Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1147. Odlok o priznanjih Občine Križevci, stran 3002.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 1. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Križevci ter ureja podeljevanje priznanj in nagrad ter pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj.
2. člen
Občina Križevci podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Križevci. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Križevci so:
– naziv častnega občana Občine Križevci,
– priznanje s plaketo in listino,
– pisno priznanje občinskega sveta,
– priznanje župana(nje) Občine Križevci.
II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA
4. člen
Naziv častnega občana Občine Križevci lahko pridobijo občani Občine Križevci, slovenski in drugi državljani tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Križevci v državi ali na mednarodnem področju.
III. PRIZNANJE S PLAKETO IN LISTINO
5. člen
Priznanje s plaketo in listino se podeljuje posameznikom za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke. Vsako leto se podeli le eno priznanje s plaketo in listino.
IV. PISNO PRIZNANJE OBČINSKEGA SVETA
6. člen
Pisno priznanje občinskega sveta se podeljuje podjetjem, organizacijam, skupnostim in posameznikom za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Križevci na gospodarskem, družbenem in drugih področjih. Vsako leto se podelijo največ tri pisna priznanja občinskega sveta.
V. PRIZNANJE ŽUPANA(NJE) OBČINE KRIŽEVCI
7. člen
Priznanje župana(nje) Občine Križevci ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta. Kandidate za priznanje župana izbere župan po lastni presoji, brez razpisa.
Priznanje župana za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se lahko podeli brez razpisa, takoj ko je to mogoče.
Priznanje župana(nje) posamezniku se lahko podeli večkrat.
VI. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
8. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna in se praviloma podeljujejo na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika. Podeli jih župan(nja) ali od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Križevci so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Priznanja in nagrade se podelijo na podlagi razpisa, izvedenega na krajevno običajen način. Razpis za podelitev priznanj objavi župan enkrat letno najpozneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog ter rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
10. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
11. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Križevci obravnava komisija za priznanja in odlikovanja Občine Križevci, ki izdela končni predlog za vsa priznanja. Končni predlog posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost, ali človekoljubnost, se priznanje lahko podeli brez razpisa, takoj ko je to mogoče.
12. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Križevci se zagotovijo v občinskem proračunu. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Križevci vodi občinska uprava.
VII. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Križevci, dne 1. marca 2004.
Št. 099/04
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost