Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1154. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠP 6/2 SKIP, stran 3010.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 51. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠP 6/2 SKIP
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠP 6/2 SKIP (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Za območje ŠP 6/2 Skip sta bila sprejeta odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/00) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje (Uradni list RS, št. 98/00), ki pa ju je ustavno sodišče razveljavilo, in sicer prvi odlok v celoti, drugi odlok pa v določilih, ki so se nanašala na območje ŠS 6/11. Za obravnavano območje tako ostaja kot veljavni urbanistični akt le zazidalni načrt za zazidalni otok ŠP8 – IMP – SKIP in del ŠR15 – Gunclje (Uradni list SRS, št. 32/83), ki pa dovoljuje gradbene posege, ki niso v skladu z današnjimi potrebami v prostoru in z razvojnimi namerami investitorjev. Zato je treba izdelati nov OLN, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Območje ŠP 6/2
SKIP, podjetje za kovinsko obdelavo, se je preselilo na drugo lokacijo, vsi bivši proizvodni objekti pa so že odstranjeni.
Iz preveritve potreb širšega območja Šentvida, v kateri je bilo ugotovljeno, da primanjkuje možnosti za prodajo tehničnega blaga in gradbenega materiala ter sorodnih dejavnosti, izhaja, da se na lokaciji SKIP predvidi objekt za navedene dejavnosti.
V vzhodnem delu območja ob Celovški cesti in v osrednjem delu območja se predvidi trgovski center, ki bo obsegal:
– notranje prodajne površine tehničnega blaga,
– notranje površine za prodajo črne in barvne metalurgije ter gradbenega materiala,
– upravne in pomožne prostore,
– parkirne in prometne površine za trgovski center.
Tlorisna velikost objekta je ca. 50x75 m, zunanjega skladišča pa ca. 40x40 m.
V zahodnem delu območja se predvidi javno parkirišče za potrebe smučišča na Šentviškem hribu in druge občane.
(2) Promet
Predvidi se nova ureditev Celovške ceste kot štiripasovnice z rezervatom za tramvaj. Gunceljska cesta se v območju urejanja ukine in se priključi na Celovško cesto v območju ŠS 6/2 Gunclje. Z javnimi cestami je treba povezati tudi trgovski center in javno parkirišče. Parkirišče ob trgovskem centru se dimenzionira po usmeritvah MOL, Oddelka za gospodarske javne službe in promet.
(3) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami soglasodajalcev.
(4) Varovanje okolja
Upoštevajo se pogoji, določeni s predpisom o varovanju vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu s pogoji soglasodajalcev in z merili ter pogoji, določenimi s predpisi.
(5) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Pri opredelitvi meril in pogojev za posege v prostor je treba upoštevati smernice soglasodajalcev za varovanje naravne in kulturne dediščine.
(6) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine območja urejanja ŠP 6/2 in je na severu omejeno s Celovško cesto, na zahodu z območjem ŠS 6/2, na vzhodu pa sega do mej območij ŠI 6/1 in ŠR 6/1. Na jugu je zamejeno z gozdnimi površinami območja ŠG 6/1.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
– MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Vojkova 52, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
– JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
– JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
– JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
– RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri izdelavi OLN se upoštevajo že izdelane strokovne podlage:
– Študija obremenitve s hrupom in potrebnih protihrupnih ukrepov za območje ŠS 6/11 Gunclje v Ljubljani (Zag 613/2000-510-1),
– Ocena vplivov načrtovanih posegov na vodne vire (IVZ 310 352-91),
– Hidrološke razmere (Hidroconsulting SKIP/97),
– Ocena osončenja (LUZ 12/98).
V skladu z zahtevami soglasodajalcev se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve (najmanj dve) pridobi investitor.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem Mestne uprave MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference 27. 1. 2004 naprej. Upoštevani so minimalni roki, in sicer:
– izdelava osnutka             maj 2004
– sprejem osnutka na Mestnem svetu     september 2004
– zaključek javne razgrnitve        september 2004
– sprejem predloga na Mestnem svetu    februar 2005
– objava v Uradnem listu RS        marec 2005.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira Mestna občina Ljubljana.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3521-12/04-1
Ljubljana, dne 16. februarja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost