Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje, stran 2942.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
V pravilniku o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje (Uradni list RS, št. 125/03) se na koncu besedila črta pika in se doda besedilo »ter zootehniške in genealoške pogoje za promet s kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.«.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kopitarji so domače živali vrste konj ali osel ter križanci med tema vrstama;«.
(2) Dodata se 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. promet znotraj Evropske unije je promet s kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije;
9. uvoz iz tretjih držav pomeni uvoz kopitarjev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov na območje držav članic Evropske unije iz držav, ki niso članice Evropske unije.«.
3. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Rodovniška knjiga je vsaka knjiga, register, evidenca ali podatkovni medij, ki jo vodi rejska organizacija, ki jo uradno prizna država članica Evropske unije in v katero se vpišejo ali registrirajo kopitarji z navedbo vseh znanih prednikov. V Republiki Sloveniji rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija).«.
4. člen
V 6. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek.
5. člen
Za naslovom 3. poglavja se doda 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(promet s kopitarji)
»(1) Iz zootehniških in genealoških razlogov se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.
(2) Uvoz kopitarjev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi in genealoškimi pogoji kot veljajo za promet na območju držav članic Evropske unije.
(3) Uvoz iz tretjih držav in promet na območju držav članic Evropske unije s kopitarji, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki lahko poteka samo v skladu z Direktivama Sveta 94/28/ES in 90/427/EGS.«.
6. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena se na koncu doda besedilo:
»Identifikacijski dokument mora biti izdan v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku.«.
(2) V drugem odstavku se na koncu doda besedilo:
»Za seme, jajčne celice in zarodke v prometu se izda zootehniško spričevalo v slovenskem jeziku in najmanj v jeziku namembne države članice Evropske unije.«.
(3) V tretjem odstavku se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »drugim«.
7. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(seznam)
Ministrstvo pošlje Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije seznam priznanih rejskih organizacij, ki vodijo rodovniške knjige, in vse spremembe seznama.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-268/2003/1
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0164
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 91/174/EGS, UL L 85

AAA Zlata odličnost