Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1153. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1, CF3, stran 3009.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 51. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1, CF3
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1, CF3 (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Območje obdelave se ureja z Ureditvenim načrtom za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (Uradni list RS, št. 6/94).
Obravnavano območje zaseda Mercator Center Ljubljana (v nadaljevanju: trgovski center) ter še nekatera manjša trgovska podjetja. Vsa dosedanja gradnja je bila izvedena skladno z določili ureditvenega načrta. Mercator želi zgraditi dodatne trgovske in pomožne prostore, vendar predvidena gradnja ni v skladu z določili veljavnega ureditvenega načrta. Mercator je predložil programsko idejno zasnovo, za katero Oddelek za urbanizem Mestne uprave MOL meni, da ni v nasprotju s širšimi usmeritvami v tem prostoru ter da je v skladu z urbanistično zasnovo za novi plan, ki jo je potrdil Mestni svet MOL v letu 2002. Predvidena ureditev je nujna za dokončanje celotnega trgovskega centra. Ker v programu priprave prostorskih izvedbenih aktov spremembe navedenega ureditvenega načrta niso predvidene, je potrebno sprejeti program priprave novega OLN.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Obstoječi del trgovskega centra ostane v glavnem nespremenjen, podaljša se le trgovina z živili, dopolnjen bo tudi glede na nove gradnje. Glavni del novega programa je ob Celovški na mestu objekta Diskont, ki se poruši, dopolni pa se tudi program ob Cesti Ljubljanske brigade. Predvidena je gradnja novih podzemnih parkirišč in nova zunanja ureditev površin ob Celovški cesti.
(2) V območju ob Celovški je predvideno:
pritličje:
– večja modna trgovina,
– večja športna trgovina,
– poveča se restavracija,
– dodajo se lokali s storitvenimi dejavnostmi:
– pošta ali banka,
– predstavništvo rent a car,
– prostor za predstavitev osebne nege,
– lekarna;
etaže:
– program za mlade,
– program za otroke,
– gostinski lokal,
– trgovina s pohištvom.
 
V območju ob Cesti Ljubljanske brigade je predvideno:
– razširitev trgovine z živili,
– povečava vrtnega centra.
 
V podzemnem delu je predvideno:
– podzemno parkiranje za 260 avtomobilov,
– avtopralnica,
– pomožni prostori.
 
Nova ureditev zunanjih površin predvideva:
– preuredijo se obstoječe zunanje površine z novimi programi za počitek, rekreacijo z igrišči za otroke in za mladino. Skupina platan se ohrani, površina pod drevjem se zatravi ali alternativno uredi z dodatnimi vsebinami za mlade in z dodatno gostinsko ponudbo.
Program je možno še delno dopolniti ali spremeniti v objektih kot tudi na prostem. Predvideti je treba tudi možnost kasnejše spremembe namembnosti posameznih dejavnosti v okvirih, ki sodijo v trgovski center.
(3) Pregled novih površin po etažah (okvirno):
– klet                 9.400 m2
– pritličje              6.955 m2
– I. nadstropje            5.415 m2
skupaj novo              21.770 m2
skupaj obstoječe in novo       44.708 m2
(4) Prometna ureditev
Parkirne površine se normirajo tako, da se za 30 m2 funkcionalnih površin (brez garaž) predvidi eno parkirno mesto.
                pritličje    klet
sedanje kapacitete        330 PM   292 PM
predvidene kapacitete       100 PM   260 PM
skupaj              430 PM   552 PM
skupaj klet + pritličje      982 PM
Ohranijo se obstoječi uvozi v območje in doda nov uvoz s križišča Celovške ceste in Ulice Jožeta Jame.
(5) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami soglasodajalcev.
(6) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za zaščito okolja se predvidijo v skladu s pogoji soglasodajalcev in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
(7) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami soglasodajalcev. Zavarovati je treba naravno in kulturno dediščino.
(8) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN je na zahodu omejeno s Celovško cesto, na severu z Ulico Jožeta Jame, na vzhodu s Cesto Ljubljanske brigade in na vzhodu s Cesto v Kleče oziroma z območjem morfološke enote F2B. Imenovano območje obsega funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1 in CF3 iz veljavnega ureditvenega načrta.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
– MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Vojkova 52, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
– JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
– JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
– JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
(2) Drugi udeleženci:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela:
– prometna študija, ki preveri obremenitev prometa na obodnih cestah zaradi povečanih kapacitet trgovskega centra (uvoz s Ceste Ljubljanske brigade, obstoječi uvoz s Celovške, novi uvoz s križišča Celovška – Ulica Jožeta Jame). Študija predlaga tudi prometno rešitev uvozov z obodnih cest;
– programska idejna zasnova območja;
– mnenje Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) glede gradnje garaž in avtopralnice z ozirom na 3. varstveni pas varovanja vodnih virov in morebitne druge obremenitve okolja;
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila (po dogovoru s prostorske konference);
– programska idejna zasnova komunalnih vodov glede na zahteve soglasodajalcev (po dogovoru s prostorske konference).
V skladu z zahtevami soglasodajalcev se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve (najmanj dve varianti) pridobi investitor.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem Mestne uprave MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference 27. 1. 2004 naprej. Upoštevani so minimalni roki, in sicer:
– izdelava osnutka            maj 2004
– sprejem osnutka na Mestnem svetu    september 2004
– zaključek javne razgrnitve       september 2004
– sprejem predloga na Mestnem svetu    februar 2005
– objava v Uradnem listu RS        marec 2005.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3521-11/04-1
Ljubljana, dne 16. februarja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost