Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1128. Pravilnik o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke, stran 2975.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
V pravilniku o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni rezultati preizkusov proizvodnih lastnosti in tekoči rezultati napovedi genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.«.
2. člen
V 6. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za ovna ali kozla, ki je dal seme; v primeru mlečnih pasem tudi navedba krvne skupine ali rezultatov drugega priznanega testa;«.
3. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo s prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-35/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0135
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 90/258/EGS UL L 145