Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1135. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005, stran 2987.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 11. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00), je Občinski svet občine Brezovica na 13. redni seji dne 10. 3. 2004 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
1. člen
S proračunom Občine Brezovica za leto 2004 in 2005 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2004 in 2005.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen
Občinski proračun za leto 2004 in 2005 se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov               Proračun   Proračun
                              2004     2005
                           v 1000 SIT  v 1000 SIT
------------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki
    (70+71+72+73+74)                1.069.936   1.007.865
    tekoči prihodki (70+71)              932.869    933.910
70   Davčni prihodki                  800.642    816.331
    700 Davki na dohodek in dobiček         688.705    706.160
    703 Davki na premoženje              67.846    68.025
    704 Domači davki na blago in storitve       44.091    42.146
    707 Drugi davki                    –       –
71   Nedavčni prihodki                 132.227    117.579
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                 20.352    21.220
    711 Takse in pristojbine              3.863     4.020
    712 Denarne kazni                  535      557
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     9.050     9.412
    714 Drugi nedavčni prihodki            98.427    82.370
72   Kapitalski prihodki                38.884       –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     20.484       –
    721 Prihodki od prodaje zalog             –       –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja         18.400       –
73   Prejete donacije                    –       –
    730 Prejete donacije iz domačih virov         –       –
    731 Prejete donacije iz tujine             –       –
74   Transferni prihodki                98.183    73.955
    740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij      98.183    73.955
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)          1.167.077   1.007.865
40   Tekoči odhodki                  251.264    261.558
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       40.599    41.437
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   5.460     5.678
    402 Izdatki za blago in storitve         202.305    211.843
    403 Plačila domačih obresti              –       –
    409 Rezerve                    2.900     2.600
41   Tekoči transferi                 444.136    459.942
    410 Subvencije                  19.990    20.789
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               54.626    56.811
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                 33.515    32.376
    413 Drugi tekoči domači transferi        336.005    349.966
    414 Tekoči transfer v tujino              –       –
42   Investicijski odhodki               401.952    230.867
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      401.952    230.867
43   Investicijski transferi              69.725    55.498
    430 Investicijski transferi            69.725    55.498
III.  Proračunski presežek / primanjkljaj (I-II)    -97.141       –
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov               Proračun   Proračun
                              2004     2005
------------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)      –       –
75   Prejeta vračila danih posojil              –       –
    750 Prejeta vračila danih posojil           –       –
    751 Prodaja kapitalskih deležev            –       –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije          –       –
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)            –       –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     –       –
    440 Dana posojila                   –       –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      –       –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  –       –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)        –       –
 
C)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov               Proračun   Proračun
                              2004     2005
------------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                   –       –
50   Zadolževanje                      –       –
    500 Domače zadolževanje                –       –
VIII. Odplačila dolga (550)                  –       –
55   ODPLAČILA DOLGA                     –       –
    550 Odplačila domačega dolga              –       –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -97.141       –
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)         97.141       –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)             97.141       –
------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so določena s proračunom, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in načinu, ki jih določa zakon in ta odlok. Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. Do višine 10% sredstev, ki so v bilanci odhodkov proračuna razporejena za posamezne namene, prerazporeja župan. Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoj iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna. O tem odloča občinski svet.
9. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije, se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
11. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloči s proračunom 0,5% letnih prihodkov začasno vsak mesec, vendar največ do 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. O uporabi sredstev proračunske rezerve do 300.000 tolarjev v posameznem primeru odloča župan, na predlog za finance pristojnega delavca občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, sicer pa občinski svet s sklepom.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za z zakonom določeno porabo in preostalo enakomerno vsem porabnikom.
O taki uskladitvi odhodkov s prihodki poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
14. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
15. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna za leto 2004, 2005 ne smejo prevzemati pogodbenih obveznosti, ki bi zahtevale plačilo v prihodnjih letih. Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 100.000 tolarjev soglasje župana.
16. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva, le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predsednik sveta KS, predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi šestmesečno poročati in sicer do 31. 7. in 31. 1., službi za finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzornemu odboru občine.
Kolikor posamezen uporabnik ne dostavi podatkov v 30 dneh po izteku roka, se zadrži nakazilo sredstev do predložitve pisnega poročila.
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 40-03/04
Brezovica, dne 10. marca 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost