Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1172. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004, stran 3031.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99 in 89/99), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji občinskega sveta dne 26. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------------------
Konto    Splošni del proračuna                  Proračun
      Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004       2004 (v SIT)
----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              612.678.271
   Tekoči prihodki (70+71)                   286.596.222
70  Davčni prihodki (700+703+704+706)              260.614.243
   700  Davki na dohodek in dobiček             210.535.000
   703  Davki na premoženje                  30.425.480
   704  Domači davki na blago in storitve           19.653.763
   706  Drugi davki                          –
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)           25.981.979
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                7.680.931
   711  Takse in pristojbine                  1.501.048
   712  Denarne kazni                         –
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
   714  Drugi nedavčni prihodki                16.800.000
72  Kapitalski prihodki (720+721+722)              46.761.050
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         46.761.050
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolgoročnih sredstev             –
73  Prejete donacije (730+731)                      –
   730  Prejete donacije iz domačih virov               –
   731  Prejete donacije iz tujine                   –
74  Transferni prihodki (740)                  279.321.000
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              279.321.000
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)                651.802.771
40  Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)            146.170.000
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           26.500.000
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.200.000
   402  Izdatki za blago in storitve             96.400.000
   403  Plačila domačih obresti                5.670.000
   409  Rezerve                        12.400.000
41  Tekoči transferi (410+411+412+413+414)           245.740.000
   410  Subvencije                       7.400.000
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  150.590.000
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     26.600.000
   413  Drugi tekoči domači transferi             61.150.000
   414  Tekoči transferi v tujino                   –
42  Investicijski odhodki (420)                 55.450.000
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          55.450.000
43  Investicijski transferi (430)                204.442.771
   430  Investicijski transferi               204.442.771
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
   (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)           -39.124.500
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
75  IV.  Prejeta vračila danih posojil
      in prodaja kapitalskih deležev
      (750+751+752)                      270.000
   750  Prejeta vračila danih posojil              270.000
   751  Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752  Kupnine iz naslova privatizacije                –
44  V.   Dana posojila in povečanje
      kapitalskih deležev (440+441+442+443)             –
   440  Dana posojila                         –
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
   443  povečanje namenskega premoženja
      v javnih skladih in drugih pravnih osebah
      javnega prava, ki imajo premoženje
      v svoji lasti                         –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. – V.)                 270.000
 
C)  Račun financiranja
50  VII.  Zadolževanje (500)                  42.000.000
   500  Domače zadolževanje                  42.000.000
   5001  Najeti krediti pri poslovnih bankah          42.000.000
   5002  Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah        –
   5003  Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih       –
   5004  Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
      papirjev na domačem trgu                    –
55  VIII. Odplačila dolga (550)                 3.145.500
   550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                3.145.500
   5501  Odplačila kreditov poslovnim bankam          2.645.500
   5502  Odplačila kreditov drugim
      finančnim institucijam                     –
   5503  Odplačila kreditov drugim domačim
      kreditodajalcem                     500.000
   5504  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
      izdanih na domačem trgu                    –
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                      –
X.  Neto financiranje
   (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)                  39.124.500
XI. Stanje sredstev na računih
   ob koncu preteklega leta                       –
----------------------------------------------------------------------------
Struktura posebnega dela proračuna in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki so, poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 – v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:
I. Prihodki požarne takse po 95. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
II. Prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine in za svoj račun se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo teh sredstev.
Plače uporabnikov proračuna se izplačujejo v rokih, na način in v skladu z akti Vlade RS.
4. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati zakonsko določeni roki plačil.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju. Kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se plačilo lahko prenese v naslednje leto.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno na vse uporabnike, v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini oziroma, če nastanejo nove obveznosti za proračun, lahko župan v skladu z zakonom za največ 45 dni zmanjša znesek sredstev za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev ter o svoji odločitvi obvesti občinski svet.
Kolikor bi takšno zadržanje oziroma zmanjšanje sredstev bistveno ogrozilo delovanje uporabnika, sme župan najeti kratkoročno posojilo in o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
6. člen
Če se izkaže, da bo posamezni namen mogoče uresničiti z manjšo porabo sredstev kot je predvideno v proračunu, lahko župan preostali del sredstev s takšne postavke s pisnim sklepom prenese na drugo postavko znotraj razreda na kateri je bilo predvidenih premalo sredstev za uresničenje namena za katerega so rezervirana sredstva na tej postavki.
O prenosu sredstev na podlagi prvega ostavka tega člena župan obvesti občinski svet v 30 dneh po izvršenem prenosu.
7. člen
Potrebe posrednih uporabnikov sredstev občinskega proračuna (javnih zavodov) se v skladu z zakonom financirajo na podlagi skupnega finančnega načrta, v katerem so zajeti finančni načrti vseh posrednih uporabnikov, pripravljeni na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.
8. člen
Občina kot neposredni uporabnik in posredni uporabniki proračunskih sredstev (javni zavodi) morajo nabavljati opremo in drugo blago ter oddajati storitve s pogodbo na podlagi javnega razpisa, razen, če je v skladu z zakonom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev (fizične in pravne osebe) prejemajo proračunska sredstva (dotacije in subvencije) na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana v skladu zakonom.
10. člen
Del predvidenih proračunskih prejemkov se ne razporedi in se predvidi kot splošna proračunska rezervacija za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, pri čemer sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
11. člen
V proračunsko rezervo Občine Šmartno pri Litiji, ki deluje kot proračunski sklad, se v skladu z zakonom izloči do 1,5% doseženih prihodkov.
Del sredstev se izloča v proračunske rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
12. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Šmartno pri Litiji se uporabljajo v skladu z ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve, do višine 50% zbranih sredstev proračunske rezerve, odloča župan in o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. O uporabi sredstev proračunske rezerve, v višini nad 50% zbranih sredstev, odloča občinski svet.
13. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere za posamezni namen ne sme presegati višine sredstev, določenih v načrtu razvojnih programov občine, za ta namen.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v veljavnem proračunu občine za tekoče leto.
Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki v juliju poroča občinskemu svetu o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo, ki se občinskemu svetu predloži v pisni obliki vsebuje polletno realizacijo in obrazložitev le-te na vseh proračunskih postavkah.
O doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu poročajo županu neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja. Župan predloži občinskemu svetu predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto do 31. marca.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja in računa terjatev ter sredstev rezerv.
15. člen
Premoženjsko bilanco občine neposrednega uporabnika proračunskih sredstev za preteklo leto pripravi občinska uprava do 31. marca.
Premoženjsko bilanco občine, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev, pripravi občinska uprava do 30. aprila in jo predloži Ministrstvu RS za finance.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Občina se v skladu z zakonom in s soglasjem ministra za finance lahko dolgoročno zadolži za financiranje ekoloških in drugih naložb v javnem interesu do skupne višine 10% dejanskih prihodkov občine v letu pred letom, v katerem se zadolži.
O zadolžitvi v skladu s prejšnjim odstavkom sklepa občinski svet.
19. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovestiti, se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
20. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 6,000.000 SIT.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-06/2003
Šmartno pri Litiji, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost