovoljenja za poseg v prostor,
– zemljišča, po katerih potekajo cestni objekti,
– zemljišča, na katerih stoje komunalni in energetski objekti (transformatorske postaje, podnožje električnih stebrov, črpališča za vodo, razbremenilniki in podobno).«.
V podpoglavju 4.1. Pregled obveznih izhodišč dolgoročnega plana Republike Slovenije za pripravo dolgoročnih in srednjeročnih planov Občine Oplotnica se dopolnijo oziroma spremenijo obvezna izhodišča na področjih:
Vodno gospodarstvo:      zasnova regulacije odsekov vodotokov načela in
               usmeritve za urejanje in varovanje vodnega sistema
Varstvo naravne dediščine:  zasnova varstva regijskih parkov (regijski park
               Pohorje)
Varstvo kulturne dediščine:  zasnova varstva pomembnejše kulturne dediščine
Poselitev:          načela in kriteriji za usmerjanje poselitve
Promet:            zasnova regionalnih cest:
               R II 430 Maribor-Slivnica-Slovenska Bistrica-
               R III 700 Slovenske Konjice-Oplotnica-Ložnica
               RT 930 Pesek-Oplotnica zasnova regionalne
               kolesarske povezave Celje-Zreče-Oplotnica-Pesek
               Lovrenc na Pohorju
V podpoglavju 11.2. Kartografska dokumentacija v merilu 1:5000 se besedilo spremeni tako, da se v tretjem odstavku številka 1998 nadomesti s številko 2002.
V istem poglavju se v četrtem odstavku besedilo »bilanca površin« spremeni tako, da se glasi:
--------------------------------------------------------------------------
           Plan 1998      Sprememba  Sprememba  Plan 2002
             v ha  zaradi izločitve    v ha    v ha
                     iz Občine
                Slovenska Bistrica
--------------------------------------------------------------------------
najboljše kmetijsko  8.429,47       748,95   - 4,82   744,13
zemljišče
drugo kmetijsko    7.066,90       912,78   - 17,94   894,84
zemljišče
gozd         19.210,03      1.604,73   - 16,62  1.588,11
stavbno zemljišče   2.179,87       275,61   + 36,20   311,81
neplodno        116,93        8,93   + 3,18    12,11
           37.003,00      3.551,00        3.551,00
--------------------------------------------------------------------------
V poglavju 12. Dokumentacija k planu se v drugem stavku številka 1998 nadomesti s številko 2002.
4. člen
Določbe odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, v delu, ki se nanaša na območje Občine Oplotnica (Uradni list SRS, št. 29/89, Uradni list RS, št. 43/92, 35/94) in odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, v delu, ki se nanaša na območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 16/93) se smiselno uporabljajo tudi za spremembe in dopolnitve prostorskega plana v letu 2002.
5. člen
Grafični del sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Oplotnica je stalno na vpogled na sedežu Občine Oplotnica. Grafični del prostorskega plana je izdelan tudi v digitalni obliki in vnesen v prostorski informacijski sistem Občine Oplotnica.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008.6/2004
Oplotnica, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost