Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1140. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 2990.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/95), 30. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), ter 7. in 16 člena statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec na 10. redni seji dne 25. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dobrova – Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(način izvajanja javne službe)
Ta odlok ureja način opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s plinom (v nadaljevanju: javna služba) in splošne pogoje za dobavo in odjem plina v Občini Dobrova – Polhov Gradec.
2. člen
(obseg dejavnosti)
Javna služba oskrbe s plinom v Občini Dobrova – Polhov Gradec obsega distribucijo in dobavo zemeljskega in drugega energetskega plina iz omrežja ter upravljanje distribucijskega plinovodnega omrežja (po standardni klasifikaciji dejavnosti: E/40.20 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži).
3. člen
(območje izvajanja)
Javna služba oskrbe s plinom po distribucijskem omrežju se izvaja na celotnem območju Občine Dobrova – Polhov Gradec.
4. člen
(izvajalec)
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dobrova – Polhov Gradec je Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
Izvajalec ima izključno pravico distribucije, upravljanja in dobave zemeljskega in drugega energetskega plina.
5. člen
(dopolnilne dejavnosti izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe mora poleg dejavnosti iz 2. člena opravljati tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovne dejavnosti. Te dejavnosti so predvsem:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom v Občini Dobrova – Polhov Gradec (K/73.10 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije);
– gradnja omrežja in naprav (F/45.21 Splošna gradbena dela);
– vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav (K/74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje na področju energetike (tudi geodetska dejavnost));
– izdajanje soglasij in pogojev v skladu z veljavno zakonodajo na področju urejanja naselij in drugih posegov v prostor;
– organizacija vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov (K/74.30 Tehnični preizkusi in analize (umerjanje plinomerov));
– oskrba objektov iz skupnih energetskih virov po toplotnem omrežju (E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo);
6. člen
(distribucijsko in prenosno plinovodno omrežje)
Distribucijsko plinovodno omrežje na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec je plinovodno omrežje, katerega delovni tlak je manjši ali enak 16 barov in služi za transport zemeljskega plina do odjemalcev.
Prenosno plinovodno omrežje na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec je plinovodno omrežje s priključnimi plinovodi, katerih delovni tlak je večji od 16 barov vključno z regulatorskimi postajami na tem omrežju in služi za transport plina do distribucijskega plinovodnega omrežja ali odjemalcev priključenih neposredno na prenosno omrežje.
7. člen
(izključna pravica gradnje in brezplačna uporaba javnih površin)
Z uveljavitvijo tega odloka pridobi izvajalec javne službe izključno pravico gradnje distribucijskega plinovodnega omrežja, objektov in naprav na področju Občine Dobrova – Polhov Gradec.
Izvajalec javne službe ima pravico brezplačne površinske in podzemne uporabe zemljiških površin, ki so v lasti Občine Dobrova – Polhov Gradec, za izgradnjo in vzdrževanje plinovodnega omrežja in naprav.
Izvajalec javne službe mora po končanih delih na uporabljenih javnih površinah vzpostaviti prvotno stanje.
8. člen
(obremenitve in dostop do plinovodnega omrežja)
Plinovodno omrežje in naprave na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec ni mogoče brez soglasja občine obremeniti s hipoteko ali jih dati v zastavo. Prav tako na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupacijo.
Služnost in druge stvarne pravice je mogoče ustanoviti na nepremičninah, ki sestavljajo plinovodno omrežje in naprave le s soglasjem občine, če to ne nasprotuje njihovemu namenu v okviru izvajanja javne službe.
Plinovodno omrežje in naprave na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec ni mogoče poseči z izvršbo. Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja mora lastnik nepremičnine, preko katere je nujno potreben dostop do plinovodnega omrežja in naprav, proti pravični odškodnini dovoliti dostop do plinovodnega omrežja in naprav.
9. člen
(izvajanje javne službe ob nastopu višje sile)
Izvajalec javne službe mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Občina Dobrova – Polhov Gradec ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe.
Izvajalec javne službe mora pooblaščeni osebi Občine Dobrova – Polhov Gradec omogočiti:
– nadzor nad stanjem objektov in naprav plinovodnega sistema na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec,
– nadzor nad kakovostjo dobavljenega plina.
Nadzor nad izvajanjem je lahko napovedan ali nenapovedan.
11. člen
(lastništvo omrežja)
Za gradnjo novih plinovodnih objektov, naprav in omrežij na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec, ki bodo omogočala normalno in redno oskrbo odjemalcev, zagotovi izvajalec javne službe vsa potrebna finančna sredstva in je tudi njihov lastnik.
12. člen
(upravljanje z napravami)
Izvajalec javne službe mora upravljati z vsemi objekti, omrežjem in napravami sistema oskrbe s plinom v Občini Dobrova – Polhov Gradec po načelu dobrega gospodarja.
13. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti)
Izvajalec javne službe oskrbe s plinom v Občini Dobrova – Polhov Gradec mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti licenco za distribucijo in dobavo zemeljskega in drugega energetskega plina ter upravljanje distribucijskega plinovodnega omrežja;
– imeti licenco za distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje;
– da je v skladu z 19. členom energetskega zakona upravičen odjemalec zemeljskega plina;
– da je registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti navedene v 2. in 5. členu tega odloka;
– da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje strokovno tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje in pospeševanje in gradnjo oskrbe s plinom (kadri);
14. člen
(izdaja soglasij in javna pooblastila)
Izvajalec ima pri opravljanju gospodarske službe naslednja javna pooblastila:
– izdajanje strokovnih mnenj k vsem predvidenim posegom v prostor;
– izdajanje smernic in projektnih pogojev k strategiji prostorskega razvoja občine, k prostorskemu redu občine in občinskemu lokacijskemu načrtu;
– izdajanje projektnih pogojev in soglasij k izdaji gradbenih dovoljen (soglasij k projektnim rešitvam) in soglasij k izdaji uporabnih dovoljenj;
– izdajanje soglasij k priključitvi na plinovodni sistem.
15. člen
(prostorski plani občine)
Pri izdelavi strategije prostorskega razvoja občine, prostorskega reda občine in občinskih lokacijskih načrtov mora izdelovalec, kjer je to mogoče, obvezno predvideti oskrbo objektov s toploto za ogrevanje in za tehnološke potrebe iz sistema oskrbe s plinom v skladu z izdanimi mnenji, projektnimi pogoji in soglasji izvajalca javne službe.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
16. člen
(pogoji priključevanja in soglasja)
Odjemalec se priključi na plinovodno omrežje na način in pod pogoji določenim s tem odlokom in s pravilnikom o pogojih in tarifnim sistemom za dobavo in odjem plina, ki jih bo sprejel izvajalec javne službe. V pravilniku o pogojih za dobavo in odjem plina bodo določeni podrobnejši pogoji dobave in odjema plina.
17. člen
(izdaja soglasja za priključitev)
Izvajalec javne službe je dolžan na podlagi pisnega zahtevka izdati odjemalcu soglasje za priključitev stavbe na plinovodno omrežje v 30 dneh.
Izvajalec lahko zavrne izdajo soglasja in izda zavrnilno odločbo le v primeru, če je predvidena gradnja v nasprotju s tehničnimi predpisi, če priključek zaradi tehničnih ali drugih vzrokov ni mogoče izvesti, če bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje v oskrbi, ali če bi zaradi priključitve nastali izvajalcu nesorazmerno visoki stroški. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Dobrova – Polhov Gradec.
Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora izpolniti odjemalec za priključitev stavbe na plinovodno omrežje. Postopek priključevanja objektov na sistem oskrbe s plinom se vodi skladno s pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja.
18. člen
(samovoljna priključitev)
Samovoljna priključitev posameznega objekta (stavbe) ali dela objekta (stavbe) ter kasnejši odjem plina brez soglasja ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim predhodnim ali dokončnim soglasjem se šteje za neupravičeni odjem.
19. člen
(plinski priključki)
Stroške izgradnje in vzdrževanja plinskega priključka nosi odjemalec, medtem ko strokovni nadzor nad gradnjo lahko opravi le izvajalec javne službe.
Neposredno priključitev plinovodnega priključka na plinovodno omrežje lahko opravi le izvajalec javne službe.
20. člen
(stroški pregledov plinskih priključkov)
Stroški rednih in izrednih pregledov plinskih priključkov po priključitvi stavbe na plinovodno omrežje bremenijo izvajalca javne službe.
21. člen
(obveznost priključitve)
Na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec je priključitev objektov na distribucijsko plinovodno omrežje obvezna, če je to predvideno s občinskimi prostorskimi akti ali s programom sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme pristojni občinski organ.
22. člen
(navodila za varno ravnanje s plinom)
Ob priključitvi stavbe na plinovodni sistem mora izvajalec javne službe vročiti odjemalcu pisna navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Odjemalec mora poskrbeti za seznanitev vseh neposrednih uporabnikov plina v stavbi s temi navodili.
III. DOBAVA PLINA
23. člen
(odjemalec)
Odjemalec je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima z izvajalcem javne službe sklenjeno pisno pogodbo o dobavi plina.
Če pogodba ni sklenjena v pisni obliki, je odjemalec lastnik objekta ali dela objekta priključenega na plinovodno omrežje in oskrbovanega s plinom.
24. člen
(dolžnost izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe (distributer) je dolžan dobavljati plin odjemalcem nepretrgano, razen v primerih višje sile in drugih objektivnih razlogov. Plin bo imel tehnične karakteristike in kalorično vrednost, ki jo bo lahko pri svojih dobavah zagotavljal dobavitelj plina. Izvajalec javne službe je dolžan odjemalcem zagotoviti potreben delovni tlak plina na mestu odcepa za priključek od distribucijskega omrežja.
Izvajalec javne službe (distributer) mora dobavljati plin tudi v primeru, če ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali občine pri oskrbi s plinom izgubo.
V primeru iz drugega odstavka ima izvajalec javne službe pravico zahtevati povračilo izgube od občine, če je ukrep izdal njen organ.
25. člen
(spremembe pri odjemalcu)
Odjemalec plina je dolžan sporočati izvajalcu javne službe vse spremembe svojega statusa, naslova, spremembo namena in velikosti odjema ali spremembo lastništva s plinom oskrbovanih objektov najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi pisno s predložitvijo ustreznih dokumentov. Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s spremembami nosi odjemalec.
26. člen
(ustavitev dobave plina)
Izvajalec javne službe lahko ustavi oziroma začasno ustavi odjemalcu dobavo plina po predhodnem pisnem obvestilu oziroma brez predhodnega pisnega obvestila, le v primerih in na način, določen v energetskem zakonu, tem odloku ter v pravilniku o pogojih in tarifnem sistemu za dobavo in odjem plina.
27. člen
(pregled odjemalčevih plinskih napeljav)
Izvajalec javne službe ima pravico redno pregledovati plinsko napeljavo v objektu, izvajati preizkus brezhibnosti plinske napeljave na stroške odjemalca. Izredni pregled lahko izvede ob upravičenem sumu izhajanja plina.
28. člen
Redne preglede in zamenjavo dotrajanih plinomerov opravlja v skladu z veljavnimi predpisi izvajalec javne službe.
29. člen
(okvare na plinskih napeljavah)
Odjemalec plina je dolžan nemudoma javiti izvajalcu javne službe vsako zaznano okvaro na plinovodnem omrežju ali na plinski napeljavi v objektu ter izvesti potrebne nujne ukrepe v skladu s prejetimi navodili distributerja za ukrepanje v takih primerih.
30. člen
(dežurna služba)
Izvajalec javne službe je dolžan organizirati lastno 24-urno dežurno službo, tako da usposobljeni delavci izvajalca pridejo k odjemalcu, ki je sporočil izhajanje plina najkasneje v 60 minutah po obvestilu.
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, da sporoči izhajanje ali okvaro na distribucijskem omrežju tretja oseba.
31. člen
(kataster plinovodnega omrežja)
Izvajalec je dolžan voditi in vzdrževati kataster plinovodnega omrežja in naprav in hraniti dokumentacijo o priključitvah odjemalcev na omrežja.
32. člen
(pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina)
Podrobnejša ravnanja in ukrepanja pri dobavi in odjemu plina se določijo s pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem plina iz omrežja Javnega podjetja Energetika, d.o.o., Ljubljana.
IV. CENA PLINA
33. člen
(tarifni sistem)
Višino tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za različne kategorije odjemalcev, izhodiščno povprečno ceno plina ter način obračunavanja in plačevanja plina določa tarifni sistem za dobavo in odjem plina iz omrežja, ki ga sprejme izvajalec javne službe v soglasju s pristojnim organom Občine Dobrova – Polhov Gradec. Tarifni sistem se objavi v glasilu Občine Dobrova – Polhov Gradec Naš časopis in začne veljati naslednji dan po objavi.
(cene plina in spremembe)
Povprečna cena plina vsebuje nabavno ceno plina – ekološko takso, stroške upravljanja in vzdrževanja, premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, amortizacijo, dobiček, stroški, ki jih povzroči država ali lokalna skupnost ter druge stroške v zvezi z oskrbo odjemalcev s plinom.
Metodologijo spreminjanja povprečne cene plina se podrobno določi v Metodologiji spreminjanja povprečne cene plina, ki jo sprejme izvajalec javne službe v soglasju s pristojnim organom občine.
Cene plina se spreminjajo v skladu z metodologijo za spremembo cen plina in tarifnim sistemom.
34. člen
(višina tarifnih postavk – cena plina)
Izvajalec mora prodajati plin odjemalcem v Občini Dobrova – Polhov Gradec po tarifnih postavkah (cenah).
Višina tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za različne kategorije odjemalcev ter način obračunavanja in plačevanja plina, določa tarifni sistem za dobavo in odjem plina.
35. člen
(plačilo drugih storitev)
Storitve, ki jih izvajalec javne službe opravlja kot dopolnilno dejavnost, se obračunavajo po ceniku izvajalca javne službe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
(prekrški)
Pravna oseba, ki odjema plin iz plinovodnega sistema v nasprotju z določbami tega odloka, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 300.000 SIT.
Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 100.000 SIT.
Odgovorna oseba pravne osebe, se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo do 100.000 SIT.
VI. KONČNE DOLOČBE
37. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem določb odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen
(uskladitev aktov izvajalca javne službe)
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana mora uskladiti svoje akte s tem odlokom v 6 mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
39. člen
Izvajalec javne službe mora v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izdelati in poslati v soglasje pristojnemu organu Občine Dobrova – Polhov Gradec:
– pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina;
– tarifni sistem za dobavo in odjem plina;
– metodologijo spreminjanja povprečne cene plina.
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03- 0572/ 2004
Dobrova, dne 25. februarja 2004.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost