Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1157. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Medvode, stran 3016.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 11. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 13. seji dne 2. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Medvode
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine Medvode, določa upravičence, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do enkratne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: enkratna pomoč), je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Medvode.
3. člen
Upravičenci do enkratne denarne pomoči so eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Medvode ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prebivajo v Občini Medvode.
4. člen
Pravica do enkratne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Občinski upravi občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, ki mu morajo biti priloženi dokazi o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice. Vsebino in obliko obrazcev določi župan.
O dodelitvi enkratne pomoči odloči organ občinske uprave.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna pomoč uveljavlja. Po preteku šestmesečnega roka, se vloga kot prepozna s sklepom zavrže.
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša 40.000 SIT bruto in se usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu januarju za indeks cen življenjskih potrebščin za obdobje zadnjih 12 mesecev, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po uskladitvi.
Višino usklajenega zneska enkratne denarne pomoči za novorojence objavi v Uradnem listu Republike Slovenije župan.
Prosilcu pripada višina enkratne denarne pomoči kot je veljala na dan otrokovega rojstva.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 152-5/04
Medvode, dne 2. marca 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost