Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1152. Sklep o začasni razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3006.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 51. in 91. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, izdajam
S K L E P
o začasni razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se enota dediščine Šentpavel pri Podlipoglavu – Cerkev sv. Pavla (EŠD 2290) razglasi začasno, za dobo 12 mesecev, za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno zgodovinskega in arhitekturnega urbanističnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Spomenik predstavlja posebnost v razvoju sakralne arhitekture ljubljanske okolice zaradi zvonika na preslico, ki je po obliki vmesna arhitekturno razvojna stopnja med kraškim zvonikom in pravim kvadratnim zvonikom. Enoladijska apsidalna cerkev z ohranjenimi pozno in srednjeveškimi fragmenti poslikave (zdaj pod beležem), v svoji arhitekturni masi in detajlih izpričuje poznogotsko zasnovo. Izreden poudarek arhitekturi cerkve je lesena lopa pred vhodom v cerkev in obzidano pokopališče s starim pokopališkim objektom in nekaterimi starejšimi nagrobnimi spomeniki.
Spomenik je potrebno ohraniti, nujno sanirati in obnoviti zaradi izjemnih arhitekturnih in likovnih lastnosti, prostorske umestitve na vrhu hriba nad naseljem in kot pomemben umetnostno zgodovinski, arhitekturni spomenik.
Ohranitev navedenih lastnosti utemeljuje začasno razglasitev za spomenik.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. 51, k.o. Podmolnik.
Vplivno območje obsega območje hriba pod cerkvijo do ceste in območje okrog cerkve v oddaljenosti okrog 30 m na severni strani in okrog 100 m na vzhodni strani.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Karti sta kot prilogi sestavni del tega sklepa.
Izvirnike kart hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve, lesene lope, območja pokopališča z obzidjem in objektom, starejših nagrobnikov in pokopališkega znamenja s Križanim, kar pomeni sanacijo vseh ogroženih ali propadajočih prvin oziroma rekonstrukcijo posameznih elementov in strokovno prenovo spomenika z obstoječo namembnostjo;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov;
– dostop javnosti v meri, ki ne ogroža spomeniških lastnosti in varovanje spomenika in njegovih posameznih elementov in ne ogroža obstoječo namembnost.
V vplivnem območju spomenika ni dopustna gradnja objektov. Za obstoječ stanovanjski objekt na parc. št. 50 in za gospodarski objekt na parc. št. 3 so dopustni načrtovani posegi v smislu vzdrževanja in obnove. V vplivnem območju je potrebno redno vzdrževanje drevesne in grmovne zarasti. Pri vsakem posegu v zemeljske plasti je potreben arheološki nadzor.
5. člen
Za vsak poseg v območje spomenika in njegovo vplivno območje so potrebni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-9/04-3
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost