Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1145. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004, stran 2998.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 94. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 26. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kidričevo za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna.
Občinski proračun za leto 2004 se določi v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov                  leto 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           1.077.767
   Tekoči prihodki (70+71)                 519.606
70  Davčni prihodki                     468.406
   700 Davki na dohodek in dobiček            284.221
   703 Davki na premoženje                137.200
   704 Domači davki na blago in storitve          46.985
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                    51.200
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja              28.000
   711 Takse in pristojbine                 4.500
   712 Denarne kazni                     700
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki               18.000
72  Kapitalski prihodki                   151.560
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        59.773
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            91.787
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                   406.601
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             406.601
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             1.258.267
40  Tekoči odhodki                     295.686
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          67.730
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      9.607
   402 Izdatki za blago in storitve            213.849
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                       4.500
41  Tekoči transferi                    313.611
   410 Subvencije                     25.400
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                 139.670
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    38.550
   413 Drugi tekoči domači transferi           109.991
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                  556.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         556.000
43  Investicijski transferi                 92.970
   430 Investicijski transferi               92.970
III. Proračunski presežek (I.-II.)             -180.500
   (Proračunski primanjkljaj)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb       v tisoč tolarjih
   Skupina/Podskupina kontov               leto 2004
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)             6.000
75  Prejeta vračila danih posojil               6.000
   750 Prejeta vračila danih posojil            6.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                   9.000
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      9.000
   440 Dana posojila                    9.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
      iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila               -3.000
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja               v tisoč tolarjih
   Skupina/Podskupina kontov               leto 2004
VII. Zadolževanje (500)                   107.000
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje                 107.000
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu           -76.500
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se oblikuje v letu 2004 v višini 500.000 SIT.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 1,000.000 tolarjev odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, odredbe oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 60 dni od prejema računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti 60-dnevni rok plačila.
Neposredni uporabnik lahko v pogodbi dogovori krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo ceno.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen za izjeme iz 3. točke 23. člena zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
10. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
12. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
13. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicije, ki so že pričete v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina lahko zadolži za stanovanjsko gradnjo do višine 107,000.000 tolarjev, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kidričevo, v letu 2004 ne bo izdajala poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kidričevo v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-34-04
Kidričevo, dne 28. februarja 2004.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost