Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1165. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2002, stran 3023.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 6. redni seji dne 4. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Oplotnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2002, ki obsega:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/
Podsk.
kontov                           V tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------
    Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               344.708
    Tekoči prihodki (70+71)                   168.340
70   Davčni prihodki                       151.416
    700 Davki na dohodek in dobiček               124.147
    703 Davki na premoženje                    14.062
    704 Domači davki na blago in storitve             13.207
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                       16.924
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki iz premoženja                  9.777
    711 Takse in pristojbine                    2.567
    712 Denarne kazni                         4
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            133
    714 Drugi nedavčni prihodki                  4.443
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      2.091
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           2.091
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega prem.
73   Prejete donacije                         800
    730 Prejete donacije iz domačih virov              800
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                     173.477
    740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij           173.477
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 354.773
40   Tekoči odhodki                        115.417
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             29.764
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         3.226
    402 Izdatki za blago in storitve               79.747
    403 Plačila domačih obresti                  2.593
    409 Rezerve                            87
41   Tekoči transferi                       128.861
    410 Subvencije                         3.853
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                     75.481
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                       22.177
    413 Drugi tekoči domači transferi               27.350
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                     92.702
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            92.702
43   Investicijski transferi                    17.793
    430 Investicijski transferi                  17.793
III.  Proračunski presežek (I-II)
    (Proračunski primanjkljaj)                  -10.065
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/
Podsk.                           V tisoč tolarjev
kontov
---------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)            –
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)    –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV-V)                –
 
C)   Račun financiranja
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/
Podsk.                           V tisoč tolarjev
kontov
---------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                         –
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)                     8.334
55   ODPLAČILO DOLGA                        8.334
    550 Odplačilo domačega dolga                  8.334
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I+IV+VII-II-V-VIII)                     18.399
X.   Neto zadolževanje (VII-VIII-IX)                  –
XI.  Neto financiranje (VI+X)                   18.399
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta         24.207
---------------------------------------------------------------------------
3. člen
Razlika odhodkov nad prihodki po zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2002 v višini 5,814.554 SIT se prenese v proračun Občine Oplotnica za leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006.6/2004
Oplotnica, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost