Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1149. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Lendava, stran 3003.

Na podlagi 66. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 8/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 8. redni seji dne 8. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Lendava
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov kulturne dejavnosti kulturnih društev, skupin, posameznikov, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine Lendava.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih društev, ki so registrirani za kulturno dejavnost ali jo imajo opredeljeno v svojem programu,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov in mladine v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za pripravo predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov kulturnih društev in kulturnih projektov se pri sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravna po pogojih in merilih, ki so obvezni in sestavni del pravilnika.
II. POSTOPEK
4. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije ali v občinskem glasilu. Višina sredstev se določi v vsakoletnem proračunu občine.
5. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi in predlog razdelitve sredstev opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Pripravljen predlog razdelitve sredstev posreduje komisija županu, ki o razdelitvi sredstev odloča z odločbo.
Na podlagi odločbe župana, občinska uprava pripravi pogodbe s posameznimi upravičenci o sofinanciranju programov in projektov. Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev, načinu nadzora tudi določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe. Pogodbo podpišeta župan in izvajalec programa ali projekta.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, samostojni kulturni ustvarjalci, zasebniki, druge organizacije in društva, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Lendava,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture in vzgoje in izobraževanja in, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročilo o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih je udeležilo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni avtorji, da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost,
– izvajalci morajo delovati na neprofitni osnovi.
9. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi poseben pomen programa in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi kulturni projekti, če pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Tovrstne programe lahko prijavijo poleg v pravilniku navedenih izvajalcev tudi drugi izvajalci, izjemoma pa tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Lendava, v primeru, da se program izvaja na območju Občine Lendava, ali se projekt nanaša na Občino Lendava.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0020/2004
Lendava, dne 8. marca 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost