Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1146. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2004, stran 3000.

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02)), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 11. seji dne 1. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Križevci za leto 2004
Z odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Križevci.
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 V 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov                  Proračun leta
--------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              368.652
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   181.740
70   DAVČNI PRIHODKI                       157.900
    700 Davki na dohodek in dobiček              124.000
    703 Davki na premoženje                   7.680
    704 Domači davki na blago in storitve            26.220
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      25.440
    710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.       11.110
    711 Takse in pristojbine                   2.200
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           865
    714 Drugi nedavčni prihodki                 11.265
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      1.252
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          1.252
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     184.060
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.    184.060
 
                                 V 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov                  Proračun leta
--------------------------------------------------------------------------
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                455.788
40   TEKOČI ODHODKI                        57.738
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            22.419
    401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost          3.940
    402 Izdatki za blago in storitve              29.379
    403 Plačila domačih obresti                  500
    409 Rezerve                         1.500
41   TEKOČI TRANSFERI                      187.607
    410 Subvencije                       16.000
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        72.907
    412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam         11.064
    413 Drugi tekoči domači transferi              82.636
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    34.392
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           34.392
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                   176.050
    430 Investicijski transferi                176.050
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)                   –87.136
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov                 Proračun leta
--------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          280
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  280
    750 Prejeta vračila danih posojil               280
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
    DELEŽ. (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                  280
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov                 Proračun leta
--------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                     1.500
55   ODPLAČILA DOLGA                        1.500
    550 Odplačila domačega dolga                 1.500
IX.  POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            –88.356
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)               –1.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIIII.-IX.)           87.136
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA                       88.356
9009 Splošni sklad za drugo
--------------------------------------------------------------------------
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 88.356.000 SIT.
Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinačnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Križevci.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom,
b) samoprispevek.
4. člen
Od prejemkov občinskega proračun se izloči do 1,5% v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
5. člen
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
10. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom in statutom.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-01-11/04-266
Križevci, dne 2. marca 2004.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost