Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1171. Program priprave spremembe zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur, v nadaljevanju besedila lokacijski načrt (LN) industrijske cone Šentjur, stran 3029.

Na podlagi 12. in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.; v nadaljevanju besedila: ZureP-1) in skladno z 8. in 37. členom statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je župan Občine Šentjur sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur, v nadaljevanju besedila lokacijski načrt (LN) industrijske cone Šentjur
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe zazidalnega načrta)
S programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave spremembe zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur; v nadaljevanju besedila lokacijski načrt (LN) industrijske cone Šentjur. Spremenjeni odlok bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo objektov, naprav in komunalne infrastrukture na območju lokacijskega načrta industrijske cone Šentjur; tako severnega kot južnega dela obravnavanega območja.
Celotno območje industrijske cone Šentjur obsega severni in južni del, kot dve zaključeni celoti. Območje je v preteklosti obravnavalo večje število odlokov in dopolnitev oziroma sprememb odlokov zazidalnega načrta Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91, 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02, 83/02) od leta 1991 do leta 2003.
Cilji, priprave in sprejema LN industrijske cone Šentjur so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti pogoje za realizacijo, načrtovanih posegov.
Predmet LN industrijska cona Šentjur je:
– določitev podrobnejše namenske rabe območja skladno z idejnim projektom ureditve Voglajne v območju ZN industrijska cona Šentjur od načrtovanega nadvoza na cesti Šentjur – Planina do izliva Kozarice in Pešnice v Voglajno, ki ga je izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o iz Celja, št. proj.: 49/02;
– ureditev navedenih potokov v obravnavanem območju;
– analiza razpoložljivega območja primernega za gradnjo objektov, infrastrukture in naprav;
– možnost urejanja obstoječega stavbnega fonda obravnavanega območja;
– po predlogih na prostorski konferenci.
Ocena stanja:
Na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 1990, vse dopolnitev leta 2000/03, je območje namenjeno proizvodnim dejavnostim ter po urbanistični zasnovi Šentjurja predvideno kot območje industrije.
Za obravnavano območje, ki je predmet lokacijskega načrta je veljaven odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91, 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02, 83/02).
Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
Obstoječi veljavni zazidalni načrt je zastarel in ga je potrebno uskladiti z današnjimi potrebami gradnje. Prav tako je bila na obravnavanem območju izvedena študija poplavne ogroženosti širšega območja južnega dela občine Šentjur. Zaradi tega in zaradi spremenjenih okoliščin ter novih pobud lastnikov zemljišč, pravnih in fizičnih oseb, ki delujejo na obravnavanem območju lokacijskega načrta, je potrebno na novo zasnovati in določiti območje za gradnjo objektov in naprav za potrebe proizvodnje in industrije.
Pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta industrijske cone Šentjur poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZureP-1 (Uradni list RS, št: 110/02, 8/03 - popr.).
2. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Usklajen in sprejet lokacijski načrt industrijske cone Šentjur bo podlaga za izdajo lokacijskih informacij na podlagi katerih bodo investitorji oziroma projektanti pridobili pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana z idejnim projektom ureditve Voglajne v območju ZN industrijska cona Šentjur, od načrtovanega nadvoza na cesti Šentjur – Planina do izliva Kozarice in Pešnice v Voglajno, (Hidrosvet d.o.o iz Celja, št. proj.: 49/02) in smernicami veljavnega zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur.
Območje znotraj obstoječih meja zazidalnega načrta ostaja enake namembne dejavnosti. Celotno območje obsega proizvodne in storitvene dejavnosti, poslovno, skladiščno, stanovanjsko in gostinsko dejavnost. V sklopu teh dejavnosti pa se rešujejo parkirne površine in prometne površine, v navezavi na obstoječo strukturo pozidave.
3. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt industrijske cone Šentjur obsega območje naslednjih parcelnih številk:
– 1020/2, 1019, 998, 997/,1999, 1020/1, 1020/2, 1022/2, 1023/2, 1021, 1023/1, 1022/1, 1023/1, 1026/1, 1025/1, 1025/2, 1026/2, 1027/16, 1024, 1027/4, 1027/13, 1027/11, 1027/11, 1027/12, 1027/5, 1027/2, 1027/15, 1027/6, 1030/1, 1027/1, 1027/6, 1027/3, 1032, 1032, 1032, 1027/6, 1033/5, 1033/5, 1033/5, 1033/5, 1033/5, 1033/1, 1033/5, 1033/5, 1034/3, 1033/2, 1375/5, 1033/4, 1033/4, 1034/3, 1033/3, 1027/3, 1027/7, 1375/5, 1034/2, 1034/2, 1034/4, 1034/4, 1035/3, 1034/1, 1027/3, 1027/8, 1027/8, 1027/8, 1027/8, 1375/2, 1037, 1027/8, 1029, 1035/6, 1027/8, 1027/141028, 1027/7, 1036/1, 1035/5, 1035/7, 1035/6, 1035/4, 1035/2, 1035/1, 1038/1, 1038/1, 1011/2, 1017, 1011/1, 1015, 1011/6, 1011/1, 1011/3, 1011/10, 1013, 1011/8, 1011/7, 1006, 1016, 1016, 1014, 1011/5, 1005, 1001/3, 1018, 995, 1338/1, 1003, 1004/2, 1004/1, 1008, 1002/1, 1002/2, 1001/1, 1000, 994/2, 997/2, 1002/3, 996, 993/3, 994/1, 993/2, 992, 990/1, 991, 997/3, 993/1, 990/2, 990/3, 1380, 989/2, 988/2, 985/2, 988/1, 986, 985/1, 987, 966, 967, 980/1, 968/1, 969/1, 984/1, 970/1, 974/1, 984/2, 983/3, 983/1, 982/1, 981/2, 982/3, 981/13, 981/13, 981/14, 981/3, 981/13, 973/4, 981/17, 981/17, 981/17, 981/7, 981/17, 981/16, 981/16, 981/8, 981/1, 981/9, 981/6, 981/5, 981/11, 981/15, 981/12, 981/7, 981/10, 1010/1, 1011/11, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1345/2, 1345/8, 1345/1, 1345/4, 1345/7, 1346/8, 1346/7, 1346/4, 1346/6, 1348/6, 1348/5, 1348/5, 1348/1, 676/2, 676/1, 675/2, 677/3, 677/1, 678, 677/2, 674/2, 674/4, 677/4, 680/2, 681/2, 678, 679, 706/2, 680/2, 700, 683/2, 680/5, 680/1, 680/4, 699/2, 701/2, 1344/2, 1345/6, 1342/5, 1344/3, 1344/1, 1346/5, 1348/8, 1348/4, 1346/1, 1342/4, 1350/9, 1342/1, 683/3, 683/1, 687, 1346/2, 684, 682, 685, 681/1, 681/1, 686, 699/1, 689, 690, 688, 691, 692, 692, 821/2, 699/1, 1349/5, 698, 696, 699/1, 1011/7, 1011/4, 1011/1, 1342/6, 1342/6, 1350/1, 695, 694, 821/11, 693/2, 693/1, 693/1, 822/5, 1350/6, 821/5, 822/24, 821/2, 696, 1352, 822/48, 821/12, 822/29, 822/28, 822/33, 822/43, 822/18, 822/26, 822/30, 964/2, 822/26, 822/26, 822/27, 822/58, 822/30, 964/2, 822/30, 964/2, 963/1, 965/22, 965/2, 965/23, 1357/3, 962, 962, 822/57, 822/31, 822/12, 822/57, 822/13, 822/6, 822/45, 1001/2, 822/1, 821/1, 821/10, 822/7, 822/51, 821/3, 822/3, 822/51, 699/7, 822/52, 822/25, 822/8, 822/9, 822/3, 819, 717, 718, 716, 722, 720, 719, 721, 715, 697, 698, 714, 723, 724, 699/1, 699/1, 703, 704, 709/1, 706/3, 698, 699/3, 701/2, 699/1, 699/5, 699/6, 699/4, 702, 705, 709/2, 711, 710, 713, vse k.o. Šentjur;
– 96/2, 98/1, 96/1, 96/6, 99/1, 98/1, 96/4, 88/5, 88/6, 88/8, 96/8, 99/5, 105/5, 99/4, 96/7, 100, 88/7, 99/2, 88/1, 96/3, 88/9, 88/2, 93/2, 96/9, 93/4, 88/4, 995/9, 93/3, 105/2, 101/3, 105/3, 101/4, 92/2, 995/8, 93/1, 105/1, 101/1, 101/2, 18, 90/1, 995/2, 92/1, 90/1, 90/2, 995/1, 995/3, 264/1, 995/5, 270/1, 270/4, 271/1, 271/2, 272, vse k.o. Rifnik;
– 127/1, 129/13, 127/2, 129/15, 132/2, 127/3, 129/2, 126, 129/10, 131/2, 129/11, 129/9, 129/8, 129/14, 1724, 129/1, 130/1, 132/4, 129/14, 130/4, 131/7, 130/3, 131/1, 131/5, 131/6, 129/12, 134/4, 134/5, 131/3, 131/11, 133/1, 132/1, 133/2, 99/3, 1500/3, 131/9, 134/6, 134/7, 87/6, 70/3, 70/2, 85/2, 85/1, 70/4, 72/2, 72/4, 47/8, 47/1, 4/8, 4/3, k.o. Tratna
Ureditveno območje spremembe zazidalnega načrta v celoti obsega območje severnega dela in južnega dela obstoječe meje zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur. Območje industrijske cone se razširi, na zemljišča med severnim delom industrijske cone in železnico na jugu.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Koordinator postopka priprave lokacijskega načrta bo župan Občine Šentjur in Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Lava 42, Celje;
– Slovenske železnice d.d. Celje, Krekov trg 1, Celje;
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Javno komunalno podjetje Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur;
– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2a, Celje;
– Elektro Turnšek, Mariborska cesta 86, Celje;
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v samem postopku priprave. V postopku priprave lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Na usklajeni predlog lokacijskega načrta pa morajo nosilci urejanja prav tako v roku 30 dni podati svoje mnenje. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj se v skladu z 29. in 30. členom ZureP-1, šteje kot da nimajo smernic.
5. člen
(seznam strokovnih podlag in način pridobitve)
Pripravljalec in pobudnik izdelave lokacijskega načrta je Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Izdelavo strokovnih podlag in izdelave lokacijskega načrta, financira Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Razen pridobitve geodetskega posnetka, za katerega je zadolžen izdelovalec lokacijskega načrta.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati naslednje strokovne podlage:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 1990, vse dopolnitev leta 2000/03,
– razvojna strategija Občine Šentjur (Izdelovalec, 2004)
– idejni projekt ureditve Voglajne v območju ZN industrijska cona Šentjur, od načrtovanega nadvoza na cesti Šentjur – Planina do izliva Kozarice in Pešnice v Voglajno, (Hidrosvet d.o.o iz Celja, št. proj.: 49/02);
– veljavni zazidalni načrt industrijske cone Šentjur (južni in severni del);
– lokacijski načrt Šentjurske obvoznice s priključki (Uradni list RS, št.: 21/91).
6. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
1.  Prostorska konferenca in objava
   programa priprave v Uradnem listu RS        /- 20. 3. 2004;
2.  Izdelava strokovnih podlag
   in geodetskega posnetka               /- 1. 4. 2004;
3.  Izdelava gradiva
   za pridobivanje smernic              /- 15. 4. 2004;
4.  Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
   prostora                      /- 17. 5. 2004;
5.  Uskladitev s smernicami in izdelava
   gradiva za javno razgrnitev            /- 18. 6. 2004;
6.  Prostorska konferenca               /- 28. 6. 2004;
7.  Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi     /- 9. 7. 2004;
8.  Javna razgrnitev in javna obravnava
   se izvede na sedežu Občine Šentjur         /- 19. 7. 2004;
9.  Občani organi in organizacije ter drugi
   zainteresirani lahko podajo svoje pripombe
   v času trajanja javne razgrnitve predloga
   lokacijskega načrta;
10. Zavzemanje stališč do pripomb
   podanih ob javni razgrnitvi in priprava
   predloga lokacijskega načrta za sprejem
   na Občinskem svetu občine Šentjur;
11. Obrazložitev predloga lokacijskega načrta
   na Občinskem svetu občine Šentjur          /- 9. 9. 2004;
12. Po sprejetju stališč do pripomb
   na Občinskem svetu občine Šentjur
   se uskladijo stališča in se izdela
   dopolnjeni predlog lokacijskega načrta
   oziroma dopolnitve in popravke tistih
   njegovih sestavin, na katere so se
   nanašale utemeljene pripombe ter se
   ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja
   prostora po 5. členu tega programa
   priprave                      /- 23. 9. 2004;
13. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
   prostora iz 5. člena tega programa
   priprave                      /-25. 10. 2004;
14. Po uskladitvi z mnenji se izdela
   usklajeni predlog lokacijskega načrta
   za obravnavo in sprejem na Občinskem
   svetu občine Šentjur               /- november 2004;
15. Objava v Uradnem listu RS            /- december 2004;
7. člen
(končna določba)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-13/2004-100
Šentjur, marec 2004.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost